زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد

بهترین معلم و استاد

 ۹۷/۱/۲۰

بهترین معلم واستاد ,لزوما داناترین  وباسواد ترین معلم واستاد نمیباشد اگر چه دانایی لازمه معلمی و استادی است اما میزان توانایی استاد در درک مفاهیم کلان زندگی ودرک درست از باید ها ونباید ها وقدرت کلام و میزان تاثیر گذاری مثبت بر مخاطب ملاک موفقیت استاد محسوب میشود. اندیشه ها ورویکرد های ومیزان موفقیت های ما در زندگی عکس العمل اندیشه ها وآموزش های اساتیدمان میباشد وشکست ها وگرفتاری های ما نیز عکس العمل  اندیشه ها و آموزش ها آنان میباشد . بزرگترین متخص در یک شاخه از علم ، لزوما بهترین جهان بینی واندیشه ها ورویکرد ها را ندارد و در صورتیکه در یک نگاه کلان زوایایی از خلقت وآفرینش را درک کرده و مد نظر داشته باشد ؛ باید ها ونباید هایش میتواند تاثیرات مثبت در مخاطبین ایجاد نماید  ومنشائ خیر وسعادت باشد .

فهم زوایایی  از خلقت وآفرینش زمین -درک اهمیت زمین -درک ماهیت انسان ونیازهای اساسی انسان  -درک تاریخ زندگی بشر ومشکلات وگرفتاری های تاریخی بشر-درک مشکلات وگرفتاری های روز بشر وارایه راهکارهایی برای حل مشکلات وگرفتاری ها روز بشر لازمه استاد بودن استاد است .

 

اوج توانایی های یک استاد  در مدیریت شرایط واستحصال منافع شخصی از شرایط و اوضاع واحوال نیست تا بتواند بهترین خانه وبهترین ماشین وبهترین امکانات رفاهی را در اختیار بگیردکه چنین شخصی لایق نام استادی نیست بلکه کاسبی است که از علم ودانش کاسبی میکند .

استاد چراغ راه دیگران است تا با گرمای خود به زندگی گرما ومعنا ببخشد و بانورخود روشنی بخش راه دیگران باشد وبه روشنی راه وبیراهه را به دانشجویان ودانش آموزان خود نشان دهد.اگر چه معلمان اساتید لایق بهترین منابع و امکانات موجود جامعه میباشند وتمام منابع وامکانات جامعه محصول آموزش وتلاش نسل اندر نسل آنان میباشد اما معلمان اساتید باید با تلاش وآموزش های لازم این اندیشه وفرهنگ را در جامعه ایجاد کنند که جامعه به ارزش واهمیت کار آنها واقف شود وسخاوتمندانه بهنرین منابع وامکانات خود را تقدیم آنها دارد چنانکه در تمام ملل با فرهنگ ومتمدن معلم واستاد بالاترین جایگاه اجتماعی را داردواین نمایانگر  اوج افتخار واقتداریک ملت است که معلم واستاد   تعیین کننده خط ومشی زندگی آنها باشد نه مدعیان علم واندیشه وفرهنگ که به درجه معلمی واستادی نرسیده اند ومیخواهند خط ورسم جامعه راترسیم کنند چون اگر هم انسانهای صادق وفداکار باشند  اصولا آموزش ومهارت های لازمه را ندارند .

 استادی حرمت دارد و اسم ورسم داشتن واین درو آن در زدن برای بالاکشیدن خود به هر بهاو هزینه ممکن لازمه استادی نیست , یک معلم ساده  وبی نام ونشان در دور افتاده ترین نقطه  کره زمین که اندیشه رویکرد های انسانی وخیر خواهانه دارد و وسیله رشد وپیشرفت دانش آموزانش میباشد بی شک یک استاد است اماپر آوازه ترین کاسبان علم ودانش در معتبرترین  مدارس ودانشگاه ها را نمیتوان استاد نامید. به راستی تفاوت در کجاست ؟

