زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد-اندیشکده زمین

بهترین ها؟-؟the best
  • بهترین انسان

       انسان های خوب  انسان خوب ؛شهروندی است که روحیه انسان دوستی وشرافت و تواضع وتحمل ومدرا و کارو تلاش ...

       انسان های خوب  انسان خوب ؛شهروندی است که روحیه انسان دوستی وشرافت و تواضع وتحمل ومدرا و کارو تلاش وپشتکار دارد وآنرا در جهت خدمت به هم توعان خود بکار میگیرد با آگاهی و خردورزی خود در جهت  ارتق ...

    ادامه مطلب