♠انسانیت ونوع دوستی وکمک به هم نوع فارغ از تعصبات قومی ونژادی ومذهبی ستودنی است  اگر انسان باشیم زندگی کردن همواره ممکن ولذت بخش است-اندیشکده زمین

انسانیت؟
 •  گفتار 1- درد و درمان درد  خلا انسانیت درد و درمان انسانیت است انسانیت در ذات خود ارزشمند بوده و در هر رن ...

   گفتار 1- درد و درمان درد  خلا انسانیت درد و درمان انسانیت است انسانیت در ذات خود ارزشمند بوده و در هر رنگ ولباس وبا هر تفکر وباور شخصی ستودنی است انسانیت وتواضع محدود به سن وسال وجنسیت و رنگ ونژاد وع ...

  ادامه مطلب
 • گفتار 1-انسانیت وخردورزی انسانهایی  که منش ودرکشان از انسان و زمین وعالم هستی  آگاهانه وخردمندانه است و ا ...

  گفتار 1-انسانیت وخردورزی انسانهایی  که منش ودرکشان از انسان و زمین وعالم هستی  آگاهانه وخردمندانه است و انسانیت رامترادف انس والفت با هم نوعان میدانندوانسانیت رابا دوستی ومحبت ویاری به هم نوعان خود مع ...

  ادامه مطلب
 • انسانیت

  گفتار 1-انسانیت چاره دردهای مزمن جوهره وجودی بشر انسانیت (انس والفت با هم نوع) می باشد و انسانیت  به مفهو ...

  گفتار 1-انسانیت چاره دردهای مزمن جوهره وجودی بشر انسانیت (انس والفت با هم نوع) می باشد و انسانیت  به مفهوم مونس هم شدن و نوع دوستی و باهم از در دوستی در آمدن میباشد . بی تردید  مفهوم انسانیت، گفتگو وم ...

  ادامه مطلب
 • مختصات انسانیت

    مختصات  انسانیت هر شخصی که فارغ  از عقاید وسلایق شخصی وتعصبات ملی ومذهبی خود؛ روحیه انسان دوستی وش ...

    مختصات  انسانیت هر شخصی که فارغ  از عقاید وسلایق شخصی وتعصبات ملی ومذهبی خود؛ روحیه انسان دوستی وشرافت و تواضع وتحمل ومدرا و کارو تلاش وپشتکار داشته باشد و در اندیشه خدمت به هم توعان خود بوده و ...

  ادامه مطلب
 • هنر انسان انسانیت است

  ...

  ...

  ادامه مطلب