آن معلم ساده قادر است انسانیت را در آن کلاس کوچکش معنا کند و ابراز دارد والگو یک انسان باشد اما آن کاسب علم ودانش انسانیت را باهوی وهوس خود معنا میکند والگویی برای زیر پا نهادن انسانیت ارایه میدهد، آن معلم ساده باری از دوش دانش آموزان وخانواده های آنها بر میدارد آنها را در مسیر رشد وتعالی قرار میدهدوآنهارا ازخود بینی وطمع ورزی دور میکند ،تواضع وخیر خواهی ومسئولیت پذیری را عملا به آنها می آموزد  وبرای آن کاسب علم ودانش تواضع ومسئولیت پذیری شعر وداستان است وبارهایی گران از خود بینی وطمع ورزی را خواسته یا ناخواسته بر دوش انبوه مخاطبان وهم نوعان خود می نهد که به استاد بودن و علم ومعرفتش اعتماد کرده اند ودر نهایت  اندیشه ها ورویکرد هایش باعث تباهی آینده آنها وایجاد انبوهی از آسیب ها وگرفتاری های اجتماعی برای آنها وجامعه میشود.

 


The best teacher and teacher is not necessarily the most knowledgeable and most proficient teacher. Although the knowledge is necessary for teaching and mastery, the amount of professor’s ability to understand the concepts of life and the right to understand the needs and the words of the word and the amount of positive impact on the audience is the criterion for the success of the professor. Thoughts and processes and our successes in life are responses to the thoughts and teachings of our professors, and our failures and behaviors are also responses to their thoughts and teachings. The largest person in a branch of science does not necessarily have the best of worldviews, thoughts and beliefs, and if, at a macroeconomic point of view, they understand and contemplate the angles of creation and creation; their needs and interests can have positive effects on the audience, and the source Good and good.
Understanding the angles of creation and creation of the earth – Understanding the importance of the earth – Understanding the nature of mankind and basic human needs – Understanding the history of human life and the problems and historical events of mankind – Understanding the problems of human day and providing solutions to problems and hobbies. Human day requires mastery of the master.

 

The peak of a professor’s ability to manage situations is not the personal interest of the situation and the situation, so that he can get the best home and the best car and the best amenities that such a person does not deserve the name of a professor, but a business that is knowledgeable.
The teacher is the way of others to warm and bring to life with warmth, and to give a clear view of the way to others, and to clearly show the way and the way to their students and students. However, they deserve the best resources and facilities of the community, and all the resources and resources of the community of products Education and endeavors are the generation of their generation, but professors should create this culture of thought and culture in the society with which the community is valued and their work is important, and they are willing to give their resources and resources as they are, in the nations, with the culture and the common sense of the teacher and the highest Have a social place Duane represents the culmination of the honorable honor of the nation, whose teacher and writer are always respected.
The professorship is honorable, and its name and its desirability is not necessary for professing to build up itself at any cost. A simple teacher is the name of one of the most remote parts of the planet, which is thought to have a humane and sophisticated approach and a means of knowledge development His students are undoubtedly a professor. But the most renowned master of science in the most prestigious schools and colleges can not be called a professor. Where is the difference?
That simple teacher can mean humanity in that small class and expresses the fact that Valgo is a human being, but that business of science and its knowledge of humanity is its meaning and meaning. It gives a sense of humor to the suppression of humanity, a simple teacher from the students and the family They take them on the path of growth and transcendence, and they move away from their nostrils and humiliation, practicing humility and desirability, and, for that matter of science, it is the humility and responsibility of poetry and religion, and they have asked for a lot of expensive self-nausea and eloquence. Or unwittingly, on the bulk of your audience and your own They believe in their mastery and knowledge and knowledge, and ultimately their thoughts and ideas will ruin their future and create a massive amount of harm and social welfare for them and the community.

درباره نویسنده

😩دانش آموخته فیزیک 🌿🌾-شاغل در آموزش وپرورش 🌳🌼💐 🌎-زمین سرای من 🌷🌴 🗻-ایران سرفراز وطن من🌿🌲🥀 ♼-سلامتی زمین دغدغه من 🌺☘🌾 ⛨-اندیشه مثبت وسازنده رویکرد من 💐🌹🌸 🌱🌴⛪-کمک ویاری هم نوعان وظیفه و مسئولیت من 👀-بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز نهایت آرزوی من

ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code