تبلیغ کنار لوگو
مقابله با حوادث سهمگین زمین

واقعیت این است که در برابر قدرت زمین سخت آسیب پذیر وبی دفاع میباشیم اما تسلیم  محض نیستیم اگر  قدرت زمین را درک کنیم میتوانیم از آسیب پذیری  در برابر حوادث طبیعی زمین همچون سیل وآتشفشان و زمین لرزه وسونامی و…که قدمت آنها با اندازه آفرینش زمین است خود را محافظت نماییم تا از میزان آسیب ها و دامنه آنها کم کنیم . عظمت وقدرت زمین  بارقه ای از عظمت وقدرت آفرینش میباشد .اگر قدرت وعظمت زمین را درک کنیم نه تنها خود را در معرض آسیب های آن قرار نمیدهیم بلکه راه هایی برای به حداقل رساندن آسیب ها ی آن بکار میگیریم که البته میزان آمادگی ما در مقابل آنها به میزان دانش وعبرت آموزی ما از حوادث طبیعی زمین بستگی دارد قدرت ما با تمام پیشرفت ها قابل قیاس با قدرت خلقت وقدرت حوادث طبیعی نمیباشد و ما قادر به پیشگیری از آنها نیستیم اما به کمک قدرت تفکر وخردورزی قادر خواهیم بود از آسیب های آنها پیشگیری نماییم اگر سازه ها وساختمان های خود را درمکان های آسیب پذیرمانند مسیر گسل و سیل وطوفان و آتشفشان وسونامی قرار ندهیم وسازه های خود را با مصالح با کیفیت  بسازیم وایمنی سازه ها را جدی بگیریم واستاندارد های ایمنی را ارتقا دهیم آسیب ها ناشی از حوادث زمین کاهش چشمگیر مینماییم.  زمین لرزه ,سیل ,سونامی ها ی ویرانگر  اخیر خود حاوی درس ها وعبرت هایی است که با تامل وخردورزی میتوانیم بهتر آنها رابشناسیم و از آسیب های اینگونه از حوادث پیشگیری نماییم.

بازدیدها: 16