زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد

کمیت وکیفیت

 طول عمر (کمیت )وکیفیت (توانایی و خرسندی)

کمیت وکیفیت زندگی ما قبل از آنکه به امکانات مادی ما مربوط باشد به جهان بینی و منش ما مربوط است  از آنجاییکه علی رغم دانش واطلاعات در باره جهان عموما شتاخت بسیار ناقصی از آن  واقعیات آن  داریم و اغلب برداشت های خود را جای واقعیات میبینیم و جایگزین واقعیات مینماییم ورویکردهای خود را بر آنها بنا میکنیم ؛ رویکردهای اشتباه وغیر عقلانی واحساسی را بکار میگیریم که تاثیر منفی برکمیت وکیفیت زندگی ما دارند.همه ما اذعان داریم که یک نسل قبل از ما به مراتب دانش واطلاعات وامکانات کمتری از ما داشته اند اما با این وجود  کمیت و کیفیت  زندگی  بالاتری  را تجربه  میکردند.

کمیت زندگی ما تحت تاثیر رفتار وعادت هایی است که در وجود خود نهادینه کرده ایم میزان فعالیت ونوع فعالیت ومیران دسترسی به امکانات بهداشتی وپزشکی و عادت های غذایی و…..وصد البته میزان دانش واطلاعات واشتباهات ما کمیت زندگی ما را رقم میزند.

کیفیت زندگی مانیزعلاوه بر دانش واطلاعات ما به عادت ها و مهارت ها وتجارب واشتباهات ما بستگی دارد

عوامل تاثیر گذار بر کمیت وکیفیت زندگی ما بیشمارند اما مهمترین عامل که سر منشا دیگر عوامل میباشد آموزش وپرورش است که بی تردید مهم ترین عامل میباشد زیرا تمام رفتارها ورویکرد های ما ناشی از آموزش ها واصول تربیتی ومهارت هایی است که از آموزش وپرورش کسب کرده ایم ودر وجود ما نهادینه شده است سالم ترین افراد کسانی هستند که علاوه بر داشتن تحصیلات  رویکرد های اندیشمندانه ای را در زندگی خود دارند واغلب علاوه بر کمیت کیفیت زندگی خوبی را تجربه میکنند.

درباره نویسنده

😩دانش آموخته فیزیک 🌿🌾-شاغل در آموزش وپرورش 🌳🌼💐 🌎-زمین سرای من 🌷🌴 🗻-ایران سرفراز وطن من🌿🌲🥀 ♼-سلامتی زمین دغدغه من 🌺☘🌾 ⛨-اندیشه مثبت وسازنده رویکرد من 💐🌹🌸 🌱🌴⛪-کمک ویاری هم نوعان وظیفه و مسئولیت من 👀-بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز نهایت آرزوی من