بدانیم و بفهیمیم ؛ زمین نعمت حیات و تنها خانهمشترک , ایمن ,در دسترس, مقدس و در خور احترام همگی ماست و به زمین و همدیگر نیازمندیمسلامتی،امنیت و پیشرفت واقعی ما در پیوند با همدیگر می باشند و با آگاهی و خردورزی تک تک ما قابل تحقق می باشند.-با کلیک روی هر تصویر حقایق را بهتر بشناسیم وبر اساس واقعیات تصمیم گیری کنیم واز تحمیل هزینه های گزاف بر خود ودیگران پیشگیری کنیم.

دست در دست هم دهیم به مهر     زمین ؛خانه خود ،کنیم آباد

       

بازدید: 10408