زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد

تامل
 • قانون عمل وعکس العمل

    قانون سوم نیوتن :برای هر عمل ؛عکس العملی است برابر با آن اما در جهت مخالف آن . این قانون طلایی نیوتن اس ...

    قانون سوم نیوتن :برای هر عمل ؛عکس العملی است برابر با آن اما در جهت مخالف آن . این قانون طلایی نیوتن است که علاوه بر کارکرد های حل مسایل فیزیک در حوزه  حل مسایل اجتماعی حرفهایی برای گفتن داردکه از آ ...

  ادامه مطلب
 • عمل وعکس العمل

   گفتار 1- هر رویداد نتیجه وعکس العمل مجموعه ای از رویدادهاست در این جهان هستی هر رویدادی را که شاهدیم عکس ...

   گفتار 1- هر رویداد نتیجه وعکس العمل مجموعه ای از رویدادهاست در این جهان هستی هر رویدادی را که شاهدیم عکس العمل ونتیجه  ممموعه از رویدادها میباشد واین در مورد کلیه تغییر وتحولات در زتدگی  صادق است  جه ...

  ادامه مطلب
 • حقارت انسان درعالم خلقت

  نظریه غالب در مورد مبدا پیدایش جهان وخلقت انفجاری عظیم بنام بیگ بنگ در نظر گرفته میشود که بر اساس آن همه ...

  نظریه غالب در مورد مبدا پیدایش جهان وخلقت انفجاری عظیم بنام بیگ بنگ در نظر گرفته میشود که بر اساس آن همه چیز در جهان در حدود 14 میلیارد سال قبل در زمانی بسیار بسیار ....کوچک حدود ده به توان منفی چهل و ...

  ادامه مطلب
 • اینترنت و فضای مجازی-Internet and cyberspace

  از ظهور پدیده اینترنت مدت زمان زیادی نگذشته و اینترنت با سرعت بسیار زیاد جایگاه خود را در همه ابعاد زندگی ...

  از ظهور پدیده اینترنت مدت زمان زیادی نگذشته و اینترنت با سرعت بسیار زیاد جایگاه خود را در همه ابعاد زندگی ماپیدا کرده  و سلامتی و رفاه وامنیت ما بدان پیوند خورده ,چنانکه در دور افتاده ترین نقاط کره زم ...

  ادامه مطلب
 • سوالات اساسی ما-Our basic questions

   هدف اصلی سایت پاسخ به سوالات اساسی فرا رویمان در مورد خودمان و زمین زیر پایمان است که عموما  به راحتی از ...

   هدف اصلی سایت پاسخ به سوالات اساسی فرا رویمان در مورد خودمان و زمین زیر پایمان است که عموما  به راحتی از کنارش گذشته ایم که لازمه وضرورت رویکردهای بهتر برای زیستن  با همدیگر بر روی زمین میباشد تا قاد ...

  ادامه مطلب
 • کجاییم؟

  اندک زمانی, وقت صرف کنیم واز روی کنجکاوی مکان خود را درجهان هستی پیدا کنیم تادرک بهتری از خود داشته باشیم ...

  اندک زمانی, وقت صرف کنیم واز روی کنجکاوی مکان خود را درجهان هستی پیدا کنیم تادرک بهتری از خود داشته باشیم وفروتن باشیم و قدردان نعمت حیات یعنی زمین مقدس باشیم. ...

  ادامه مطلب
 • تامل

   هر یک ازما  عکس العمل عوامل وراثتی و محیطی منحصر به فرد خود میباشیم , هرکدام امکانات و شرایط خانوادگی و ...

   هر یک ازما  عکس العمل عوامل وراثتی و محیطی منحصر به فرد خود میباشیم , هرکدام امکانات و شرایط خانوادگی و محیطی  متفاوت داشته ایم بنابراین طبیعی است که  افکار و روحیات و اندیشه های وباور های متفاوت داش ...

  ادامه مطلب
 • زمین زمینه گفتگو و مصالحه

    با شناخت زمین به ارزش واهمیت آن واقف شویم و در کنار هم دوستدار زمین باشیم ,منابع وامکانات زمین را وسیله ...

    با شناخت زمین به ارزش واهمیت آن واقف شویم و در کنار هم دوستدار زمین باشیم ,منابع وامکانات زمین را وسیله مصالحه و بهزیستی وهمزیستی مسالمت آمیز قرار دهیم و به نابخردی ها وخودخواهی ها وبی مسیولیتی ها پ ...

  ادامه مطلب