زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد

رویکرد های سایت اندیشکده زمین

 

 

زندگی بخشیدن هنر آفریدگار است و زندگی کردن هنر ما و زمین ,زمین  زتدگی کردن و همزیستی مسالمت آمیزمان با همدیگر .

این وب سایت پایگاهی در جهت زندگی کردن , بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیزمان با همدیگر  میباشد .

بطور کلی برای زندگی کردن و بهزیستی وهمزیستی مسالمت آمیزمان با همدیگر  آگاهی و تواضع وانسانیت و خرد ورزی  لازم است .  اگر بفهمیم وبپذیریم که موجوداتی مشابه هم هستیم در رنگ ها ونژاد ها وملیت ها وباور های متفاوت که در نقاط مختلف ازیک کره واحد پراکنده شده ایم که این کره  واحد خانه همگی ماست ؛ مصالحه وهمزیستی مسالمت آمیز در آن  غیر ممکن نیست.

  زمین تنها خانه ایمن ودر دسترس ماست که وقتی درون خانه ایم آن را بی نهایت بزرگ  می بینیم و هنگامیکه از آن فاصله میگیریم و از نزدیک ترین ایستگاه یعنی ایستگاه فضایی (۳۸۰ کیلومتری سطح زمین)به آن می نگریم, در مقایسه با عظمت خلقت ؛دیگر آن را آنقدر ها هم بزرگ نمی بینیم , وقتی از فاصله های دورتر مثلا از انتهای منظومه شمسی تصاویر آن را مشاهده میکنیم ,آن را بی نهایت کوچک  می یابیم .

  این کره بی نهایت کوچک و در عین حال بینهایت بزرگ ما تنها خانه ایمن شناخته شده و در دسترس ومشترک همه ما در جهان هستی می باشد و سلامتی وآسایش ما در آن مستلزم خردورزی واندیشمندانه زیستن میباشد . بنابراین  این خانه مشترک یعنی زمین  ما ؛مقدس و در خور احترام است و ما با تمام وجود به آن  محتاج و وابسته ایم ,واگر اهمیت آن را برای زیستن را به درستی درک کنیم و از ماهیت خود وزمین آگاه باشیم  زمین را در خور احترام میدانیم ورویکرد های خردمندانه ومتمدنانه ای درپیش میگیریم وبا  هر رنگ ونژاد واعتقاد وملیت تن به مصالحه وزندگی مسالمت آمیز میدهیم.

 اگر بپذیریم هر که هستیم  و در هر جایگاه وموقعیت  فردی واجتماعی که قرار داریم عکس العمل عوامل وراثتی و محیطی منحصر به فرد خود میباشیم ,خود را برتر از دیگران در نظر نمیگیریم . وقتی شاهد رفتار نابخرادانه همدیگر هستیم درک کنیم که بروز رفتارهای نابخردانه  در یک فرد نتیجه عوامل متعددی  میباشند که در وجود یک فرد عینیت می یابد؛ رویارویی و مقابله با فرد پاک کردن صورت مساله است باید عوامل  موثر  در شکل گیری رفتار ها و رویکردهای منفی و اشتباه یا اصطلاحا پشت پرده رفتارهای نابخردانه را ببینیم و با در پیش گرفتن رفتار و رویکردهای مثبت وخردمندانه مسایل ومشکلات را متمدنانه حل وفصل نماییم. بی تردید پشت پرده تمام رفتار ها ورویکردهای مثبت یا رفتار ها و رویکرد های منفی آموزش های خانواده وجامعه میباشند و راه ارتقا وبهبود هر دوی آنها آموزش وپرورش توانمند وکارآمد میباشد که باید همگی در جهت تحقق آن تلاش کنیم . همواره خود را محتاج به هم نوعان خود ببینیم و هم نوعان خود را دوست بداریم و به بهانه های مختلف از هم نوعان خود, برای خود دشمن نسازیم وبارویکردهای مثبت وسازنده وگفتگو ومصالحه اهداف خود را  متمدنانه خواستار شویم.

