زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد

خیر مقدم وآرزوی سلامتی و موفقیت خدمت بازدیدکنندگان و اندیشمندان گرامی

سایت و عرض سپاس از لطف ومحبت و همراهی تان.

چنانچه دیدگاه ها ونقطه نظرات سایت را گام های درست و اساسی در جهت

بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز در تنهاخانه مشترک و ایمن (زمین مقدس)

می دانید با معرفی سایت به دوستان وآشنایان خود ,در جهت تحقق اهداف سایت کوشا باشید با سپاس.

-راه های ارتباطی وهمکاری با سایت علاوه بر جیمیل سایت

andeshkdezamin@gmail.com –

وپیامک نقطه نظرات وپیشنهادات به

شماره ۰۹۳۷۵۷۵۷۵۴۴

 میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • یک قهرمان ۹۷/۱/۲۵

  بقراط بقراط پدر علم طب نامیده شده است وخود فرزند یک طبیب بود که اعلام کرد هر بیماری یک علت  طبیعی دارد ویک مدرسه طب بنا کرد, بقراط عقیده داشت ممکن است یک ...

 • قهرمان ۹۷/۱/۲۵

  مقاله 1-قهرمانان زمین  لغت قهربان برازنده  انساهای فهیم وفرهیخته ودریادلانی از هم نوعان مامی باشد که در طول تاریخ انسانیت را معنا بخشیده اند وبا زحمات طاق ...

 • کارکرد قانون عمل وعکس العمل

   گفتار 1- هر رویداد نتیجه وعکس العمل مجموعه ای از رویدادهاست در این جهان هستی هر رویدادی را که شاهدیم عکس العمل ونتیجه  ممموعه از رویدادها میباشد واین در ...

 • علت مشکلات وگرفتاری های جسمی و روحی -روانی روزمره

  گفتار ۱ کارها را به ماشین های خانگی و تنبلی وبیکاری را به خود تقدیم میکنیم  سوار ماشین شده اگر کاملا احتیاط کنیم و سبب ساز مرگ وخسارت  کسانی نباشیم ، احتی ...

 • مسبب مشکلات وگرفتاری های ما-۹۷/۱/۲۳

   گفتارشماره۱ مسبب مشکلات وگرفتاری های فردی واجتماعی ما کسی نیست جز خودمان ورویکرد های خودمان، تا سرمان خوش است واوضاع طبیعی وبر وفق مراد، کمترین اهمیت را ...

 • مهمترین کارکرد آموزش وپرورش-۵

   آموزش وپرورش تنها راه مطمئن واضولی در پیشگیری وبرون رفت از مشکلات وگرفتاری های اجتماعی به راستی موانع زندگی کردن انسانها در کنار هم چیست ؟واز کجا ناشی می ...

 • یک قهرمان ۹۷/۱/۲۵

  بقراط بقراط پدر علم طب نامیده شده است وخود فرزند یک طبیب بود که اعلام کرد هر بیماری یک علت  طبیعی دارد ویک مدرسه طب بنا کرد, بقراط عقیده داشت ممکن است یک ...

 • قهرمان ۹۷/۱/۲۵

  مقاله 1-قهرمانان زمین  لغت قهربان برازنده  انساهای فهیم وفرهیخته ودریادلانی از هم نوعان مامی باشد که در طول تاریخ انسانیت را معنا بخشیده اند وبا زحمات طاق ...

 • کارکرد قانون عمل وعکس العمل

   گفتار 1- هر رویداد نتیجه وعکس العمل مجموعه ای از رویدادهاست در این جهان هستی هر رویدادی را که شاهدیم عکس العمل ونتیجه  ممموعه از رویدادها میباشد واین در ...

 • علت مشکلات وگرفتاری های جسمی و روحی -روانی روزمره

  گفتار ۱ کارها را به ماشین های خانگی و تنبلی وبیکاری را به خود تقدیم میکنیم  سوار ماشین شده اگر کاملا احتیاط کنیم و سبب ساز مرگ وخسارت  کسانی نباشیم ، احتی ...

 • مسبب مشکلات وگرفتاری های ما-۹۷/۱/۲۳

   گفتارشماره۱ مسبب مشکلات وگرفتاری های فردی واجتماعی ما کسی نیست جز خودمان ورویکرد های خودمان، تا سرمان خوش است واوضاع طبیعی وبر وفق مراد، کمترین اهمیت را ...

 • مهمترین کارکرد آموزش وپرورش-۵

   آموزش وپرورش تنها راه مطمئن واضولی در پیشگیری وبرون رفت از مشکلات وگرفتاری های اجتماعی به راستی موانع زندگی کردن انسانها در کنار هم چیست ؟واز کجا ناشی می ...