زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد-اندیشکده زمین

دیدگاه مدیر سایت

 

آگاهی از ماهیت انسان و زمین عامل تحقق بهزیستی وهمزیستی مسالمت آمیز ماست

با اندک دانش خود در رشته فیزیک که در مقایسه با عظمت خلقت ,اتمی از یک غبار هم نیست  ,معتقدم  در دوران معاصر ضمن پیشرفت ها وتحولات مثبت جهانی , رویکردهای اشتباه و تاسف باری داشته و داریم که گاها پیشرفت ها وتحولات  را نابود کرده و تنها هزینه های آنها  را برما تحمیل نموده اند بطور قطع این رویکردهای اشتباه ناشی از ناآگاهی وعدم توجه ما به مسایل کلان مانند ماهیت انسان ,ماهیت زمین و ارتباط انسان با زمین میباشداگر لااقل به اندازه تکنولوژی موجود افق دید خود را ارتقا دهیم  و از ایستگاه فضایی به خودمان به عنوان اشرف مخلوقات وموجودات هوشمند زمین نگاه کنیم ؛رویکردها وعملکرد های ما جای تامل وتاسف وشرمندگی دارد که با وجود آگاهی ازمحدود بودنمان در زمین و زمان ,چه با خود و زمین کرده ومیکنیم ,تمام آسیب ها ی اجتماعی و گرفتاریهایی را که شاهدیم کسانی از کرات دیگر برای ما رقم نزده اند ,این حجم از مشکلات وآسیب های اجتماعی عکس العمل ناآگاهی ما از ماهیت انسان و زمین ورابطه انسان با زمین میباشندکه با  هوشمندی و خردمندی ما تناسبی ندارند بلکه نمایانگر نابخردی ها ورویکرد های اشتباه ما میباشند. اگر آگاهی های لازم در مورد ماهیت انسان وزمین را داشته باشیم و انسانیت و رویکردهای مثبت وخیر خواهانه وگفتگو وتعامل ومصالحه وگذشت را بر رویکردهای منفی واشتباه و کینه وانتقام وخشونت  وجنگ ترجیح دهیم؛ودر کنار هم  منافع و اهداف مشترک ایجاد کنیم و به روش های انسانی ومدنی پیگیری نماییم,منافع و اهداف فردی واجتماعی ما با هزینه های کمتر قابل تحقق می باشند. هریک از ما  اگر اندک اطلاعات ودانش خود را باهم نوعان خود به اشتراک گداریم و از اطلاعات ودانش همدیگر آگاه شویم اقیانوسی از  اندیشه ها و رویکردها وتجارب  مثبت  شکل میگیرد که موجب ارتقای کمیت وکیفیت زندگی  خودمان ومیلیونها انسان مشابه خودمان میشود واز بسیاری آسیب ها وخسارات وهزینه های گران وگاه غیر قابل جبران پیشگیری می نماید  یک شخص اگر بهترین وکارآمد ترین اطلاعات و دانش را داشته باشد وبرای خود بایگانی کند تاثیری دربهبود زندگی خود ودیگران نخواهد داشت  بنابراین در این پایگاه درصدد به اشتراک گذاری همین اندک اطلاعات و دانش خود در راستای کمک به هم نوعان خود  فارغ از رنگ ونژاد وملیت وباور میباشم .

 هدف اصلی وب سایت اندیشکده زمین  آگاهی بخشی از ماهیت انسان و زمین و رابطه انسان و زمین می باشد تا ماهیت خود و زمینی را که همه چیز ما متعلق به آن میباشد را درک کنیم و راه گفتگو وتعامل ومصالحه را برای زیستن در کنار همدیگر برگزینیم ودرک کنیم که ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی عکس العمل ناآگاهی وعدم توجه به ماهیت خودمان و واقعیات پیرامون ماست و  راه تحقق  بهزیستی ما آموزش وپرورش  توانمند وکارامد میباشد وجایگزینی برای آن وجود ندارد .

چنانچه اهداف و رویکردهای سایت را  گام هایی درست درجهت تامین سلامتی و رفاه وامنیت خود وجامعه خود میدانید همکاری تان را از سایت دریغ نفرمایید.ضمن معرفی سایت به دوستان وآشنایان خود, از طریق جیمیل سایت هر گونه همکاری تان را اعلام فرمایید وخاضعانه در این راه به رهنمودها وکمک های شما عزیزان  نیازمندیم.

