تیر ۲۰, ۱۳۹۹

جایگاه وکارکرد های آموزش وپرورش

گفتار ۱-آموزش وپرورش سنگ بنای جامعه سالم ومقتدر

آموزش وپرورش سنگ بنای وبستر ایجاد صفات و ویژگی ها و روحیات وانگیزه ها  و  تنها وسیله کارآمد مدنی جهت تحقق اهداف فردی واجتماعی ماست که میزان سلامتی و ثبات وامنیت واقتدار و معضلات وناهنجاری ها وآسیب های اجتماعی در گرو آن است البته فرآیند های آموزشی وپرورشی زمان بر  و هزینه بر بوده و نمیتوان بصورت دستوری واورژانسی تحولات اساسی را در آن شکل داد ونتیجه مطلوب را بدست آورد بلکه نیازمند نگاه اصولی وعلمی به واقعیات -عزم راسخ وبرنامه ریزی های کوتاه مدت -میان مدت وبلند مدت وتامین منابع وامکانات و  هزینه های لازم می باشد .کیفیت وکمیت زندگی اکنون ما بازتابی از عملکرد سیستم آموزشی وپرورشی گذشته میباشد  واگر تحولی با سرعت نور هم اتفاق افتد همواره ما نظارگر گذشته  میباشیم پس آموزش وپرورش موفق  وکارآمد امروز مساوی سلامت فرد وجامعه در آینده میباشد.

پشت پرده هر جامعه سالم وتوانمند ومقتدر  آموزش پرورش سالم وتوانمند ومقتدر  اکنون  آموزش وپرورش های قوی ومقتدر وکارآمد میباشد از این رو آموزش وپرورش نهاد مصرفی وبی مصرف نیست بلکه بر عکس تنها نهاد اجتماعی است که قادر به ایجادتحول وپیشرفت های اساسی در جامعه میباشد وعلاوه بر پیشگیری علمی واصولی از آسیب ها وناهنجاری های اجتماعی؛ سلامتی ورفاه وامنیت واقتدار جامعه را موجب میشود.

Speech 1-Education is the cornerstone of a healthy and peaceful society
Education is the foundation of Webster’s creation of traits, attributes, motives, motives and goals of our individual and society, and the level of health, stability and safety, problems, abnormalities and social damage depends on it. Of course, educational and training processes are time-consuming and costly and can not In the form of a command and wording, it shapes the fundamental changes and derives the desired result, but it requires a systematic and scientific look at the facts-the need for a short-term, long-term, long-term program, and resources and facilities. The quality and vitality of life is now our A reflection of the performance of the past educational system If change is to happen with the speed of light is always our last Nzargr well.
Behind the scenes, every healthy and powerful society is always in a healthy and capable education. Therefore, education is not a consumer and consumer institution. On the contrary, it is the only social institution that is able to create fundamental developments in society and in addition to scientific prevention and prevention of harm and anomalies. Social health; health and safety of the community.

 

.


گفتار ۲- آموزش وپرورش موفق ومقتدر مساوی جامعه موفق ومقتدر

ژاپن نمونه ای از کشورهای پیشرفته  دنیا است که قدرت برترش  ناشی ازآموزش وپرورش بی رقیبش در جهان است  و کودکانی که با این فرهنگ رشد میکنند  آموزش های کاربردی  لازم را برای زندگی ونیازهای روزمره وآینده خود می ببنند وچون در راه نیل به اهداف خود مانعی نمی بینند که با آن به مقابله برخیزند بلکه همه امکانات جامعه در جهت شکوفایی وموفقیت آنها برنامه ریزی شده است  ؛تا حد زیادی از آسیب های اجتماعی مصون می باشند وبرای تحقق اهداف خود نیازی به خشونت و روش های افراطی نمی بینند که اقدامات خشونت بار و تخریبی انجام دهندو این حاصل آموزش وپرورش موفق وکارآمد وتوانمند آنها می باشد از این رو ناهنجاریها  وآسیب های اجتماعی در آن کشور حداقل میباشد.

