زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد-اندیشکده زمین

 ادمین

از واقعیت زندگی کردن بر روی کره زمین که با سر عت ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت میچرخد  وقدمت میلیاد ساله از تکامل دارد آگاه شویم که بی شک تنها خانه ایمن  ودر دسترس ما وتمام موجودات زنده  در عالم خلقت میباشد و خواسته  یا ناخواسنه نسل اندر نسل میهمان آنیم , در هر حال قدر دان نعمت حیات باشیم به اهمیت زمین ومنابع حیاتی آن برای زندگی واقف شویم از زمین وزمان بیشتر بدانیم تا ارزش هوای سالم -آب سالم -مواد غذایی سالم وتک تک منابع حیاتی آن را که زنده بودن وزندگی کردن مان با آنها پیوند خورده  را بیشتر بدانیم انسانیت پیشه کنیم و با آگاهی وخردورزی  به همدیگر کمک کنیم تا بهزیستی وهمزیستی مسالمت آمیز مان با همدیگر  ممکن شود.

-راه های ارتباطی وهمکاری با سایت علاوه بر جیمیل سایت

andeshkdezamin@gmail.com –

پیامک نقطه نظرات وپیشنهادات به

شماره ۰۹۳۷۵۷۵۷۵۴۴

 میباشد.