♠انسانیت ونوع دوستی وکمک به هم نوع فارغ از تعصبات قومی ونژادی ومذهبی ستودنی است  اگر انسان باشیم زندگی کردن همواره ممکن ولذت بخش است-اندیشکده زمین

مادر همه نهاد های اجتماعی ؟

گفتار ۱- آموزش وپرورش مادر همه نهاد های اجتماعی

 

آموزش وپرورش ,مادر همه نهاد های اجتماعی ساخته دست بشر میباشد و یک نهاد اجتماعی در عرض دیگرنهاد های اجتماعی نیست بلکه مسبب تشکیل تمام نهاد های اجتماعی موفق وکارآمد دیگرمیباشد وتا آموزش وپرورش موفق و توانمند وکارآمدی  نباشد اصولا امکان تشکیل هیچ نهاد اجتماعی سالم وتوانمند و کارآمد  دیگر وجود ندارد جوامعی که اهمیت موضوع را درک نکرده یا برای تحقق آن هزینه های لازم را نکرده اند در ایجاد جامعه سالم وتوانمند موفقیت چندانی نداشته اندوتنها هزینه های آن را میپردازند وبر عکس جوامعی که به اهمیت آن واقف گشته اند جوامع سالم تر وتوانمند تر را شکل داده اند. وبا اطمینان کامل میتوان گفت هیچ جامعه ونهاد اجتماعی موفق وکارآمدی در غیاب  آموزش وپرورش  توانمند وموفق وکارآمد شکل نمی گیرد که بتواند سالم وموفق باشد و همه جوامع و نهاد های اجتماعی هم برای سلامت وموفقیت خود به نیروهای متخص وکارآمدی نیازمندند که باید در آموزش وپرورش  موفق وکارآمد ,آموزش ها ومهارتهای بنیادی را کسب کرده باشد وگرنه محکوم به ناکارآمدی وفساد می شوند.

آیا نمایندگان ,وزرا  ,معلمین ,وکلا ,پزشکان ومهندسان موفق و مجرب وکارآمد بی نیاز از آموزش وپرورش ودرخلا پله های ترقی راطی نموده اند؟

خیر در کلاس های درس آموزش وپرورش خواندن ونوشتن آموخته اند و دوره های تحصیلی را در آموزش وپرورش طی نموده اند واگر آموزش وپرورشی نبود آموزش عالی هم برای کسب  تحصیلات تکمیلی ومهارت های  علمی وفنی  آنان وجود نداشت که نماینده, وزیر ,معلم ,وکیل و دکتر ومهندس درکرسی های مسولیت وخدمت قرار گیرند.

Speech 1- Education of the mother of all social institutions

Education is the mother of all social institutions created by mankind and is not a social institution in the other social affairs, but it is the cause of the formation of all other successful and effective social institutions and is not successful and capable of education. It is not possible to form any healthy, efficient and effective social institution. There are no longer societies that have not understood the importance of the subject or did not pay the necessary costs to create a healthy and effective society. Endotypes do not pay much for it, and, for societies that have recognized it, they have healthier and more powerful communities. Have formed. And with full confidence, it can be said that no successful social community is formed in the absence of a competent, efficient and effective education that can be healthy and successful, and all societies and institutions need their own health and success in the personal and operational forces that need to be successful and effective in education. Have acquired basic training and skills, or they are convicted of inefficiency and corruption.
Have delegates, ministers, teachers, lawyers, doctors, and engineers been successful, experienced, and efficiently in need of education and progress in the stairs?
No, they learned lessons in reading and writing classes in classrooms, and did not attend higher education. If there was no education and higher education, there was no higher education for continuing education and their scientific and technical skills. The representative, minister, teacher, lawyer and doctor And the engineers will be in charge of the responsibilities and services.

