تبلیغ کنار لوگو
صلح وامنیت واقتدار
  • صلح وامنیت

    هر انسان سالم ومدنی با هر مذهب و سلیقه ورنگ ونژاد وملیت در سراسر جهان خواهان تحقق صلح وثبات وامنیت میباشد ...

    هر انسان سالم ومدنی با هر مذهب و سلیقه ورنگ ونژاد وملیت در سراسر جهان خواهان تحقق صلح وثبات وامنیت میباشد بجز معدود انسانهای بیمار و روان پریش. پس چرا با وجود خواست  جهانی  برای تحقق صلح وامنیت  شاهد ...

    ادامه مطلب