اگر چه اندیشه سایت مبتنی بر آگاهی بخشی  از ماهیت انسان وزمینی است که بر روی آن روزگار می گذرانیم اما به تعداد انسانهای روی زمین جهان بینی وعلایق وسلایق ونیازهای متفاوت وجود دارند بنابراین علاوه بر مقالات فرهنگی واجتماعی در زمینه های مختلف و متناسب با اهداف سایت مطالب مثبت و آموزنده وکاربردی ومتنوعی پیش کش میشوند و امید است تغییرات مثبت وسازنده در زندگی مان درپی داشته باشند.
دوستان وکاربران گرامی سایت چنانچه رویکرد های سایت را گام هایی درست ,در جهت بهزیستی وهمزیستی مسالمت آمیز می دانید ضمن معرفی سایت به دوستان وآشنایان خود ,همکاریتان را از سایت دریغ نفرمایید .

بااحترام و آرزوی توفیق روزافزون

Living is the creator of art and living our art and the earth, the earth and the coexistence of our peaceful coexistence.
This website is a base for living, welfare and peaceful coexistenceGenerally speaking, peaceful living and peaceful welfare, and humorous, with each other, require awareness, humility, and autonomy and wisdom. If we understand and accept that we are the same creatures in different colors and practices, and in different parts of the world dispersed from different parts of the world, that this is the whole unit of the house, we can not compromise peacefully and peacefully.
Earth is the only safe house available to us when we see it in the interior of our house, and when we distance it from the nearest station, the space station (380 km from the Earth’s surface), compared to the greatness of creation, We do not see it so big again, when we see the images from distant distances, for example from the end of the solar system, we find it infinitely small.
This infinitely small but infinitely large but infinitely safe home is well-known and accessible to all of us in the world, and our health and well-being require careful and thoughtful living. Therefore, this common home is our land; it is sacred and worthy of respect, and we need it with all its very nature, and if we understand the importance of it for living properly and we know the nature of our land, we recognize the land worthy of respect. We will pursue wisdom and wisdom, and with every color and spirit, and with the will of peace, we will be able to compromise peace.
If we accept, whoever we are and in every position of the individual and society we are in, we are reacting to our unique heritage and environment, we do not consider ourselves superior to others. When we witness the unheard of behavior of each other, we realize that the appearance of unconscious behaviors in one person is the result of several factors that are objectified in the presence of an individual; confronting and confronting the person is the facial cleansing of the problem. It must be the factors that influence the formation of negative behaviors and approaches. We see the mistake or so-called behind-the-scenes inappropriate behaviors and resolve issues and problems with positive behaviors and courageous behaviors. Undoubtedly, behind all the positive behaviors and behaviors and negative attitudes of family and community education, there is a way to promote and improve both the empowerment and the effective education that we all have to work towards. We always need ourselves and our loved ones, and do not make ourselves enemies on the pretext of our own peoples, and give positive expressions and congratulations to our citizens, and we want our civilization to achieve our goals. Although the idea of ​​a knowledge-based site is part of the human nature that we are living on that time, there are a number of human beings on earth that have different worldviews, objects, and needs, so in addition to cultural and social articles in various fields and in accordance with the goals of the site, Positive, informative and practical, and we hope that there will be positive and positive changes in our lives.
Dear friends and users, If you know the site’s approaches are right, peaceful, and peaceful, you will not be able to help your friends and relatives by introducing the site to your friends and relatives.
Thank you and wish you ever greater success .

 


از طریق جیمیل سایت همکاری خود را مبذول فرمایید.

Make a contribution through the Gmail site.

 

مدیر وب سایت اندیشکده زمین

آدرس جیمیل سایت:

Webmaster of Land Thinkers
Site address Gmail:

andeshkdezamin@gmail.com

 

رویکرد سایت فرهنگی -اجتماعی اندیشکده زمین “myearthlive.com”  اندیشمندانه زیستن با آگاهی  از ماهیت خود وزمین میباشد که  نادیده گرفتن آنها انواع آسیب ها وگرفتاری های اجتماعی را در سطوح خرد وکلان موجب شده  ومنابع انسانی ومالی فراوان در کام آنها تباه شده و میشود.

