زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد

درد و درمان
 • انسانیت گوهر وجود ما و درمان درد های ماست

  انسانیت در هر لباس  وبا هر تفکر وباور شخصی ستودنی است.   انسانیت وتواضع محدود به سن وسال وجنسیت و رنگ ونژ ...

  انسانیت در هر لباس  وبا هر تفکر وباور شخصی ستودنی است.   انسانیت وتواضع محدود به سن وسال وجنسیت و رنگ ونژاد وعقیده خاص ومیزان تحصیلات   وسطح امکانات رفاهی نمی باشد  دکتر ومهندس بودن و خانه مجلل وماشین ...

  ادامه مطلب
 • زندگی کردن

    هیچ یک از ما  با هر سطح اجتماعی ورفاهی  بی نیاز از زمین و دیگر هم نوعان خود قادر به زنده بودن نیستیم تا ...

    هیچ یک از ما  با هر سطح اجتماعی ورفاهی  بی نیاز از زمین و دیگر هم نوعان خود قادر به زنده بودن نیستیم تا چه رسد به زندگی کردن و کمیت وکیفیت زندگی روز مره ما تحت تاثیر واقعیاتی  است که چون نادیده گرفت ...

  ادامه مطلب