زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد

بهترین شهروند

 


بهترین شهروند

بهترین شهروند ؛شهروندی است که روحیه انسان دوستی وشرافت و تواضع وتحمل ومدرا دارد و کارو تلاش وپشتکاردارد وآنرا در جهت خدمت به هم توعان خود بکار میگیرد با آگاهی و خردورزی خود در جهت  ارتقای کمیت وکیفیت زندگی خود وهم نوعان خود تلاش میکندمنابع وامکانات قابل استفاده را روانه زباله دان نمیکند اگر خود نیازی به آنها ندارد, متمدنانه آنها را دراختیار نیازمندان ونهادهای خیریه قرار داده وچشم برآسیب دیدگان جامعه وآسیب های آنها نمی بندد وخیر خواهی وکمک به هم نوع را وظیفه انسانی خود تلقی کرده ودر حد توان وامکانات خودبه یاری آسیب دیدگان وگرفتاران می شتابند زمین را زمینه تعامل وهمگرایی ومصالحه میدانند وخواهان بهزیستی وهمزیستی مسالمت آمیز می باشد.قانونمداری وقانونمندی وتواضع وخیر خواهی را وسیله زیستن در کنار هم در صلح ودوستی میداند فرای عقاید وباور های خود هم نوعان خود را درجای جای این کره خاکی دوست میدارند منزلت وشان هر کس را به تواضع وانسانیت ونوع دوستی میداند وخیر خواهی وکمک به هم نوع را به هیچ چیز نمیفروشد .صفات انسانی مانند خیر خواهی و نوعدوستی ومروت وگذشت از خود به یادگار میگذاردنه قهر وغضب وقصاوتوخشونت.

اول خود را یک انسان میداند مشابه دیگر هم نوعان و در کنار آنها نه در مقابل آنهاکه سخت به هم وابسته ومحتاجند و فرای ملیت ودین وعقیده ورنگ وزبان هم نوعان خود را دوست دارد ودر اندیشه داد وستد و زیستن با آنها میباشد.هیچکس را به هیچ بهانه ای دشمن خود نمیداند ودوستی ومحبت را جایگزین قهر غضب ونفرت کرده، در اندیشه تعامل وزندگی با همدیگر میباشد.

بهترین استاد

بهترین استاتید داناترین  وباسواد ترین آنها نمیباشد اگر چه دانایی لازمه استادی است اما میزان توانایی استاد در درک مفاهیم کلان زندگی ودرک درست از نیازها وباید ها ونباید ها وقدرت کلام و میزان تاثیر گذاری مثبت بر مخاطب ملاک موفقیت استاد محسوب میشود. اندیشه ها ورویکرد های ومیزان موفقیت های ما در زندگی عکس العمل اندیشه ها وآموزش های اساتیدمان میباشد وشکست ها وگرفتاری های ما نیز عکس العمل  اندیشه ها و آموزش ها آنان میباشند . بزرگترین متخصص در یک شاخه از علم ، لزوما بهترین جهان بینی واندیشه ها ورویکرد ها را ندارد و در صورتیکه در یک نگاه کلان زوایایی از خلقت وآفرینش را درک کندو مد نظر داشته باشد  باید ها ونباید هایش میتواند تاثیرات مثبت در مخاطبین ایجاد نماید  ومنشائ خیر وسعادت میشوند .

فهم آفرینش زمین واهمیت آن -درک ماهیت انسان ونیازهای انسان   -درک تاریخ زندگی بشر ومشکلات وگرفتاری های تاریخی بشر-درک مشکلات وگرفتاری های روز بشر-راهکارهایی برای حل مشکلات وگرفتاری ها استاد بودن استاد است .

اوج توانایی های این استاد در مدیریت شرایط واستحصال منافع شخصی از اوضاع واحوال وشرایط است تا بتواند بهترین خانه وبهترین ماشین وبهترین امکانات رفاهی را در اختیار بگیرد اما چنین شخصی لایق نام استادی نیست کاسبی است که از علم ودانش کاسبی میکند.

 استادی حرمت دارد و اسم ورسم داشتن واین درو آن در زدن برای بالاکشیدن خود به هر بهاو هزینه ممکن لازمه استادی نیست ,چه بسیار یک معلم ساده  وبی نام ونشان در دور افتاده ترین نقطه  کره زمین را بتوان استاد نامید اماپر آوازه ترین کاسبان علم ودانش در معتبرترین  مدارس ودانشگاه ها را نتوان استاد نامید. به راستی تفاوت در کجاست ؟

آن معلم ساده قادر است انسانیت را در آن کلاس کوچکش معنا کند و ابراز دارد والگو یک انسان باشد اما آن کاسب علم ودانش انسانیت را باهوی وهوس خود معنا میکند والگویی برای زیر پا نهادن انسانیت ارایه میدهد، آن معلم ساده باری از دوش دانش آموزان وخانواده های آنها بر میدارد آنها را در مسیر رشد وتعالی قرار میدهدوآنهارا ازخود بینی وطمع ورزی دور میکند ،تواضع وخیر خواهی ومسئولیت پذیری را عملا به آنها می آموزد  وبرای آن کاسب علم ودانش تواضع ومسئولیت پذیری شعر وداستان است وبارهایی گران از خود بینی وطمع ورزی را خواسته یا ناخواسته بر دوش انبوه مخاطبان وهم نوعان خود می نهد که به استاد بودن و علم ومعرفتش اعتماد کرده اند ودر نهایت  اندیشه ها ورویکرد هایش باعث تباهی آینده آنها وایجاد انبوهی از آسیب ها وگرفتاری های اجتماعی برای آنها میشود.

درباره نویسنده

😩دانش آموخته فیزیک 🌿🌾-شاغل در آموزش وپرورش 🌳🌼💐 🌎-زمین سرای من 🌷🌴 🗻-ایران سرفراز وطن من🌿🌲🥀 ♼-سلامتی زمین دغدغه من 🌺☘🌾 ⛨-اندیشه مثبت وسازنده رویکرد من 💐🌹🌸 🌱🌴⛪-کمک ویاری هم نوعان وظیفه و مسئولیت من 👀-بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز نهایت آرزوی من