 منافع مشترک ما ایجاب میکند که همدیگر را بهتر بشناسیم وبا هر باور وتفکر و عقیده وملیت ورنگ ونژاد در کنار هم قرار گیریم ,زمین را سرمایه مشترک و تنها خانه ایمن خود بدانیم , نیاز مان به زمین وهمدیگر را همواره در نظر داشته باشیم و در جهت تحقق منافع مشترک تلاش کنیم. اگر همگی به فرصت ها وچالش های کلان ومشترک واقف شویم ؛ از فرصت ها برای شناخت وبرطرف کردن چالش ها استفاده میشود و تمام انرژی وتوان فکری ومنابع وامکانات موجود , بجای تقابل با هم ,صرف تقابل با مشکلات وچالش های مشترک میشود ودر نتیجه سلامتی ورفاه وثبات و امنیت مشترک و بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز با کمترین هزینه ها قابل تحقق میشوند.

سایت اندیشکده زمین در این جهت می اندیشد و اندیشمندانه تلاش دارد تا با بینش  علمی و منش متمدنانه از گرفتاری ها وآسیب های اجتماعی  که در اثر نا آگاهی و رویکردهای اشتباه بوجود می آیند و به اتلاف منابع انسانی ومالی فراوان می انجامد در سطوح خرد و کلان پیشگیری شود و مسایل ومشکلات قبل از اینکه بحرانهایی را شکل دهند مورد بحث وگفتگو قرار گیرند و آنها را  کنترل کنیم و راه حل های  اصولی ومتمدنانه ومنصفانه ای برای  آنها اتخاذ کنیم تا منابع و امکانات برای تقابل مان با همدیگر هزینه نشوند بلکه منابع وامکانات را  صرف رفع متمدنانه گرفتاری ها وآسیب های اجتماعی نماییم وکوشش کنیم از طریق فرهنگ گفتگو ومدارا ومصالحه منافع مشترک ایجاد کنیم و در کنار هم با تدبیر وخرد ورزی  آنها را تحقق بخشیم.

موضوعات اساسی سایت را مقالاتی فرهنگی و اجتماعی تشکیل داده  که در گفتارهایی دسته بندی شده اند و مقالات تکمیلی و پاسخ به سوالات اساسی در صفحه اصلی ارایه میشوند با کلیک روی صفحه تصویر به توضیحات آن رهنمون میشویم.

دوستان واندیشمندان گرامی با همکاریتان از طریق جیمیل سایت ,ما را در اشتراک گذاری کاربردی ترین ومفید ترین مطالب مورد نیاز جهت بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز یاری فرمایید تا بهترین رویکرد ها را بشناسیم و با خردورزی آنها را بکار گیریم .

Myearthlive.com’s cultural-social-cultural site approach is thoughtful to live with awareness of the nature of the earth itself, which ignores all kinds of harm and social harassment at the levels of wisdom and wisdom, and human resources and abundance of resources are ruined.
Our shared interests require us to better understand each other and with each belief, belief, and belief in the commonality of the word and the spirit, to consider earth as a shared capital and only our own safe house, we must always consider our need for the earth and each other, and in the direction Fulfill our common interests. If all of us are aware of the opportunities and challenges of the macroeconomic environment, opportunities for identifying and addressing the challenges are utilized, and all the energy and power of thought, and the resources and resources available, instead of confrontation, will be confronted with common problems and challenges, and as a result, health, prosperity and stability And common security and well-being and peaceful coexistence with the least cost can be realized.
The thought-maker of the earth is thinking in this direction and thoughtfully attempts, with scientific insight and civilization, to draw on social and social problems caused by ignorance and misleading approaches that lead to a lot of waste of human and human resources at micro and macro levels. Prevent and discuss issues and issues before shaping the crises and control them and make them systematic and fair solutions, so that resources and facilities do not cost each other for our confrontation, but spend resources and resources. Civilization elimination and social hardship We strive to create mutual interests through dialogue and dialogue, and to work together on the basis of our commitment.
The core topics of the site are cultural and social articles categorized in speeches, and supplementary articles and answers to the basic questions are provided on the home page by clicking on the image page to its description.
Dear friends and thinkers with your colleagues through the Gmail site, help us share the most useful and useful materials for the well-being and peaceful coexistence, in order to know the best approaches and apply them with wisdom.
Underground Land Manager
Site address Gmail:
andeshkdezamin@gmail.com


مدیر اندیشکده زمین

آدرس جیمیل سایت:

andeshkdezamin@gmail.com