زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد-اندیشکده زمین

امداد ونجات کودک

 

امداد به کودکان یتیم وبی سرپرست وآسیب دیده ایران زمین

کودکان معصوم ترین وبی پناه ترین وبی تقصیرترین مخلوقات عالمند که مجبور به تحمل شرایط سخت وطاقت فرسایی میباشند که خود در ایجاد آن نقشی نداشته اند تا چشم گشوده اندخود را در معرض انواع ناملایمات از جمله فقر وخشونت وجنگ و آوارگی وبی پناهی وبی سر پناهی وانواع سوئ استفاده ها یافته اند در محرومترین مناطق  و در حداقل امکانات زیستی روز وشب میگذرانند  وعموماجز دیدن وتحمل وحسرت کشیدن برای خود چاره ای نمی بینند   تنها امکان  آنهاتنفس در هوای بی محبتی هم نوعانی است که اصلا آنها را نمی بینند واین ندیدن آنها  زخمی بزرگتر وعمیق تر بر روح وروان آنها مینشاند که برای همه عمر با آنهاست وآنها راضعیف وفرتوت نموده تا جان به جهان آفرین تسلیم کنند یا به دام بیکاری واعتیاد ومواد مخدر و باندهای تبهکار و غیراخلاقی افتاده وسرنوشتشان با آنها گره خورد. اما این کودکان همانند دیگر کودکان سزاوار سر پناه ، تغذیه وتحصیل میباشند ودر هوش واستعداد خدادادی چیزی از بقیه کودکان هم سن وسال خود کم ندارند اکنون اگر ما دست آنها رانگیریم علاوه بر اینکه انسانیت  را در وجود خود کشته ایم والگوی سنگ دلی وبی تفاوتی برای فرزندان خود میشویم آینده خود و آن کودکان رانیز تباه میکنیم .کودکان بی نام ونشان ومحروم  هموطن ما  مانند دیگر کوکان حق سرپناه، تغذیه وتحصیل وزندگی دارند چشمان خود را بر روی آنها نبندیم .کوچکترین محبت واحترام وکمک ما  قلب کوچک آنها را تسخیر میکند و نهال انسانیت را در وجود آنها آبیاری میکند بیاد داشته باشیم کودکان قدر شناس ترین موجودات روی زمین میباشند که خوبی وکمک واحترام را همیشه به یاد دارند وفراموش نمیکنند.در این سایت به منظور دیده شدن این موجودات معصوم ولایق محبت ویاری کانال ارتباطی بسیار رایگان ودر دسترس معرفی میشود تا کودکان ویا آشنایان آنها تقاضای کمک خود را ارسال دارند وهمچنین انسان های جوانمرد ودریادل روزگار بتوانند کمک ویاری خود را اعلام دارند.

هم وطن عزیز  که صاحب سرمایه وشرکت وکارخانه و کسب وکار موفق میباشید و به جهت یاری خداوند وتلاش وپشتکار خود پلکان ترقی راپیموده اید خداوند به زندگی تان شکوه وبرکت عطا فرماید تمام اندیشه ورویکرد سایت در جهت امداد به هم نوعان فارغ از تعصبات میباشد دراین شرایط سخت معیشتی عموم هموطنان تنها توانایی مهر و محبت به کودکان هم وطن مان را دارند اما شما علاوه بر آن، توانایی کمک به سرپناه ومعیشت وتحصیل آنها را نیز دارید چه افتخاری بزرگتر از گرفتن دست کودکان یا مهیا کردن سرپناه امن  یا مهیاکردن یک وعده غدای سالم یا مهیا کردن امکانات تحصیل برای کودکان نیازمند وگرفتار میشناسید؟ اگر یک بار اتفاقی دست کودک نیازمندی را بگیریم ومرحم درد هایش  باشیم احساسی در ما بوجود می آید که برای همیشه به دنبال کودکان نیازمند وگرفتار راه می افتیم تا  آنها را بیابیم وکمکشان کنیم؛  بهترین ها را برایتان خواهانم.

برای هماهنگی ارسال کمک شما وتحویل کمک شما به کودکان متقاضی یک اس ام اس  با گوشی ارسال فرمایید در اسرع وقت  در صورت تمایل شما  نام ومشخصات شما و میزان کمک شما  ومشخصات گیرنده کمک برای حدود ۱۲۰۰۰ بازدید کننده سایت ماهانه منتشر خواهد شد

ما تنها نقش هماهنگ کننده وارایه مشخصات کودکان نیازمند کمک را به شما به عهده داریم

هیچ وجهی به جایی پرداخت نمیکنید مگر به حساب کودکان نیازمند یا سرپرست آنها.

به قول سعدی رحت ا.. علیه بنی آدم اعضای یک پیکرند یعنی کمک ما به یک کودک هم نوع  کمک یک عضو بدن به عضو زخم خوده بدن خودمان است.

شماره هماهنگی ۰۹۳۷۵۷۵۷۵۴۴  میباشد لطفا برای هماهنگی پیام کوتاه ارسال فرماید.

درد ورنج کودکان را ببینیم بی تفاوتی به آنها رسم انسانیت وجوانمردی نیست.

وبی تفاوتی به آنهادرهیچ آیین ومذهبی پذیرفته نیست.