زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد-اندیشکده زمین

خردورزی و زندگی

گفتار ۱-انسان خردمند و متمدن

انسانهایی  که منش ودرکشان از انسان و زمین وعالم هستی  آگاهانه وخردمندانه است و انسانیت رامترادف انس والفت با هم نوعان میدانندوانسانیت رابا دوستی ومحبت ویاری به هم نوعان خود معنا می بخشند و تمام توان فکری وامکانات خود در جهت بهبود شرایط  زندگی با هم نوعان خود بکار میگیرندوبهتر از بقیه نیاز انسان به انسان را در جهان هستی میفهمند و با بررگواری بی همتایشان از خطا های دیگران میگذرند و دوستی ومحبت را جایگزین کینه وانتقام میکنند انسان های آگاه و خردمندی میباشند و سرچشمه خیرخواهی وگذشت و کمک به هم نوعان خود می باشند که همواره سعی در جلوگیری از آسیب به هم نوعان خود دارند و زمین را تنها خانه ایمن  مشترک انسان می دانند وقائل به همزیستی مسالمت آمیز در آن میباشند و با رویکرد های  مثبت وخیر خواهانه خود انسانیت را معنا می خشند آنان در هر زمان خردورزی واندیشمندانه زیستن را لازمه سلامتی ورفاه وامنیت وموفقیت وخرسندی میدانند و ناآگاهی ونابخردی و مکر وفریب وانحصار طلبی وطمع ورزی را عوامل ایجاد آشوب وبحران وخشونت وجنگ میدانندو نه تنها  آسیبی به هم نوعان خود وارد نمیکنند بلکه آسیب های دیگران را درمان میشوند از این رو محبوب ومورد احترام دوست و دشمن میباشند و زندگی شخصی واجتماعی آنها الگو وسرمشق همگان میباشد   .

 Speech 1-Wise and civilized man
People who are human beings and people on earth and on earth are conscious and courageous, and human beings, together with their friends, share their meaning and love with each other and use all their mental powers and capabilities to improve the living conditions of their peers and, more generally, Understand the rest of human need for man in the universe and, with their incredulity, passing through the mistakes of others, and replacing friendship and hatred with vengeance, they are conscious and wise men, and are the source of benevolence and endurance, and of helping others of their own, who have always tried To prevent damage They believe that the land is the only common safe house for human beings, and they are peaceful coexistence, and with their positive and retarded approaches they mean humanity. At any time, they consider intelligence and thoughtful living necessary for health and safety and for the sake of success and satisfaction. Unconsciousness, discretion, defamation and demeanorism are considered as factors causing chaos and violence and violence, and they not only do not harm others, but also harm others. Therefore, they are popular and respect the friend and the enemy, and their personal and social life is a pattern and a mistake. Everyone is.


گفتار ۲ -زندگی کردن

واقعیت اینست که هریک از ما  با هر سطح اجتماعی ورفاهی بی نیاز از زمین و هم نوعان خود قادر به زنده بودن نیستیم تا چه رسد به زندگی کردن .

کمیت وکیفیت زندگی روز مره ما  را تحت تاثیر واقعیاتی  میباشد که چون نادیده گرفته شده عواقب ناگوار وهزینه های آنها گرفتارمان کرده وپیوسته در تلاشیم تا عواقب وآسیب ها را کاهش داده به درمان آنها بپردازیم وچون به ریشه مشکلات وگرفتاریها  واقف نیستم درحل آنها ناتوانیم واغلب  صورت مسایل را پاک میکنیم ومشکلات را از چشم خود محو  میکنیم در نتیجه مشکلات حل وفصل نمیشوند بلکه زمینه ایجاد وبروز مشکلات وگرفتاری های بیشتر میشوند.

این حجم از مشکلات وگرفتاری ها را کسانی از کرات دیگر برای ما ایجاد نکرده اند بلکه محصول اندیشه ها وتفکرات و رویکرد های مامیباشندکه با نا آگاهی ها  ونابخردی  هاوسهل انگاری ها وخود خواهی ها وطمع ورزی ها وانحصار طلبی ها  دانسته یا ندانسته بر ماتحمیل شده اند.

مشکلات وگرفتاری ها را خود به وجود آورده ایم وراه حل آتها هم در اختیار خودمان است کار سخت  وغیرممکنی هم نیست کمی  انسانیت تامل وخرد ورزی لازم است که شکر خدا در وجود همه ما کم وبیش یافت میشود وهیچ  یک از ما اذعان به کمی آن نداریم وهوش وذکاوت خود را از دیگران کمتر نمی بینیم کافی است همان حداقل شعور خود را بکار گیریم و افکار ورویکردهای مسئولانه ومثبت وخیر خواهانه و منطقی را جایگزین  افکار و رویکرد های غیر مسئولانه و منفی وغیر منطقی واحساسی و اشتباه کنیم تا از بسیاری از مشکلات وگرفتاریهای  روزمره پیشگیری کنیم وهزینه های نفرت ودشمنی وقهر وغضب وخشونت را بر خود و هم نوعان  خود تحمیل نکنیم .اکنون در توانایی بشر برای  خلق شاهکار های علمی وفنی ویا تخریب وتباهی جای شکی نیست وبشر در طول حیات خود ,به درازای تاریخ  این توانایی ها را اثبات کرده است , اگر اراده ای برای خردورزی واندیشمندانه زیستن  داشته باشیم عظمت وشکوه می آفرینیم و زندگی وصلح وثبات و امنیت را شاهد خواهیم بود اما اگر اراده ای برای خردورزی واندیشمندانه زیستن نداشته باشیم, بهانه های نفرت وکینه ورزی و دشمنی فراهم خواهد شد وزندگی وصلح وثبات وامنیت را از ما خواهند گرفت .


Speech 2 – Life
The fact is that each of us, with any level of social and spirituality, need not be alive from our land or ourselves, let alone live.
The quantity and quality of life of our day is influenced by the facts that, as they are neglected, we are endangering their consequences and their costs, and we are working to reduce the consequences and harm to their treatment, and because of the root of the problems and attentions, I do not know how to deal with them, We will clean up the issues and eliminate the problems from our eyes. As a result, the problems will not be solved, but the cause of creating more and more problems will be more.
This volume of problems and hobbies has not been created by us from other people, but is the product of ideas and strategies and approaches that have been identified or unknowingly ignored, ignored, ignored, ignored or ignored.
We have created problems and hobbies. We also have a great deal of trouble in ourselves. It is hard work, and perhaps not a bit. Humanity is a matter of reflection and soreness, so that God’s grace is found in all of us, and none of us acknowledge that we have a little. We do not see less of ourselves than others, it is enough to use the same minimum of our intelligence and replace the irreconcilable, negative, and unreasonable thoughts and responses of responsible, stable and logical ideas and approaches, to avoid many of the problems and everyday prevention of prevention. And the cost of hatred and hostility to and from war and violence There is no doubt about the ability of humans to create scientific and technological masterpieces, or destruction, and some kind of thing. And during this lifetime, the Lord has proved the length of history of these abilities, if we have the will to wisdom and thoughtful living. We will create greatness and life will have stability and security, but if we do not have the will to live wisely and deliberately, the pretext for hatred and self-restraint will be provided, we will have the strength of salvation and stability.