زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد

انسانیت

گفتار ۱-انسانیت چاره دردهای مزمن

جوهره وجودی بشر انسانیت (انس والفت با هم نوع) می باشد و انسانیت  به مفهوم مونس هم شدن و نوع دوستی و باهم از در دوستی در آمدن میباشد . بی تردید  مفهوم انسانیت، گفتگو ومدارا وتعامل ومصالحه وهمزیستی مسالمت آمیز می باشد و مهم ترین نیاز امروز وفردای بشر برای زنده بودن و زندگی  است . منطق  باهم بدست آوردن وباهم کنار آمدن وبا هم مصرف کردن وباهم موفق شدن وباهم, هم پیمان شدن وباهم  هم پیمان ماندن واتحاد ومصالحه برای انسان بودن ؛لازمه همزیستی مسالمت آمیز ما با هر عقیده ورنگ ونژاد وملیت است.اگر در مسیر پیشرفت وتحول هزاران بار هم پیشرفته تر وموفق تر از اکنون  شویم ,نیازهای انسانی وروحی -روانی ما به همدیگر از بین نخواهد وجایگزینی هم برای آنها وجود ندارد و این یک خطر واقعی است که  دستاوردهای علمی وفنی وتکنولوژی  که در جای خود بسیار مفید وکارآمد است و ما آنها را برای بهبود زندگی خود خلق کرده ایم انسانیت ما را از ما بگیرند و پیشرفت ها ودستاوردهای ما ماهیت انسان بودن ما را ازعوض کند وتبدیل به ماشین ها وابزارهایی بدون  احساس وشعور در برابر همدیگر شویم اگر فرهنگ عمومی جامعه بر اساس ارزش های انسانی وهمزیستی مسالمت آمیز باشد بازار خود خواهی ها و طمع ورزی ها وبی مسئولیتی ها  و خشونت ها وجنگ ها وستیز وبیدادگری ها  دیگر مجال جولان  نخواهند داشت وافکار واندیشه های مثبت وسازنده جایگزین افکار ورویکردهای منفی وتخریبی میشوند وخودخواهی ها و وطمع ورزی ها وبی مسئولیتی ها و خشونت ها وجنگ ها رونقی نخواهند داشت.باید در نظر داشته باشیم  هر چه که از انسانیت دور شویم بیشتر گرفتار مشکلات وآسیب های اجتماعی میسویم وبرعکس هرچه به انسانیت نزدیک تر شویم از گرفتاریها مشکلات وآسیب های اجتماعی مان کاسته میشود . لازمه انسان بودن وتحقق انسانیت؛ تواضع و محبت ونوع دوستی و درک وکمک به هم نوع میباشد و انسانیت راه حل مشکلات وگرفتاری هایی مزمنی است که با نفرت وکینه ودشمنی  و رویکردهای منفی ونابخردی وخودخواهی فراهم شده است که همه محصول ناآگاهی از ماهیت انسان و زمین ونادیده گرفتن نیازمان به زمین وهمدیگر میباشند.

 


 گفتار ۲- ترجمان انسانیت

درباره نویسنده

😩دانش آموخته فیزیک 🌿🌾-شاغل در آموزش وپرورش 🌳🌼💐 🌎-زمین سرای من 🌷🌴 🗻-ایران سرفراز وطن من🌿🌲🥀 ♼-سلامتی زمین دغدغه من 🌺☘🌾 ⛨-اندیشه مثبت وسازنده رویکرد من 💐🌹🌸 🌱🌴⛪-کمک ویاری هم نوعان وظیفه و مسئولیت من 👀-بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز نهایت آرزوی من