سایت شامل ۳ ردیف منوی اصلی میباشد وهر منو شامل چندین زیر برگه حاوی مقالات فرهنگی واجتماعی میباشند  همچنین در اسلایدر پایین منو ها با کلیک در جهت فلش روی برگه به صفحات بعدی رهنمون میشویم وبا کلیک روی هر تصویر  به توضیحات آن وارد میشویم وبا کلیک روی تصویر اندیشکده زمین واینترنت وفضای مجازی به توضیحات مربوطه رهنمون میشویم .همچنین با تایپ عنوان مورد نظر در قسمت جستجو (آخرمنوی سوم) به مطالب مورد نظررهنمون میشویم.

عکس های گیف  لازمه درک مواضع سایت میباشند لطفا تامل کنید وسپس به متن مقالات مربوطه مراجعه نمایید  تا بتوانید در زندگی خود ودیگر هم نوعان تاثیرات مثبتی را شاهدباشید .

از آنجایی که اینجانب تخصص در ادبیات ونگارش متون ندارم  پیشاپیش از اشکالات در این زمینه پوزش میخواهم همچنین از کیفیت پایین برخی تصاویر که منعکس کننده مفاهیم مورد نظر میباشند وقابل جایگزینی نمی باشند پوزش میطلبم .

 در پایان بر اندیشمندانه زیستن  تاکید میکنم زیرا بهترین وکم هزینه ترین راه تحقق آرزوها واهداف فردی واجتماعی ماست  اندیشکده زمین را به دوستان وآشنایان خود در هر شغل و وپیشه معرفی فرمایید  نتیجه آن  بهزیستی وپیشگیری از بسیاری از آسیب ها و هزینه های گزاف وکمک به برای آنهاست  . در بخش کتابخانه همراه دانش آموز  مطالب مورد نیاز دانش آموزان گرامی در کلیه مقاطع تحصیلی اضافه شده تا  دانش آموزان عزیز از وقت وفضای اینترنت در هر زمان  استفاده بهینه نمایند و این بخش هم مانند بقیه موضوعات همواره مطالب جدید گذاشته میشود.

 باتقدیم احترام

 آدرس جیمیل سایت:

andeshkdezamin@gmail.com

 

Knowledge of the nature of man and the earth is the cause of the realization of a well-being and peaceful homosexuality
With a small amount of knowledge in physics, which, in contrast to the greatness of creation, is not atomic of a dust, I believe that in contemporary times, along with the positive global developments, there are wrong and unfortunate approaches, and that we sometimes destroy developments and developments, and only They have imposed on us the costs of ours. These wrong approaches are due to ignorance and our lack of attention to the big issues such as the nature of man, the nature of the earth, and the relationship between man and earth, at least in terms of the existing technology, our horizons are upgraded and from the space station to We look at ourselves as Ashraf’s creatures and intelligent earths; approaches; And our actions are a place of reflection and lamentation that, despite the awareness of our limited time and time, whether with ourselves and the earth, we find all the social damage and the troubles that we have witnessed to those who have not given us the other, this volume of Social problems and disadvantages are our unaware of the nature of man and the earth and human being with the earth that are not proportional to our intelligence and wisdom, but represent our inaccuracies and wrong behaviors. If we have the necessary knowledge about the nature of the human being, we would prefer humanity and positive and negative attitudes and ideas and interaction and consensus on the negative attitudes and revenge and violence and warfare, and together we will create common interests and goals, and in human ways And the pursuit of a business, the interests and goals are feasible at a lower cost. Each of us, if we share information and knowledge with our own people and share information and knowledge of each other, is an ocean of ideas and approaches that will improve the quality and quantity of our lives and millions of people of ours, and suffer from many injuries and losses and costs. Expensively irreparable prevention prevents a person from having the best and most relevant information and knowledge to himself and does not have an effect on improving his or her life and others, so this site wants to share that little information and knowledge in order to help Yours the same Child regardless of color races Vmlyt am transferability and credibility.
The main purpose of the Earth-thinking think tank is to understand the nature of man and the earth, and the relationship between man and the earth, to understand our own nature and the earth in which everything belongs to it, and to choose the way of dialogue and interaction for living together. We believe that abnormalities and social injuries are the result of ignorance and ignoring our own nature and the realities surrounding us, which is a way of realizing the principles of education and education, and there is no alternative to it.
If you consider the goals and approaches of the site to be just steps to ensure your health and well-being and your community and your community, do not hesitate to cooperate   

The site contains 3 rows of the main menu and each menu contains several sub-tabs containing cultural and social articles. Also, in the slider at the bottom of the menu, clicking on the arrow on the tab will lead to the next pages and click on any image to enter it and click on it. The image of the Earth, the Internet and the virtual world will lead to the relevant explanations. We will also be looking at the subject matter by typing the title in the search section (Third Release).
As I do not have the expertise in my literature and literature, I am apologizing for the bugs in this area, and I apologize for the low quality of some images that reflect the concepts they are intended to be.

Underground Land Manager
Site address Gmail: with the site. andeshkdezamin@gmail.com