تیر ۲۰, ۱۳۹۹

اندیشکده زمین

 ♠

بفهمیم ودرک کنیم موجودات مشابه هستیم ,اصل وهویت ونیازهای مشترک داریم-دشمن همدیگر آفریده نشده ایم ,فرصت زندگی محدود بوده وقابل تمدید نیست ,گذشته وتجارب گذشته چراغی پر فروغ برای غلبه بر چالش ها وگرفتاریها میباشند-با هر موقعیت ,دین ,مذهب ,رنگ ,نژاد وملیت ؛نیازمند اندیشه ,توانایی ,خرد ورزی ,نوع دوستی ,مصالخه وگذشت همدیگریم؛انسانیت ونوع دوستی وکمک به هم نوعان خود  فارغ از تعصبات قومی ونژادی ومذهبی میباشیم ودر هر حال انسانیت ستودنی است  اگر انسان باشیم نه تنها زندگی کردن باهمدیگر همواره ممکن میباشد بلکه ولذت بخش است.

سایت اندیشکده زمین  اتاق فکر جهانی است که هیچ  سمت گیری خاص ندارد بلکه لازمه ورود به فردا وآینده بهتر میباشد چنانچه خط ورسم جهان امروز مبتنی بر آموزش ها ومهارت های اساتید و معلمانی میباشد که  اندیشه ها ومهارت ها توانایی های ما را شکل داده اند واکنون در وجود سیاست مداران و  نمایندگان و مدیران جهانی نمایان شده است چون اغلب آموزش ها ومهارت ها ملی گرایانه یا اعتقادی بوده ؛صلح وثبات وامنیت ورفاه  ومنافع خود و کشور خود وهم فکران  خود  را بر هر چیز ترجیح داده و به هر بهایی فارغ از تاثیرات آنها بر زمین ودیگر کشور ها دنبال کرده ومیکنند افکار واندیشه های آنها مبتنی بر آموزش هایی بوده که مرزهای زمینی را وسیله جدا دانستن انسان ها از همدیگر دانسته وباوری حقیقی به انسانیت و مدنیت نداشته اند و نوشته سعدی را برای خالی نبودن عریضه بر سر در سازمان ملل نهاده اند اکنون زمان آن است که به گفتار سعدی برگردیم و مفهوم آن را درک کنیم وآموزش ها ومهارت هایی را در سراسر این کره خاکی به هم نوعان خود عرضه داریم که بنی آدم را اعضای یک پیکر واحد ببینیم وهیچ تفاوتی ندارد که اجزای این پیکر واحد در کدام قاره وکدام کشور وکدام شهر وکدام منطقه روستایی پراکنده شده باشند آموزش ها ومهارت هایی برای نوع دوستی ومدنیت وداد وستد امکاناتمان به همدیگر ارایه نماییم . بی شک جنگ های جهانی و ویرانگری که در طول تاریخ رخ داده در خلا این نوع نگاه به وقوع پیوسته است این اتاق فکر سرای اندیشمندان و اساتید ومعلمان ودانشجویان ودانش آموزانی است که نه تنها خود باور به نوع دوستی ومدنیت فرای عقاید وملیت ورنگ ونژاد دارند بلکه آموزش ها ومهارت هایی را دراین جهت ارایه مینمایند مقالاتی که در این اتاق فکر ارایه میشوند زاده اندیشه وتفکر مثبت برای همزیستی مسالمت آمیز وپیشگیری ازدرد هایی است که در خلا آگاهی وخرد ورزی هر روز وهر ساعت بر  تعدادی از هم نوعان دانسته یا ندانسته تحمیل میشود  که گاها به بهای جان آنها تمام میشود وبا درک مقالات وتمرکز بر آنها در بعد فردی میلیون ها دلار میتوانیم به خود وخانواده خود کمک کنیم ودر بعد اجتماعی  از بسیاری از مصایب جامعه بشری ؛از جمله انواع بیماری ها وقحطی و گرسنگی و خشونت وجنگ و آوارگی که حاصل آموزش های خود خواهانه وغیر مدنی سیاستمداران  بوده پایان دهیم افکار واندیشه وعملکرد سیاستمداران ناشی از آموزش ها ومهارت های آنهاست ظالم ترین سیاستمداران از بدو تولد بد وپلید نبوده اند بلکه آموزش ها ومهارت های انسانی ومدنی در آنها شکل نگرفته و با استعداد و تصمیمات خود میلیون ها تن را نابود کرده یا به مرگ تدریجی برده اند در صورتیکه  آنان با استعداد وآموزش ها ومهارت های مدنی میتوانستند میلیون ها تن را خوشبخت وراضی وخشنود نمایند .از این رو خط ومشی سایت  اندیشکده زمین درک معنی ومفهوم گفتار سعدی است و آگاهی ها وآموزش های آن ؛آرایه  خدمت به نوع بشر فارغ از هر ملیت ورنگ ونژاد و زبان میباشد که باید به آن جان تازه ای بخشیم و آموزش ها ومهارت هایی نوع دوستانه ومدنی را ارایه وخواستار شویم وگفتار سعدی را مبنای اندیشه وعمل خود قرار دهیم تا بتوانیم با هم مصالحه کرده وامکانات خود را داد وستد کنیم و با مثبت اندیشی وخردورزی زندگی کنیم ومانعی برای زندگی هیچ موجود زنده ای نباشیم .

 

     بنی آدم اعضای یک پیکرند                   که در آفرینش ز یک گوهرند

    چو عضوی به درد آورد روزگار                دگر عضو ها  را  نماند قرار

    تو کز محنت دیگران بی غمی                نشاید که نامت نهند آدمی

بازدیدها: 49