زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد

 

 

 

 

 

 

 


[/vc_column][/vc_row]