 راه موفقیت وپشرفت وتحقق سلامتی ورفاه وامنیت  و پیشگیری ودرمان اصولی دردها وآسیب های اجتماعی در هر زمان ودر هر جامعه ای, آموزش وپرورش موفق وکارآمد میباشد چه آن را ببینیم  واهمیت دهیم وچه نبینیم واهمیت ندهیم و بر آن چشم فرو بندیم ,متناسب به میزان اهمیت ما به آموزش وپرورش جایگاه خود را در جامعه جهانی تعریف میکنیم و جامعه متناسب با آن به سلامتی ورفاه وامنیت واقتدار رهنمون میشود وبا نادیده گرفتن نقش وجایگاه واهمیت آن در محاصره انواع ناهنجاریها وگرفتاریها  قرار میگیریم که در این صورت آشوب وبحران و فجایع سلامتی  ورفاه وامنیت جامعه را تباه میکنند.

جوامعی که به ارزش واهمیت آموزش وپرورش واقف شده اند وسختی ها وهزینه های آن را متقبل میشوند سلامتی ورفاه وامنیت خود را با آن تحقق بخشیده اند و مجبور نیستند چندین برابر برای درمان درد ها وآسیب های جامعه خود هزینه کنندو جوامعی که آن را نمی بینندو سختی ها وهزینه های آن را متقبل نمیشوندناچارند چندین وچند برابر آن رابرای درمان دردها وآسیب های جامعه خود هزینه کنند که متاسفانه پاک کردن صورت مسئله وتزریق مسکن برای از بین بردن احساس دردها وآسیب ها میباشد و نمیتوانند کمکی به حل مسئله باشد از این رو  راه  موفقیت وپیشرفت وپیشگیری از آسیب های اجتماعی ودرمان آن در هر جامعه ای آموزش وپرورش  موفق وتوانمند وکارامد میباشدکه هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد.

 

 

Speech 2. Successful and successful education. Equal to successful and successful society
Japan is an example of the world’s advanced countries, whose supreme power is derived from its unrivaled education in the world, and children who grow with this culture see the necessary training for their daily and future needs, and do not face obstacles to achieving their goals. That they are confronted with, but all the facilities of the community are planned for their prosperity and success; they are largely immune to social harm; and they do not see the need for violence and extreme methods to carry out violent and destructive acts And this is the result of successful and effective education and training Therefore, maladministration and social damage in that country is minimal.
The way of success and development of health and wellness and the prevention and treatment of pain and social damage at any time and in any society is a successful and effective education. Whether to see it and to give it importance, but not to consider it, to care for it, to ignore it, to fit our importance. In education, we define our place in the international community, and the society is conducive to the health and safety of our people. By overlooking the role and the importance of it, we are surrounded by a variety of abnormalities and behaviors, in which case the chaos and disasters of health and the community and society Ruin
Societies that are recognized as worthwhile of education have the difficulty and cost of doing it, they have realized their health and safety, and they do not have to spend several times to cure their own pain and disadvantages, and societies that do not see it and difficulty It does not cost you several and a few times to cure your pain and harm to your community. Unfortunately, the problem is cleared up and the supply of painkillers to eliminate the feelings of pain and damage and can not help solve the problem, hence the way to success and progress. Prevention and treatment of social harm Every society is a successful and influential education that there is no substitute for it