 

 


گفتار ۲- رویکردهای موثر وکارآمد آموزش وپرورش

با استفاده از اصول وقواعد آموزش و پرورش نیروی های متخص وکارآمد تربیت میشوند و در حوزه های تولید وخدمت بکار گرفته میشوند . نیروهای متخص وکارآمد را نمی توان از کرات دیگربه زمین واردکرد و همه آنها محصول آموزش وپرورش های توانمندو موفق وکارآمد میباشند که تحولات بنیادین را درسلامت ورفاه وثبات وامنیت و اقتدار جامعه ایجاد نموده اندوچنانچه شاهدیم پیشرفته ترین وموفق ترین آموزش وپرورش ها در جهان پیشرفته ترین وموفق ترین جوامع را شکل داده اند بهترین رویکرد آموزش وپرورش؛ آموزش علوم کاربردی وایجاد مهارت های اجتماعی  مورد نیاز جامعه میباشد که منجر به توانمندی وموفقیت افراد در زندگی فردی واجتماعی آنها شود.

انباشته کردن اطلاعات در مغز دانش آموزان کمکی به زندگی فردی واجتماعی آینده  آنها نمی باشد.ظرفیت مغز ما زیاد اما محدود است یک فلش معمولی کار ذخیره سازی اطلاعات  ونگهداری آنها را بهتر از مغز ما انجام میدهد.کار آموزش وپرورش توانمند کردن افراد جامعه برای مسئولیت پذیری و  کمک به آنها برای ایفای نقش خود به بهترین صورت ممکن است به هر میزانی که منابع وامکانات مورد نیازآموزش وپرورش فراهم شود وبرای آن هزینه شود بر توانمندی ها وموفقیت های افراد وجامعه افزوده میشود و از دامنه وحجم آسیب ها ومشکلات جامعه کاسته میشود و چندین وچند برابر آن هزینه ها به جامعه عودت داده میشود. 

جوامع پیشرفته,پیشرفتگی وقدرت واقتدار خود را مدیون آموزش وپرورش پیشرفته ومقتدر خود میدانند و پیوسته آموزش وپرورش خود را تقویت کرده ومیکنند حتی از رفاه خود برای آن هزینه  کرده و میکنند تا بهترین منابع وامکانات خود را در اختیار آموزش وپرورش خود قرار دهند و در جهت رشدوپیشرفت اصولی وپایدار جامعه خود بهترین وکارامد ترین شیوه های آموزشی  وپرورشی را کشف کرده وبکار گرفته اند وبدین گونه پیشرفت وموفقیت های خود را خلق نموده اند و جامعه خود وجامعه جهانی  از پیشرفت ها وموفقیت ها آنها بهره مند شده است بنابراین اولین و مهم ترین نیاز یک جامعه موفضسق وپویا آموزش وپرورش موفق وکارآمد است که آموزش ها ومهارت های مورد نیاز خود رادر وجود افراد جامعه نهادینه کند تا وقت وحافظه افراد تنها صرف حفظ ونگهداری اطلاعات نشود بلکه درجهت ارتقای کمیت وکیفیت زندگی آنها  بکار گرفنه و وهزینه شود.

بدون تردید هزینه پیشگیری از آسیب ها وگرفتاریها ی اجتماعی به مراتب کمتر ازدرمان آنها می باشد و پیشگیری ودرمان علمی واصولی از آسیب ها وگرفتاریهای اجتماعی تنها تخصص آموزش وپرورش ومتخصصان آموزش وپرورش است که میتوانند منابع وامکانات جامعه را برای رشد وپیشرفت وسلامت وامنیت واقتدار جامعه بکار گیرندوجایگزینی برای آن وجود ندارد .

نیاز پایه یک جامعه سالم ؛ آموزش وپرورش سالم و موفق وکارآمد و توانمند می باشد که اگر به درستی آن را درک کنیم واهمیت دهیم ,سلامتی ورفاه وثبات وامنیت واقتدار از دل جامعه سر برمی آورد وسلامتی ورفاه وثبات وامنیت واقتدار در جامعه قاعده میشود وبیماری ها وگرفتاریها  وآسیب های اجتماعی استسنا میشوندوبرعکس با نادیده گرفتن این نیاز اساسی جامعه,سلامتی ورفاه وثبات وامنیت  استسنا و بیماریها وگرفتاریها وآسیب های اجتماعی قاعده میشوند.

