زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد

خیر مقدم وآرزوی سلامتی و موفقیت خدمت بازدیدکنندگان و اندیشمندان گرامی

سایت و عرض سپاس از لطف ومحبت و همراهی تان.

چنانچه دیدگاه ها ونقطه نظرات سایت را گام های درست و اساسی در جهت

بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز در تنهاخانه مشترک و ایمن (زمین مقدس)

می دانید در کمک به تحقق اهداف سایت ما را یاری فرمایید.

-راه های ارتباطی وهمکاری با سایت علاوه بر جیمیل سایت

andeshkdezamin@gmail.com –

وپیامک نقطه نظرات وپیشنهادات به

شماره ۰۹۳۷۵۷۵۷۵۴۴

 میباشد.