زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد

بهترین ها
  • بهترین شهروند

    بهترین شهروند, شهروندی است که روحیه انسان دوستی وشرافت و تواضع وتحمل ومدرا دارد و کارو تلاش وپشتکارخود را ...

    بهترین شهروند, شهروندی است که روحیه انسان دوستی وشرافت و تواضع وتحمل ومدرا دارد و کارو تلاش وپشتکارخود را در جهت خدمت به هم توعان خود بکار میگیرد با آگاهی و خردورزی خود در جهت  ارتقای کمیت وکیفیت زندگ ...

    ادامه مطلب