زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد

همزیستی مسالمت آمیز
زمین با رنگ های متنوع خود متعلق به همه انسان ها با رنگ ها وعقاید وملیت های متفاوت است

گفتار-۱  لزوم همزیستی مسالمت آمیز در زمین؟

  برای تحقق همزیستی مسالمت آمیز لازم است با بهره گیری از علوم انسان شناسی , ماهیت انسان بودن ( انس والفت با هم نوع ) و علم زمین شناسی (ماهیت زمین )را درک کنیم تا مرزها ومحدوده های جغرافیایی واعتقادی وآداب ورسوم وسلایق شخصی مانعی برای تعامل وهمزیستی مسالمت آمیز نباشند و کشمکش و خشونت وجنگ و ستیز وسیله تحقق اهداف نگردد و بحران ها وفجایع مجال ظهور وبروز پیدا نکند و اهداف تنها از طریق گفتگو وتعامل ومصالحه و همکاری قابل تحقق شوند برای این منظور بایدهر یک از ما اول خود را هم نوع وبرابربا دیگر هم نوعان خود به حساب  آوریم و  ایرانی –  شمالی -جنوبی -اروپایی -شرقی -غربی -فارس- -لر -کرد -بلوچ  تهرانی- مشهدی -آذری -مدیر -کارمند -کافرما -کارگر -بی دین -با دین -فقیر -ثروتمند-بدهکار -بستانکار—  همه  انسانیم وعضوی از اعضای یک پیکر واحد میباشیم که به هم نیازمندیم وزندگی کردن بر یک کره کوچک  تنها امکان زیستن ماست اگر این موضوع را به درستی درک کنیم ؛آسیب به هم نوعان خود را آسیب به خودتلقی میکنیم واز کمک و یاری به همدیگر وتعامل ومصالحه به بهانه های واهی ترفه نمی رویم  ,هیچ عضوی از اعضای جامعه بشری را  بی مصرف وسربار جامعه نمیدانیم چون با هر سطح اجتماعی ومعیشتی  نیازمند هم نوعان خود می باشیم و کارآمدی وسلامت یک پیکر واحد به وجود و سلامتی تک تک اعضای جامعه فارغ از نقش واهمیت  آنها بستگی دارد که همگی لازم و مکمل یکدیگرمیباشند. از این رو باید درک کنیم  که باهر عقیده و طبقه اجتماعی ؛بی نیاز از همنوعان خود نیستیم وبا تمام وجود به هم محتاجیم اگر نیازهای مادی و رفاهی هم نداشته باشیم نیازهای معنوی وغیر مادی داریم که اهمیت آنها کمتر از نیاز های مادی دیگر هم نوعانمان نمی باشد ونمیتوانیم آنها را نادیده بگیرم  .

همه ما  بدی وضرر وتحقیر خودمان را نمی پسندیم  وخوبی ومنفعت وتمجید خود را می پسندیم پس اگر  بدی وضرر وتحقیر بد است برای همه ما بد است آنها را به هم نوعان خود حواله ندهیم واگر خوبی ومنفعت تمجید خوب است برای همه خوب است  آنها را از هم نوعان خود دریغ نکنیم .

اگر  مثبت وبخشنده ومهربان وغم خوار هم باشیم  ونیاز های هم را درک کنیم ومتمدنانه نیازها وامکانات موجود را مبادله کنیم  کشمکش ها وخشونت ها وخود خواهی وطمع ورزی وبیدادگری هامجالی برای رشد نمی یابند  به اندازه کافی منابع وامکانات برای زیستن در صلح وآرامش وجود دارد اما عدم توجه ودرکمان از ماهیت خود و زمین ما را به انحصارطلبی  وکسب منافع به هر روش و هر وسیله ممکن کشانده  واین منجر به انباشت وبلوکه شدن ثروت در بخش های کوچک از جامعه وفقر وفلاکت در بخش  های وسیعی از جامعه شده و میشود ودر نتیجه آن سلامتی و رفاه عمومی وثبات وامنیت در جامعه کمرنگ شده ومیشود . از آنجایی که زمین مقدس تنها زیستگاه ایمن ما در عالم هستی می باشد و سخت محتاج و وابسته  به آن میباشیم؛ همزیستی مسالمت آمیز تنها گزینه مدنی برای تحقق متمدنانه خواست های اجتماعی ماست و ناگزیریم تعاملات انسانی و مدنی را رویکرد های مثبت وسازنده وبرد -برد را در نظر گرفته و در جهت تحقق آن تلاش کنیم یعنی برد خود را از برد هم نوعان خود بدست آوریم نه از باخت آنها ,زیرا برد و باخت ما را در برابر هم قرار میدهد وبر دامنه وعمق آسیب ها وگرفتاری های اجتماعی می افزایدوفقر وفلاکت وجنگ ویرانی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

