♠انسانیت ونوع دوستی وکمک به هم نوع فارغ از تعصبات قومی ونژادی ومذهبی ستودنی است  اگر انسان باشیم زندگی کردن همواره ممکن ولذت بخش است-اندیشکده زمین

درس های حوادث رانندگی مرگبار ؟

 گفتار ۱-علل وعوامل حوادث رانندگی مرگبار وراه های پیشگیری

حوادث غیر طبیعی محصول نگرش و عملکردهای ما و نحوه عملکرد ابزارها وماشین های ساخت ما میباشند. حادثه خوشگوار وجود ندارد همگی آنها ناگوار و دلخراش و مصیبت بار و خسارت آفرین میباشند که زندگی هر روز ما تحت تاثیر آنها قرار دارد وهر دقیقه زندگی را از انسانهای زیادی که همانند ما سرگرم کار وزندکی خود میباشند, میگیرد ویا با ایجاد انواع آسیب ها ومعلولیت هامسیر زندگی بسیاری از ما را برای همیشه تغییر میدهد . توانایی حوادث در آسیب رساندن به ما  ناشی از ناتوانی  ما درشناخت به موقع وپیشگیری از آنها میباشد هر روزه تعداد زیادی ازماشاهد حوادث خسارت آفرین میباشیم ودر بیشتر موارد به علل وعوامل حوادث خسارت بار واقف میباشیم اما عبرت آموزی  لازم را نداریم وتدابیر لازم برای پیشگیری از  آنها بکار نمیگیریم حوادث رانندگی مهمترین حوادث فاجعه بارغیر طبیعی میباشند که متاسفانه منابع انسانی ومالی هنگفتی هر دقیقه قربانی آنها میشوند.

حوادث قبل از وقوع در خانه کسی را نمی زنند اغلب آنها نتیجه بی مسیولیتی ها وبی احتیاطی ها وقانون گریزی ها واشتباهات وخطاهای انسانی میباشند و متاسفانه هزینه های بی احتیاطی و قانون گریزی واشتباهات  علاوه بر شخص متخلف بر افراد دیگر که مقصر هم نیستند وارد میشود وخیلی از این خسارت ها عملا غیر قابل جبران میباشدو زندگی را ازتعداد زیادی ازافراد مقصر در حوادث وافراد بی تقصیر میگیرند و هزینه های هنگفت جسمی وروحی وروانی ومالی را در پی دارند در حالی که اغلب این حوادث با اندکی  آگاهی و رعایت اصول و مقررات و احتیاط و گذشت قابل پیشگیری میباشندو بدون تردید بی احتیاطی ها واشتباهات  جان  انسان وامکانات زیادی را در معرض نابودی یا آسیب های جبران ناپذیر قرار میدهد و وبا یکرار بی محتیاطی ها واشتباهات چیزی جز نابودی وآسیب به خود ودیگران بدست نمی آید وهمه در معرض خطرات وحوادث فردا خواهیم میباشیم  که خسارت های هنگفت وغیر قابل جبران بر ما وامکانات وخدمات رفاهی وپزشکی وارد میکنند بنابراین با احتیاط وقانونمندی ورفتارهای خردمندانه هزینه های غیر قابل جبران را برخود ودیگران تحمیل نکنیم تا مجبور به پرداخت هزینه های بی احتیاطی وقانونمداری وفتارهای نابخردانه نشویم.

نتیجه و عکس العمل نا آگاهی  ها وبی احتیاطی ها  وقانون شکنی ها و اشتباهات را در تصاویر زیر ببینیم و با آگاهی  واحتیاط و قانونمداری خود احتمال وقوع آنها را کاهش دهیم و از تحمیل هزینه های غیر قابل جبران بر خود وهم نوعان خود  پیشگیری کنیم این تصاویر قطره ای از دریای  مصیبت بار حوادث رانندگی  میباشند که متاسفانه از لحظه خواندن این نوشته تا کنون تعدادی به آنها افزوده شد ودر گوشه ای از این کره خاکی  تعدادی جانشان را  در همین چند دقیقه از دست دادند وبر عده ای خسارت های غیر قابل جبرانی وارد شده که شاید قابل پیشگیری بودند و ما نیز در خطریم باید به  علل وعوامل حوادث واقف شویم , سوانح وحوادث را بررسی کنیم وراه های پیشگیری از آنها را  بکار گیریم تا احنمال وقوع آنها را کاهش دهیم و با ناآگاهی وبی احتیاطی وسهل انگاری وقانون شکنی به استقبال آنها نرویم.

  آیا خسارات وهزینه های جانی ومالی این حوادث را در نظر داریم وبی احتیاطی وقانون گریزی  میکنیم ؟اگر به هزینه های بی احتیاطی وقانون شکنی های خود  واقف باشیم هرگز بی احتیاطی وتخلف نمیکنیم.

هر تصویرگویای  خسارات و هزینه ها و پشت پرده حوادث یعنی بی احتیاطی ها  وقانون شکنی ها میباشد.

The abnormal events are the product of our attitudes and practices and how our tools and machines work. Good luck, they are all unfortunate and tragic, disastrous and damaging. Everyday we are affected by them, and they take every minute of life from many people who like ourselves are busy with their weighty work, or by creating a variety of injuries and illusions. Hamser changes many of us forever. The ability of events to harm us is due to our inability to timely identify and prosecute them. Every day, many of us are liable to accidents and in most cases we are aware of the causes and causes of damages, but do not have the necessary training and take the necessary measures to prevent them. Driving accidents are the most unlikely disaster incidents, unfortunately, human resources and extreme human resources are sacrificed every minute.
Accidents before they occur at home are often not the result of ill-treatment and neglect, and, unfortunately, the costs of irresponsibility and lawlessness, and in addition to the perpetrator of other people who are not to blame, These losses are virtually irrecoverable and result in a large number of people accused of accusations and inconveniences, resulting in huge physical and financial costs, while often with a little awareness and observance of the principles, precautions and The passage is preventable and, without a doubt, is unacceptable The human lives and lives of many people are subject to destruction or irreparable damage, and with the unconscionable nature of the carelessness and destruction of ourselves and others, we will all be exposed to the dangers and accidents of tomorrow that will be huge and non-compensable damages We provide welfare and health and medical services, so with caution and timidity of wisdom, we will not incur irreparable costs, and we will not be compelled to pay unreasonable and unpardonable expenses.
The results and reactions of unconsciousness, neglect and mistakes are presented in the screenshots below, and with their awareness and legitimacy we reduce their likelihood of occurrence and avoid imposing irreparable costs on ourselves and ourselves. These images The dangers of the disastrous Sea of ​​Accidents are unfortunately the number added to the reading of this writing so far, and at some point in the globe, they lost a number of lives in a few minutes, and some of them have made irreparable damages That may have been preventable and we should also be aware of the causes and circumstances of the incidents We recognize the risks of accidents and accidents, prevent them from happening, and reduce them with discretion, discretion and discretion.
Do we consider the damages and costs of these incidents and the precautionary ones? If we are aware of the costs of discretion and our breach, we will never be discreet and inadequate.
Any illustrator of the damage and costs, and behind the scenes of accidents is discretionary and disruptive

 

بازدید: 16