زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد-اندیشکده زمین

اهداف دهگانه سایت

۱– آگاهی از ماهیت انسان وزمین وتاکید بر اهمیت ونیاز همیشگی ما به زمین به عنوان تنها پناهگاه وخانه ایمن  ومشترک ومقدس همه ما انسانها باهر  سلیقه و عقیده ورنگ ونژاد وملیت.(نیازانسان به زمین)

۲–  تاکید بر رویکرد های انسانی ومدنی ودرک نیازمان به همدیگر و همزیسنی مسالمت آمیز به عنوان بهترین وکارآمد ترین شیوه زیستن  .(همزیستی مسالمت آمیز)

۳–  تاکیدبراهمیت ونقش سازنده آموزش وپرورش موفق وکارآمد و توانمند برای دستیابی به رفاه وثبات و امنیت و اقتدار و پیشگیری از  گرفتاری ها وناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی .(آموزش وپرورش مادر نهاد های اجتماعی)

۴-  شناخت وبکارگیری رویکردهای مثبت وسازنده و عقلانی و اجتناب از رویکرد های منفی وغیر مسئولانه وغیرعقلانی و اشتباه .(بهزیستی)

۵-  ارائه درس ها وعبرت هایی که حاصل تجربیات  گذشته و روزمره ما میباشند و با هزینه های گران بدست آمده اند و ما با نادیده گرفتن آنها هر روز و هر ساعت هزینه های مشابهی را برای خود و هم نوعان خود رقم میزنیم.(درس وعبرت)

۶-امداد به هم نوعان و کودکان آسیب دیده فارغ از رنگ ونژاد وملیت وعقیده آنها(امداد ونجات)

۷-شناخت اشتباهات و ردیکرد های نادرست روزمره که حوادث وگرفتاری های مصیبت بار را  برایمان رقم میزنند.(پیشگیری از اشتباهات)

۸- آموزش وکسب مهارت هایی که سلامت ونشاط وموفقیت تحصیلی وَشغلی ما را موجب میشوند.(کسب آموزش و مهارت)

۹- معرفی انسان های  اندیشمند ؛آزاده و خیر اندیش  و فداکار که سلامت وامنیت ورفاه وآسایش اکنون ما حاصل  تلاش ها وزحمات دیروز آنهاست (قهرمانان)

۱۰-ارئه خدمات آموزشی دروس ابتدایی-متوسطه اول ومتوسطه دوم  شامل درسنامه وجزوه وتست ونکات درسی در قالب (فایل های pdfدرسی)