زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد

رویکرد های سایت اندیشکده زمین

 رویکرد سایت فرهنگی -اجتماعی اندیشکده زمین “myearthlive.com”  اندیشمندانه زیستن با آگاهی  از ماهیت خود وزمین میباشد که  نادیده گرفتن آنها انواع آسیب ها وگرفتاری های اجتماعی را در سطوح خرد وکلان موجب شده  ومنابع انسانی ومالی فراوان در کام آنها تباه شده و میشود.

 منافع مشترک ما ایجاب میکند که همدیگر را بهتر بشناسیم وبا هر باور وتفکر و عقیده وملیت ورنگ ونژاد در کنار هم قرار گیریم ,زمین را سرمایه مشترک و تنها خانه ایمن خود بدانیم , نیاز مان به زمین وهمدیگر را همواره در نظر داشته باشیم و در جهت تحقق منافع مشترک تلاش کنیم. اگر همگی به فرصت ها وچالش های کلان ومشترک واقف شویم ؛ از فرصت ها برای شناخت وبرطرف کردن چالش ها استفاده میشود و تمام انرژی وتوان فکری ومنابع وامکانات موجود , بجای تقابل با هم ,صرف تقابل با مشکلات وچالش های مشترک میشود ودر نتیجه سلامتی ورفاه وثبات و امنیت مشترک و بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز با کمترین هزینه ها قابل تحقق میشوند.

سایت اندیشکده زمین در این جهت می اندیشد و اندیشمندانه تلاش دارد تا با بینش  علمی و منش متمدنانه از گرفتاری ها وآسیب های اجتماعی  که در اثر نا آگاهی و رویکردهای اشتباه بوجود می آیند و به اتلاف منابع انسانی ومالی فراوان می انجامد در سطوح خرد و کلان پیشگیری شود و مسایل ومشکلات قبل از اینکه بحرانهایی را شکل دهند مورد بحث وگفتگو قرار گیرند و آنها را  کنترل کنیم و راه حل های  اصولی ومتمدنانه ومنصفانه ای برای  آنها اتخاذ کنیم تا منابع و امکانات برای تقابل مان با همدیگر هزینه نشوند بلکه منابع وامکانات را  صرف رفع متمدنانه گرفتاری ها وآسیب های اجتماعی نماییم وکوشش کنیم از طریق فرهنگ گفتگو ومدارا ومصالحه منافع مشترک ایجاد کنیم و در کنار هم با تدبیر وخرد ورزی  آنها را تحقق بخشیم.

موضوعات اساسی سایت را مقالاتی فرهنگی و اجتماعی تشکیل داده  که در گفتارهایی دسته بندی شده اند و مقالات تکمیلی و پاسخ به سوالات اساسی در صفحه اصلی ارایه میشوند با کلیک روی صفحه تصویر به توضیحات آن رهنمون میشویم.

دوستان واندیشمندان گرامی با همکاریتان از طریق جیمیل سایت ,ما را در اشتراک گذاری کاربردی ترین ومفید ترین مطالب مورد نیاز جهت بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز یاری فرمایید تا بهترین رویکرد ها را بشناسیم و با خردورزی آنها را بکار گیریم .

Myearthlive.com’s cultural-social-cultural site approach is thoughtful to live with awareness of the nature of the earth itself, which ignores all kinds of harm and social harassment at the levels of wisdom and wisdom, and human resources and abundance of resources are ruined.
Our shared interests require us to better understand each other and with each belief, belief, and belief in the commonality of the word and the spirit, to consider earth as a shared capital and only our own safe house, we must always consider our need for the earth and each other, and in the direction Fulfill our common interests. If all of us are aware of the opportunities and challenges of the macroeconomic environment, opportunities for identifying and addressing the challenges are utilized, and all the energy and power of thought, and the resources and resources available, instead of confrontation, will be confronted with common problems and challenges, and as a result, health, prosperity and stability And common security and well-being and peaceful coexistence with the least cost can be realized.
The thought-maker of the earth is thinking in this direction and thoughtfully attempts, with scientific insight and civilization, to draw on social and social problems caused by ignorance and misleading approaches that lead to a lot of waste of human and human resources at micro and macro levels. Prevent and discuss issues and issues before shaping the crises and control them and make them systematic and fair solutions, so that resources and facilities do not cost each other for our confrontation, but spend resources and resources. Civilization elimination and social hardship We strive to create mutual interests through dialogue and dialogue, and to work together on the basis of our commitment.
The core topics of the site are cultural and social articles categorized in speeches, and supplementary articles and answers to the basic questions are provided on the home page by clicking on the image page to its description.
Dear friends and thinkers with your colleagues through the Gmail site, help us share the most useful and useful materials for the well-being and peaceful coexistence, in order to know the best approaches and apply them with wisdom.
Underground Land Manager
Site address Gmail:
andeshkdezamin@gmail.com


مدیر اندیشکده زمین

آدرس جیمیل سایت:

andeshkdezamin@gmail.com