اکنون سطح خرد واندیشه بشر به حدی رسیده  که آسیب های برنده شدن باخشونت و جنگ وعکس العمل های مقابله را درک کنیم ؛به اندازه کافی تجربه تاریخی وجود دارد که ما را از تجربه کردن بسیاری از رویکردها گذشته بی نیاز کرده وباید از آنها درس بگیریم وعبرت آموزی داشته باشیم   بجای شیوه های متداول  وخسارت بار  برد -باخت , یا باخت -باخت گذشته به شیوه های مدنی تر وانسانی تر یعنی برد -برد متوسل شویم و برد خود را از برد هم نوعان خود بدست آوریم نه از باخت آنها، زیرا آنها  به حکم انسان بودن امیال مشابه ما  دارندو بی تردید برد و باخت, ما را در مقابل هم قرار میدهد اما رویکرد برد-برد ما را در کنارهم قرار میدهد که هزینه دستیابی به اهدافمان را کاهش داده و در نتیجه همزیستی مسالمت آمیز شکل میگیردو از بسیاری از آسیب ها وگرفتاری ها پیشگیری میشود.راهکار اصولی ومنطقی جهت زندگی کردن ما  توسل  به شیوه گفتگو و تعامل وخردورزی و مصالحه  وراهبرد برد-برد میباشد که ماهیت انسان بودن ماست باید در نظر داشته باشیم, زمینی که ما میهمانان موقت آن هستیم قدمت میلیارد ساله از تکامل دارد بنابراین در این زمان اندک که در اختیار ماست برتری وهوشمندی خود را با رویکردها ورفتار مثبت و اندیشمندانه نشان دهیم , با هوش وامکاناتی که زمین در اختیار ما قرار داده ،داس ودرفش وتیشه نسازیم و برای منافع بیشتر به جان زمین و زمینیان نیفتیم. زمین و هر آنچه را متعلق به زمین است از جمله انسانها و دیگر موجودات زنده ومنابع حیاتی زمین را کیمیای زندگی بدانیم که در بین آنها چیزهایی اضافه  برای حذف کردن  وجود ندارد وسخت به همه آنها نیازمندیم از این رو متمدنانه با هر فکر واندیشه وملیت ورنگ ونژاد در کنار هم قرار گیریم و منابع وامکانات زمین را دارایی مشترکمان بدانیم ,باهم بدست آوریم ,با هم مصرف کنیم واز فرصت ها و امکانات موجود در جهت پیشگیری ومبارزه با چالش اساسی و مشترک استفاده نماییم تا شاهد سلامتی وزندگی باشیم زیرا انسانیت ما و زندگی کردن ما با همدیگر هنر وتوانایی وبرتری ما بر دیگر موجودات خلقت  محسوب میشود. 