در عالم واقعیت هم بشر غیر آن راندیده؛ ژاپن ،سوئد واغلب کشورهای اروپایی وآمریکایی  و دیگر کشورهای پیشرفته دنیا  با فهم وخرد وهمت واراده خود آموزش وپرورش های موفق وتوانمند خود را ساخته اند  و آموزش وپرورش  موفق وکارآمد وتوانمند آنها , موفقیت های فردی واجتماعی آنها را شکل داده است و این راه بهترین وکم هزینه ترین روش مدنی  است که بشر با فکر وتدبیر خود خلق نموده  ودر انحصار جامعه یا کشور خاصی هم نیست ؛ در صورتی که این راه نبینیم ویا نادیده  انگاریم وآن را کنار گذاریم؛ ناچار به تحمل هزینه های نابخردی  وخودخواهی  وضعف وتنبلی میشویم و گرفتاریها وآسیب های اجتماعی, منابع وامکانات و رفاه وثبات وامنیت واقتدار جامعه را در کام خود نابود میکنند ازاین رو  آموزش وپرورش بهترین  وکارآمدترین روش  مدنی بزای رشد وپیشرفت  وتحقق سلامت ورفاه وثبات وامنیت واقتدار جامعه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی  وچالش ها وبحران های اجتماعی میباشد.

 

Speech 2. Appropriate and effective approaches to education
Employing the principles and principles of education, personal and professional forces are trained and used in the fields of production and service. The competent and efficient forces can not be rolled out from the ground up again, and all of them are the result of successful and effective training that has brought about fundamental changes in the context of the community’s credibility and authority, as we see the most advanced and successful education in the most advanced and most successful world. Communities have shaped the best approach to education; the teaching of applied science and the creation of social skills required by the community, which leads to the ability and success of individuals in their individual and social life.
The accumulation of information in the brains of the students is not a contributing factor to their individual and social life. Our brain capacity is many but limited. An ordinary flash drive carries data storage and storage better than our brains. Education work empowers community members for their responsibilities. And helping them to play their role in the best possible way, can be increased to the extent that the resources and facilities that are needed for their education and education are spent on them, and they increase the capacities and successes of individuals and society and reduce the scope and extent of the damage and problems of society, and several And many of those costs go back to society The main.
Advanced societies regard themselves as advanced and upright in their education and development, and constantly improve their education, and they can even spend their welfare on it to provide the best resources and facilities for their education, and in the direction The growth and development of the community has found and facilitated the best and most effective educational and professional practices. They have developed their own progress and their own society and the global community have benefited from their progress and success, so the first and most important need of one Interactive and well-connected community It is a successful and successful organization that organizes the training and skills required by the community, so that the time and effort of individuals can not be limited to maintaining and maintaining information, but also to increase the quantity and quality of their lives.
Undoubtedly, the cost of preventing injuries and social harassment is far less than their treatment. Scientific prevention and treatment, and social welfare, are the sole specialty of education and education professionals who can utilize the resources and resources of society for the development and development of society and society, and the replacement It does not exist.
The basic need for a healthy community is healthy and successful, effective and capable education that if properly understood and important, health and well-being and stability and security are at the heart of the community, and the health and well-being and stability and security of the community are governed by the rules and attitudes Social disadvantages, and, conversely, by ignoring this basic need of society, health and safety, health and safety, and the health and safety of people and social woes.
In the real world, human beings, other than Japan, Sweden, and most European and American countries and other developed countries, have built up their own successful and influential education and training, and their successful and effective education, their individual and social successes. And this is the best and most costly civil method that mankind has created with its own thought and intention, and it is not exclusive to a particular society or country; if we do not see it, we ignore it and put it aside, it will have to bear the costs of recklessness We want to lose weight and our problems

بازدید: 11