زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد-اندیشکده زمین

انسانیت؟ -؟Humanity
 • عکس وکلیپ (رویکرد های درست ونادرست)

  درست و نادرست 1-روغن یا گازوییل زوی جاده ...

  درست و نادرست 1-روغن یا گازوییل زوی جاده ...

  ادامه مطلب
 • درد و درمان

   گفتار 1- درد و درمان درد  خلا انسانیت درد و درمان انسانیت است انسانیت در ذات خود ارزشمند بوده و در هر رن ...

   گفتار 1- درد و درمان درد  خلا انسانیت درد و درمان انسانیت است انسانیت در ذات خود ارزشمند بوده و در هر رنگ ولباس وبا هر تفکر وباور شخصی ستودنی است انسانیت وتواضع محدود به سن وسال وجنسیت و رنگ ونژاد وع ...

  ادامه مطلب
 • خردورزی وزندگی

  گفتار 1-انسان خردمند و متمدن انسانهایی  که منش ودرکشان از انسان و زمین وعالم هستی  آگاهانه وخردمندانه است ...

  گفتار 1-انسان خردمند و متمدن انسانهایی  که منش ودرکشان از انسان و زمین وعالم هستی  آگاهانه وخردمندانه است و انسانیت رامترادف انس والفت با هم نوعان میدانندوانسانیت رابا دوستی ومحبت ویاری به هم نوعان خو ...

  ادامه مطلب
 • محبت یا نفرت

  گفتار 1- محبت و نفرت دو انتخاب متضاد و دو جهان متضاد  با گزینش محبت یا نفرت جهان دلخواه خود را میسازیم اگ ...

  گفتار 1- محبت و نفرت دو انتخاب متضاد و دو جهان متضاد  با گزینش محبت یا نفرت جهان دلخواه خود را میسازیم اگر محبت ومهر ورزی انتخاب عموم ماگردد شاهد جهانی خواهیم بود که در آن کینه ونفرت ودشمنی استسنا میش ...

  ادامه مطلب
 • انسانیت

  گفتار 1-انسانیت چاره دردهای مزمن جوهره وجودی بشر انسانیت (انس والفت با هم نوع) می باشد و انسانیت  به مفهو ...

  گفتار 1-انسانیت چاره دردهای مزمن جوهره وجودی بشر انسانیت (انس والفت با هم نوع) می باشد و انسانیت  به مفهوم مونس هم شدن و نوع دوستی و باهم از در دوستی در آمدن میباشد . بی تردید  مفهوم انسانیت، گفتگو وم ...

  ادامه مطلب
 • بهترین انسان

     انسان های خوب  انسان خوب ؛شهروندی است که روحیه انسان دوستی وشرافت و تواضع وتحمل ومدرا و کارو تلاش ...

     انسان های خوب  انسان خوب ؛شهروندی است که روحیه انسان دوستی وشرافت و تواضع وتحمل ومدرا و کارو تلاش وپشتکار دارد وآنرا در جهت خدمت به هم توعان خود بکار میگیرد با آگاهی و خردورزی خود در جهت  ارتق ...

  ادامه مطلب
 • هنر انسان انسانیت است

  ...

  ...

  ادامه مطلب