 

گفتار۲- انسانیت و ارزش انسانیت؟

جوهره وجودی بشر انسانیت (انس والفت با هم نوع) می باشد و انسانیت  به مفهوم مونس هم شدن و نوع دوستی و باهم از در دوستی در آمدن میباشد . بی تردید  مفهوم انسانیت، گفتگو ومدارا وتعامل ومصالحه وهمزیستی مسالمت آمیز می باشد و مهم ترین نیاز امروز وفردای بشر برای زنده بودن و زندگی  است . منطق  باهم بدست آوردن وباهم کنار آمدن وبا هم مصرف کردن وباهم موفق شدن وباهم, هم پیمان شدن وباهم  هم پیمان ماندن واتحاد ومصالحه برای انسان بودن ؛لازمه همزیستی مسالمت آمیز ما با هر عقیده ورنگ ونژاد وملیت است.اگر در مسیر پیشرفت وتحول هزاران بار هم پیشرفته تر وموفق تر از اکنون  شویم ,نیازهای انسانی وروحی -روانی ما به همدیگر از بین نخواهد وجایگزینی هم برای آنها وجود ندارد و این یک خطر واقعی است که  دستاوردهای علمی وفنی وتکنولوژی  که در جای خود بسیار مفید وکارآمد است و ما آنها را برای بهبود زندگی خود خلق کرده ایم انسانیت ما را از ما بگیرند و پیشرفت ها ودستاوردهای ما ماهیت انسان بودن ما را ازعوض کند وتبدیل به ماشین ها وابزارهایی بدون  احساس وشعور در برابر همدیگر شویم اگر فرهنگ عمومی جامعه بر اساس ارزش های انسانی وهمزیستی مسالمت آمیز باشد بازار خود خواهی ها و طمع ورزی ها وبی مسئولیتی ها  و خشونت ها وجنگ ها وستیز وبیدادگری ها  دیگر مجال جولان  نخواهند داشت وافکار واندیشه های مثبت وسازنده جایگزین افکار ورویکردهای منفی وتخریبی میشوند وخودخواهی ها و وطمع ورزی ها وبی مسئولیتی ها و خشونت ها وجنگ ها رونقی نخواهند داشت.باید در نظر داشته باشیم  هر چه که از انسانیت دور شویم بیشتر گرفتار مشکلات وآسیب های اجتماعی میسویم وبرعکس هرچه به انسانیت نزدیک تر شویم از گرفتاریها مشکلات وآسیب های اجتماعی مان کاسته میشود . لازمه انسان بودن وتحقق انسانیت؛ تواضع و محبت ونوع دوستی و درک وکمک به هم نوع میباشد و انسانیت راه حل مشکلات وگرفتاری هایی مزمنی است که با نفرت وکینه ودشمنی  و رویکردهای منفی ونابخردی وخودخواهی فراهم شده است که همه محصول ناآگاهی از ماهیت انسان و زمین ونادیده گرفتن نیازمان به زمین وهمدیگر میباشند.

Speech 1-Humanity A remedy for chronic pain
The essence of human existence is humanity (human being is one of the kind), and humanity is the concept of being a mons and becoming altogether friendship. Undoubtedly, the concept of humanity, dialogue and dialogue, interaction, and consensus is peaceful and is one of the most important needs of today and of all human beings for being alive and living. The logic of both getting and coping with cholera is to succeed and succeed, and to become an agreement and to be a human being. It is a requirement for our peaceful coexistence with any belief, belief, and spirit. And if we are on the path to progress and the thousands of times More advanced and more successful than now, our human and spiritual needs will not be lost to each other and there is no alternative to them, and this is a real danger that the scientific and technological achievements that are in place are very useful and effective and we will improve them. We have created our own lives to take our humanity from us and to make progress Let’s focus on the nature of our human being and equip the machines with unobtrusive, unobtrusive means. If the general culture of the society is peaceful on the basis of human and human values, the market is selfishness and greed and responsibility, violence and warfare. Westside and Aboriginal people will no longer be free, and positive and constructive alternatives will replace negative thoughts and negative attitudes, and self-determination, assimilation, and responsibility, violence and wars will not be prosperous. We should keep in mind the more we go from humanity Caught up with social problems and disadvantages As soon as we get closer to humanity, our problems and our social problems are diminishing. The necessity for human being and the pursuit of humanity; humility and kindness; and the kind of friendship and understanding and the same type; humanity is the solution to problems and chronic wounds that have been provided with hatred and hostility, and negative and invisible approaches, all of which are unconscious of the nature of man and the earth. We need to get to the ground and each other.


 گفتار ۳- ترجمان انسانیت