زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد

بهترین ها؟-؟the best
 • بهترین معلم و استاد

   97/1/20 بهترین معلم واستاد ,لزوما داناترین  وباسواد ترین معلم واستاد نمیباشد اگر چه دانایی لازمه معلمی و ...

   97/1/20 بهترین معلم واستاد ,لزوما داناترین  وباسواد ترین معلم واستاد نمیباشد اگر چه دانایی لازمه معلمی و استادی است اما میزان توانایی استاد در درک مفاهیم کلان زندگی ودرک درست از باید ها ونباید ها وقد ...

  ادامه مطلب
 • بهترین انسان

     انسان های خوب  انسان خوب ؛شهروندی است که روحیه انسان دوستی وشرافت و تواضع وتحمل ومدرا دارد و کارو ...

     انسان های خوب  انسان خوب ؛شهروندی است که روحیه انسان دوستی وشرافت و تواضع وتحمل ومدرا دارد و کارو تلاش وپشتکاردارد وآنرا در جهت خدمت به هم توعان خود بکار میگیرد با آگاهی و خردورزی خود در جهت  ...

  ادامه مطلب