زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد

کمیت وکیفیت زندگی
  • کمیت وکیفیت

     طول عمر (کمیت )وکیفیت (توانایی و خرسندی) کمیت وکیفیت زندگی ما قبل از آنکه به امکانات مادی ما مربوط باشد ...

     طول عمر (کمیت )وکیفیت (توانایی و خرسندی) کمیت وکیفیت زندگی ما قبل از آنکه به امکانات مادی ما مربوط باشد به جهان بینی و منش ما مربوط است از آنجایی که علی رغم دانش واطلاعات روز عموما شتاخت بسیار ناقصی ...

    ادامه مطلب