زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد

سلامتی و موفقیت

کسب سلامتی وموفقیت

سلامتی وموفقیت با رویکردهای مثبت و اندیشمندانه قابل تحقق است لازمه تحقق آنها انجام امور سخت وطاقت فرسا نیست بلکه مستلزم رعایت نکات ظریفی میباشد در زندگی ماشینی ما یک لحظه دقت  رعایت مساوی زندگی وبرعکس یک لحظه بی احتیاطی و سهل انگاری مساوی مرگ است  شناخت ورعایت موارد زیر  سلامتی وموفقیت ما را در پی داردو عدم شناخت وبکارگیری آنها زندگی وسلامتی را از ما میگیرد

۱۰ عامل سلامتی و موفقیت

۱-داشتن اندیشه مثبت وسازنده

۲-داشتن هدف وبرنامه کاری

۳-پرهیزاز اندیشه ورویکرد های منفی

۴- داشتن نظم وانضباط

۵- رعایت احتیاط و موازین قانونی

۶- پرهیز از عجله وشتاب زدگی

۷- خوردن بر حسب نیاز نه برحسب عادت

۸- تفریح وسر گرمی های سالم ونشاط آور

۹-کار وفعالیت فیزیکی منظم

۱۰-حداقل استفاده از ماشین ها

درباره نویسنده

😩دانش آموخته فیزیک 🌿🌾-شاغل در آموزش وپرورش 🌳🌼💐 🌎-زمین سرای من 🌷🌴 🗻-ایران سرفراز وطن من🌿🌲🥀 ♼-سلامتی زمین دغدغه من 🌺☘🌾 ⛨-اندیشه مثبت وسازنده رویکرد من 💐🌹🌸 🌱🌴⛪-کمک ویاری هم نوعان وظیفه و مسئولیت من 👀-بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز نهایت آرزوی من🏳🇮🇷 📩✉📨 کانال ارتباطی نظرات وپیشنهادات سایت اندیشکده زمین :09375757544