زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد-اندیشکده زمین

آموزش و پرورش؟- ؟Education
 • مهمترین کارکرد آموزش وپرورش-۵

   آموزش وپرورش تنها راه مطمئن واضولی در پیشگیری وبرون رفت از مشکلات وگرفتاری های اجتماعی به راستی موانع زن ...

   آموزش وپرورش تنها راه مطمئن واضولی در پیشگیری وبرون رفت از مشکلات وگرفتاری های اجتماعی به راستی موانع زندگی کردن انسانها در کنار هم چیست ؟واز کجا ناشی میشود ؟راهکار  برونرفت چیست؟ مشکل آموزش پذیر بود ...

  ادامه مطلب
 • آموزش وپرورش-۴

  گفتار 1-دردها ودرمان درد های جامعه  آسیب ها وگرفتاری های اجتماعی ,درد های جامعه بوده وعکس العمل نقایص وضع ...

  گفتار 1-دردها ودرمان درد های جامعه  آسیب ها وگرفتاری های اجتماعی ,درد های جامعه بوده وعکس العمل نقایص وضعف های آموزش وپرورش میباشند درد های اجتماعی ؛درد های مزمنی می باشند که ریشه درفرهنگ وامور فرهنگی ...

  ادامه مطلب
 • آموزش وپرورش-۳

  گفتار 1-آموزش وپرورش سنگ بنای جامعه سالم ومقتدر آموزش وپرورش سنگ بنای وبستر ایجاد صفات و ویژگی ها و روحیا ...

  گفتار 1-آموزش وپرورش سنگ بنای جامعه سالم ومقتدر آموزش وپرورش سنگ بنای وبستر ایجاد صفات و ویژگی ها و روحیات وانگیزه ها و اهداف فردی واجتماعی ماست و میزان سلامتی و ثبات وامنیت واقتدار و معضلات وناهنجاری ...

  ادامه مطلب
 • آموزش وپرورش-۱

  گفتار 1- آموزش و پرورش نعمت وفرصت آموزش پذیری انسان نعمت و فرصت بی همتایی است که باید قدردان آن باشیم وآن ...

  گفتار 1- آموزش و پرورش نعمت وفرصت آموزش پذیری انسان نعمت و فرصت بی همتایی است که باید قدردان آن باشیم وآن را راه حل اصولی ناهنجاریها وآسیب های اجتماعی بدانیم زیرا اگر انسان موجودی آموزش پذیر نبود به ک ...

  ادامه مطلب
 • آموزش و پرورش-۲

  گفتار 1- آموزش وپرورش مادر همه نهاد های اجتماعی  آموزش وپرورش ,مادر همه نهاد های اجتماعی ساخته دست بشر می ...

  گفتار 1- آموزش وپرورش مادر همه نهاد های اجتماعی  آموزش وپرورش ,مادر همه نهاد های اجتماعی ساخته دست بشر میباشد و یک نهاد اجتماعی در عرض دیگرنهاد های اجتماعی نیست بلکه مسبب تشکیل تمام نهاد های اجتماعی  ...

  ادامه مطلب