زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد-اندیشکده زمین

زمین گوهر بی همتای حیات

گفتار ۱- زمین نعمت حیات ما

زمین گوهر حیات وعامل زنده بودن و زندگی کردن ماست

زمین نعمت حیات ما و وسیله زنده بودن وزندگی کردن ماست ,مقدس ودر خور احترام است ومنابع وسرمایه های حیاتی آن متعلق به انسان وتمام موجودات زمین است  زمین مالک دایمی ندارد ,میلیونها سال است  که حیات در آن شکل گرفته و زمین وسیله زندگی  انواع گونه های حیات بوده است,  دانستن همین مقدار برای انسان زیستن ما کفایت میکند.

اگر چه مدت زمان زیادی از حیات انسان خردمند در زمین نگذشته اما در همین مدت کم متاسفانه مخرب ترین روش ها را در استفاده از زمین در پیش گرفته ایم که با عقلانیت وهوشمندی ما تناسب چندانی ندارند وآسیب های زیادی را به زمین  خانه مشترکمان ودر نتیجه به خودمان وارد نموده ایم از یک طرف بهترین ها را با خردمندی خود خلق میکنیم واز طرف دیگر بانآگاهی و نابخردی ها,خودخواهی ,وبی مسئولیتی وطمع ورزی ها منشا حیات وخانه ایمن خود یعنی زمین  را در معرض آسیب های غیر قابل جبران قرار داده ایم منابع حیاتی جو زمین, روی زمین و درون زمین را به کمک پیشرفته ترین ماشین ها مورد بهره برداری قرار داده ایم با استفاده از انواع ماشین هایی که با سوخت های فسیلی به کار واداشته ایم آب و هوای زمین را ناسالم کرده ایم ,پیشرفته ترین ماشین ها را بکارگرفته ایم تا آب ومنابع انرژی ومنابع معدنی زمین را از دل زمین بیرون کشیده وصرف تولید محصولاتی می نماییم که بابی تدبیری ها وسهل انگاری ها مقادیر زیادی از آنها مستقیما در مسیر تولید وتوزیع تلف میشود وبا بکارگیری  محصولات تولیدی  از مواد خام نیز صدمات وآسیب های غیر جبران ناپذیر به سلامتی زمین وارد میکنیم


گفتار ۲-رویکردهای اندیشمندانه درتعامل با زمین

زمین  گوهر بی همتای آفرینش و مادر حیات وتنها خانه شناخته شده ایمن  و در دسترس ما در این جهان هستی می باشد،تا به اهمیت زمین و نیازمان به زمین  واقف نشویم وآنها را نپذیریم زندگی در صلح ورفاه وامنیت  خواب وخیال ورویایی غیرقابل تحقق می باشد  وچون نیازمان به زمین وهمدیگر نادیده گرفته شده ؛نیرنگ ومکر وفریب و خشونت وجنگ ، وسیله تحقق اهداف شده است و انواع آسیب ها ومشکلات ؛گرفتارمان کرده  ,انسانیت وخردورزی استسنا وبی تدبیری وبی مسئولیتی ودور زدن قانون وکسب منافع به هر روش و با هر هزینه توجیه پذیر شده است این رویکرد ها انواع آسیب ها وگرفتاری های اجتماعی را موجب شده وتار و پود گفتگو ومصالحه و مدنیت را در معرض نابودی قرار داده و ما خوابیم یا خود را به خواب زده ایم و کمترین اهمیتی به آنها نمی دهیم از این رو در اندیشه مدیریت منابع وامکانات موجود باشیم و رویکردهای منفی و اشتباه را در مورد نعمت حیات یعنی زمین مقدس بشناسیم و آنها را کنار گذاریم و رویکرد های مثبت وخردمندانه ودرست را جایگزین آنها کنیم ومنابع حیاتی زمین را وسیله و زمینه گفتگو ومصالحه قرار دهیم وبرای استفاده صحیح و متمدنانه از منابع حیاتی زمین در کنار هم قرار گیریم تا با منابع وامکانات موجود زمینه بهزیستی وهمزیستی مسالمت آمیز را در زمین بوجود آوریم وگرنه رویکرد های نابخردانه واشتباه فرصت بهزیستی وهمزیستی مسالمت آمیز را از ما خواهند گرفت.

گفتار ۳- شکوه وعظمت زمین

زمین گوهر حیات ماست منابع حیاتی ( آب قابل شرب -هوای قابل تنفس-منابع زیر زمینی-خاک ورطوبت ودمای مناسب  و….) زمین زندگی ما را ممکن ساخته است قدر دان آنها باشیم , آلودگی وصدمه به زمین صدمه به خودمان میباشد.

Landscape. Lake “Sea Eye” in the Tatra mountains

 زمین گوهربی همتاست و طبیعت زیبا هدیه زمین به ماست که هیچ جایگزینی ندارد, با سهل انگاری وبی احتیاطی و  بی مسئولیتی ها و رویکردهای تخریبی ,زیبایی را از طبیعت وزندگی را از خودمان دریغ  نورزیم .