♠انسانیت ونوع دوستی وکمک به هم نوع فارغ از تعصبات قومی ونژادی ومذهبی ستودنی است  اگر انسان باشیم زندگی کردن همواره ممکن ولذت بخش است-اندیشکده زمین

کمیت وکیفیت زندگی؟-؟The quantity and quality of life
  • کمیت وکیفیت

      گفتار۱- کمیت وکیفیت زندگی ؟ طول عمر همان کمیت  زندگی است  وتوانایی و خرسندی ما از گذر عمر تعبیر به کیفی ...

      گفتار۱- کمیت وکیفیت زندگی ؟ طول عمر همان کمیت  زندگی است  وتوانایی و خرسندی ما از گذر عمر تعبیر به کیفیت زندگی میشود. کمیت وکیفیت زندگی ما قبل از آنکه به امکانات مادی ما مربوط باشد به جهان بینی و من ...

    ادامه مطلب