زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد-اندیشکده زمین

همزیستی مسالمت آمیز؟-؟Peaceful coexistence
 • اندیشه زندگی کردن

   انتخاب عموم مردمان در سراسر گیتی در کشورهای مختلف با هر رنگ ونژاد وعقیده دستیابی به سلامتی , رفاه ,صلح , ...

   انتخاب عموم مردمان در سراسر گیتی در کشورهای مختلف با هر رنگ ونژاد وعقیده دستیابی به سلامتی , رفاه ,صلح ,ثبات وامنیت است اما با این وجود چرا  روز به روز از آنها فاصله میگیریم و با وجود تلاش ها وبرنامه ...

  ادامه مطلب
 • بهترین انسان

     انسان های خوب  انسان خوب ؛شهروندی است که روحیه انسان دوستی وشرافت و تواضع وتحمل ومدرا و کارو تلاش ...

     انسان های خوب  انسان خوب ؛شهروندی است که روحیه انسان دوستی وشرافت و تواضع وتحمل ومدرا و کارو تلاش وپشتکار دارد وآنرا در جهت خدمت به هم توعان خود بکار میگیرد با آگاهی و خردورزی خود در جهت  ارتق ...

  ادامه مطلب