زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد-اندیشکده زمین

 

 

  

-راه های ارتباطی وهمکاری با سایت علاوه بر جیمیل سایت

andeshkdezamin@gmail.com –

پیامک نقطه نظرات وپیشنهادات به

شماره ۰۹۳۷۵۷۵۷۵۴۴

 میباشد.