زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد-اندیشکده زمین

اهداف دهگانه سایت

۱– آگاهی از ماهیت خود وزمین وتاکید بر اهمیت ونیاز همیشگی ما به زمین به عنوان تنها پناهگاه وخانه ایمن  ومشترک ومقدس همه ما انسانها باهر  سلیقه و عقیده ورنگ ونژاد وملیت.(زمین وانسان)

۲–  تاکید  بر نیازمان به همدیگر و تعامل ومصالحه وهمزیستی مسالمت آمیز با همدیگر  به عنوان بهترین وکارآمد ترین شیوه زیستن  .(همزیستی مسالمت آمیز)

۳–  تاکیدبراهمیت ونقش سازنده آموزش وپرورش موفق وکارآمد و توانمند برای دستیابی به رفاه وثبات و امنیت و اقتدار و پیشگیری از  گرفتاری ها وناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی .(آموزش وپرورش مادر نهاد های اجتماعی)

۴-  شناخت وبکارگیری رویکردهای مثبت وسازنده و عقلانی و اجتناب از رویکرد های منفی وغیر مسئولانه وغیرعقلانی و اشتباه .(موفقیت وتحقق هدف)

۵-  ارائه درس ها وعبرت هایی که حاصل تجربیات  گذشته و روزمره ما میباشند و با هزینه های گران بدست آمده اند و ما با نادیده گرفتن آنها هر روز و هر ساعت هزینه های مشابهی را برای خود و هم نوعان خود رقم میزنیم.(درس وعبرت)

۶-امداد ونجات کودکان آسیب دیده ویتیم وبی سرپرست وبدسرپرست(امداد ونجات کودک)

۷-امداد  وتفهیم اشتباهات روزمره که حوادث گوناگون را برایمان رقم میزنند.(پیشگیری ودرمان)

۸-کسب مهارت هایی که ما رضایت وسلامت وموفقیت تحصیلی وَشغلی ما را موجب میشوند.(کسب مهارت)

۹- معرفی قهرمانانی که سلامت وامنیت ورفاه وآسایش ما حاصل زحمات آنهاست (تحقق صلح وامنیت)

۱۰-ارئه  درسنامه وجزوه وتست ونکته درسی در همه مقاطع تحصیلی(کتابخانه همراه دانش آموز)

 


 

آدرس جیمیل سایت:

andeshkdezamin@gmail.com

  Land Thinkers Goals:
۱٫ Awareness of the nature of ourselves and the importance of our everlasting need for the earth as the only safe haven and safe haven, and for the sake of all human beings with all the tastes and beliefs of wisdom and happiness.
۲- Emphasizing our need for each other, and engaging and engaging in peaceful dialogue with each other as the best and most effective way of living.
۳٫ Emphasizing the importance of the successful and efficient education of the educator in achieving prosperity, stability, security and authority, and preventing social problems and abnormalities.
۴٫ Understanding the Web, applying positive and sensational approaches and avoiding negative and non-responsive, non-rational and misleading approaches.
۵- Presenting lessons and lessons learned from our past and our experiences and at high cost, and we ignore them every day and every hour for the same costs for both ourselves and ourselves.

Site address Gmail:
andeshkdezamin@gmail.com