زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد

همزیستی مسالمت آمیز؟-؟Peaceful coexistence
 • اندیشه زندگی کردن

   انتخاب عموم مردمان در سراسر گیتی در کشورهای مختلف با هر رنگ ونژاد وعقیده سلامتی , رفاه ,صلح ,ثبات وامنیت ...

   انتخاب عموم مردمان در سراسر گیتی در کشورهای مختلف با هر رنگ ونژاد وعقیده سلامتی , رفاه ,صلح ,ثبات وامنیت است اما با این وجود چرا  روز به روز از آنها فاصله میگیریم و با وجود تلاش وبرنامه ریزی کمتر شاه ...

  ادامه مطلب
 • بهترین انسان

     انسان های خوب  انسان خوب ؛شهروندی است که روحیه انسان دوستی وشرافت و تواضع وتحمل ومدرا دارد و کارو ...

     انسان های خوب  انسان خوب ؛شهروندی است که روحیه انسان دوستی وشرافت و تواضع وتحمل ومدرا دارد و کارو تلاش وپشتکاردارد وآنرا در جهت خدمت به هم توعان خود بکار میگیرد با آگاهی و خردورزی خود در جهت  ...

  ادامه مطلب