گفتار ۳-آموزش وپرورش نهاد تحول آفرین اجتماعی

نوع نگاه به آموزش وپرورش  عامل تعیین کننده میزان کارایی وتوانمندی ِآن میباشد اگر به عنوان نهاد مصرفی ومصرف کننده  در نظر گرفته شود نمیتوان از آن نتایج درخشانی انتظار داشت با این نگاه اگر از آسمان پول وامکانات بر جامعه ببارد کسب سلامتی ورفاه وامنیت واقتدار غیر ممکن میباشد زیرا  پول وامکانات در جامعه برای تحقق سلامتی وامنیت واقتدار لازم است اما کافی نیست علاوه بر آنها با نوع و میزان آموزش ومهارت های فردی و اصول تربیتی که در وجود افراد نهادینه شده سلامتی و رفاه وامنیت واقتدار جامعه تحقق می یابد .ارزش وقدرت واقعی آموزش وپرورش درایجاد تفکر مثبت وسازنده و ایجاد فرهنگ کار وتلاش  و ارزش های انسانی  میباشد که هیچ جایگزین مطمینی ندارد وپول وامکانات مادی تنها ابزارهای تحقق سلامتی ورفاه وامنیت واقتدار محسوب میشوند .اگر جامعه ای به ارزش  و اهمیت آموزش وپرورش واقف باشد از رفاه وآسایش خود برای آن هزینه میکند چنانکه برخی جوامع چنین رویکردی هایی را داشته اند ونتایج معجزه آسای آنها را در تحول وپیشرفت وثبات وامنیت ومبارزه اصولی با معضلات وگرفتاری هاکسب نموده اند . نگاه آنها به آموزش وپرورش  نهاد مصرفی نیست ؛در نگاه آنها آموزش وپرورش تنها نهاد تحول آفرین وموتور محرکه رشد وپیشرفت و سازندگی می باشد . آنان آموزش وپرورش را تنها روش اصولی ومدنی برای پیشگیری و مبارزه با ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی میدانند وچون به ارزش واقعی آن واقف شده اند وضرورت آن را درک نموده اند از رفاه وآسایش خود برای آن هزینه میکنند تمام کشور های پیشرفته دنیا پیشرفت واقتدار خود را از نوع نگاه واندیشه وهمت واراده والای خود  به آموزش وپرورش کسب نموده اند و توانسته اند درقله های پیشرفت وموفقیت واقتدارقرار گیرند ناهنجاریها وآسیب های اجتماعی رابه کمترین مقدار ممکن کاهش دهند وهیچ راه میانبری هم وجود ندارد باید آموزش ها ومهارت ها واصول تربیتی و اخلاقی ومدنی توسط آموزش وپرورش در وجود افراد جامعه نهادینه شود تا بتوانیم از فرصت هاومنابع وامکانات جامعه سلامتی ورفاه وامنیت واقتدار جامعه را تامین کنیم .


Speech 3-Education Transformational Social Organization
The kind of look into education is the determinant of its efficiency and effectiveness. If it is considered as a consumer and consuming entity, then it would not be possible to expect that brilliant results if the money and resources of the community are secured from the sky. It is impossible to obtain health and safety. Because money and welfare in society is necessary for the realization of health and safety, but it is not enough, in addition to the type and amount of education and individual skills and educational principles that are realized in the presence of institutionalized people, the health and welfare of the society is realized. The value and the real value of education Creating Positive and Cautious Thinking And the creation of a culture of work and effort and human values ​​that there are no reliable alternatives, and material resources are the only means of realizing health and safety. If a society is aware of the value and importance of education, it costs its prosperity, as some societies Such approaches have had their miraculous outcomes in the development and development of stability, and the principled struggle with problems and concerns. Their view of education is not a consuming institution; in their view, education is the only transformative and motivating institution to drive growth and development. They consider education as the only methodological and methodological approach to preventing and combating social abnormalities and social injustice, and because of their real value, they are well aware of the fact that they are spending their welfare. All advanced countries in the world have made their progress Have gained a high degree of education and training and have been able to achieve the goals of success and success. Abnormalities and social damage are minimized and there is no shortcut. Educational, management, ethical, and moral training should be provided by Education in The existence of people in the community is institutionalized so that we can enjoy the opportunities of the community and the health and well-being of our society.

 

 

بازدیدها: 41

درباره نویسنده

😩دانش آموخته فیزیک 🌿🌾-شاغل در آموزش وپرورش 🌳🌼💐 🌎-زمین سرای من 🌷🌴 🗻-ایران سرفراز وطن من🌿🌲🥀 ♼-سلامتی زمین وهم نوعان دغدغه من 🌺☘🌾 ⛨-اندیشه مثبت وسازنده رویکرد من 💐🌹🌸 🌱🌴⛪-کمک ویاری هم نوعان وظیفه و مسئولیت من 👀-بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز نهایت آرزوی من🏳🇮🇷 📩✉📨 کانال ارتباطی نظرات وپیشنهادات سایت اندیشکده زمین :09375757544

ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.