زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد

آسیب های اجتماعی
  • ریشه آسیب های اجتماعی

    گفتار 1-منشاءآسیب های اجتماعی آسیب های اجتماعی عکس العمل رویکرد های اشتباه گذشته میباشد بسیاری از گرفتاری ...

    گفتار 1-منشاءآسیب های اجتماعی آسیب های اجتماعی عکس العمل رویکرد های اشتباه گذشته میباشد بسیاری از گرفتاریهای اجتماعی مانند فقر-بیماریهای جسمی و روحی-روانی - اعتیاد- طلاق-بذهکاری جرم وجنایت وخشونت ریشه ...

    ادامه مطلب
  • درمان آسیب های کودکان

    گفتار 1- درک آسیب هاوگرفتاری های کودکان لازمه درمان درد ها وگرفتاری های  آنان  دیدن وبه حساب آوردن کودکان ...

    گفتار 1- درک آسیب هاوگرفتاری های کودکان لازمه درمان درد ها وگرفتاری های  آنان  دیدن وبه حساب آوردن کودکان آسیب دیده وگرفتار لازمه کمک به آنها و وظیفه انسانی ومدنی ماست.  گرفتاریهای روزمره ما درصد ناچی ...

    ادامه مطلب
  • آسیب کودکان

    گفتار 1- آسیب های کودکان آسیب های کودکان با هیچ منطق وعقیده ورویکرد مدنی ساز گاری ندارند و عکس العمل رویک ...

    گفتار 1- آسیب های کودکان آسیب های کودکان با هیچ منطق وعقیده ورویکرد مدنی ساز گاری ندارند و عکس العمل رویکردها وعملکردهای اشتباه گذشته میباشند ونمایانگر رویکردهای اشتباه وانحصار طلبانهما و نقایص وکاستی ...

    ادامه مطلب
  • علل آسیب ها وگرفتاری های روزمره

      گفتار 1-علل آسیب های جسمی و روحی-روانی اغلب ما به دلایل ناراحتی وگرفتاری های خود  واقف نیستیم و متاسفان ...

      گفتار 1-علل آسیب های جسمی و روحی-روانی اغلب ما به دلایل ناراحتی وگرفتاری های خود  واقف نیستیم و متاسفانه اغلب علت آنها را در ورای رویکردهای اشتباه خود میدانیم بنابراین دیگران یا شانس واقبال و همه چی ...

    ادامه مطلب