زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد

  یک دور  دیگر هم از میلیونها دور چرخش زمین به دور خورشید سپری شد امید است در این دور (سال۱۳۹۷ ) اندیشه ما تحقق سلامتی وصلح وامنیت در جای جای زمین  مقدس باشد.