زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد-اندیشکده زمین

چاره گرفتاریها و آسیب های اجتماعی؟

گفتار ۱-دردها ودرمان درد های جامعه

 آسیب ها وگرفتاری های اجتماعی ,درد های جامعه بوده وعکس العمل نقایص وضعف های آموزش وپرورش میباشند درد های اجتماعی ؛درد های مزمنی می باشند که ریشه درفرهنگ وامور فرهنگی دارند وحل وفصل  و درمان آنها زمان بر و هزینه برمی باشد. درمان قطعی آنها منوط به انجام اقدامات موثر در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی می باشد و راه درمان اصولی آسیب های اجتماعی ایجاد فرهنگ کار وتلاش وتعامل ومصالحه وخردورزی ازطریق آموزش وپرورش ونهادهای فرهنگی کارآمد میباشد وتا کنون جایگزین مطمئنی برای آن یافت نشده بطوریکه پیشرفته ترین جوامع هم آموزش وپرورش را موثر ترین وکارآمد ترین شیوه پیشگیری از ناهنجاری ها وآسیب های اجتماعی  ودرمان واقعی آنها می دانند وبرای موفقیت وکارآمدی آن هر چه در توان دارند به کار می گیرند  حتی از رفاه وآسایش خود برای آن هزینه میکنند .آنها که از ما پیشرفته ترند حساب وکتابشان هم از ما بهتر است وبه درستی به ارزش واهمیت آموزش وپرورش واقف شده اند که با تمام توان برای آن هزینه میکنندتا از آسیب هاوگرفتاریهای جامعه پیشگیری کنندوآسیب هاومشکلات موجود را بوسیله آن حل وفصل نمایند. به عنوان نمونه یکی ازمعظلات جامعه جهانی که  هراز چند گاهی  مرگ وتباهی را به جامعه تحمیل میکند  افراط گرایی وتوسل به خشونت برای نیل به اهداف فردی یا گروهی است که خواسته یا ناخواسته نتایج رقت باری به دنبال دارد  وجان ومال عده ای را میگیرد  وهزینه های زیادی به جامعه تحمیل میکند.این قبیل مشکلات وگرفتاری ها از کجا نشات میگیرد ؟ چه کسانی وچرا متوسل به آن میشوند؟

این اقدامات را عده ای انگشت شمار که در کنار بقیه کودکان رشد کرده اند و کودکی ونوجوانی خود را  در کنار بقیه کودکان جامعه گذرانده اند انجام میدهند حتما یک تفاوتی در دیدگاه ونگرش آنها با دیگر کودکان وجود دارد که آنها برای دستیابی به اهداف خود متوسل به چنین خشونت ها و رفتار های غیر مدنی میشوند وبقیه َکودکان به شیوه مدنی در پی  خواست ها واهداف خود می باشند ودر بزرگسالی هم به همان روش ها عمل میکنند.اینجاست که اهمیت آموزش  وپرورش همگانی مشخص میشود ونقایص آن رخ مینماید  درجوامعی که آموزش وپرورش جدی گرفته شده  وافکار مثبت وسازنده راجایگزین افکار منفی وتخریبی نموده اند تار وپود جامعه با افکارمثبت وسازنده تنیده شده و افکار منفی وتخریبی مجال وفرصت ظهور نمی یابند واز این رو رشد وتحول وپیشرفت قاعده  وناهنجاریها وآسیب های اجتماعی  در آن کشور ها استسنا میشوند و هرکس با توجه باتوانایی ها خود در جهت کسب منافع قانونی خود میباشد و برای زندگی  وپیشرفت خود نیازی به آسیب زدن وآسیب رساندن به دیگران نمی بینند و متمدنانه اهداف وخواست های خود را تحقق می بخشند.

Speech 1-Pain and pain in the community
Social hardships and harassment are community pain and are a reflection of the defects of education and education. Social pain is a chronic disease that is rooted in cultural affairs, and its treatment and treatment is costly and time consuming. Their definitive treatment is conditional on effective measures to prevent social harm, and the way to the proper treatment of social injuries is to create a work culture and to collaborate and collaborate with education and culturally efficient institutions. So far, no reliable alternative has been found for it, so that the most advanced societies They consider education as the most effective and effective means of preventing social abnormalities and their actual treatment, and they use it as much as possible for its success and efficiency, even for its prosperity. They are more advanced than ours. Account and their books too We are better off and properly aware of the value and importance of education that they can afford to afford to prevent harm to society and prevent them from solving existing problems. As an example, one of the events in the international community, which often imposes death and violence on society, is extremism and violence to achieve individual or group goals that, if desired or unwittingly, result in dilatation, and a lot of people, and a lot of costs It imposes on the community. Where do these kinds of problems and worries originate? Who and what resort to it?
These actions are carried out by a handful of people who have grown up along with the rest of the children and have spent their childhood and childhood together with the rest of the children of the community. There is a difference between their views and their views with other children that they resort to their goals to achieve their goals. Such violence and non-civil behavior and other children are in the civic way in pursuit of their desires and goals and in adulthood the same way. Here, the importance of public education is evident, and it occurs in the areas of serious education Positive and positive means of replacing negative and negative thoughts That the community has become embedded in the affairs of the society, and that negative and negative opinions do not emerge, and hence the growth and development of the rule of law, social and economic disadvantages in these countries, and everyone who is considering their abilities to obtain their own legal interests And for their own life and advancement, they do not see the need to harm and harm others and civilize their goals and ends.

 


گفتار ۲- آموزش وپرورش موفق وتوانمند راه پیشگیری ودرمان گرفتاریها و ناهنجاریهای جامعه

بدون تردید هزینه پیشگیری از آسیب ها وگرفتاریها ی اجتماعی به مراتب کمتر ازدرمان آنها می باشد و پیشگیری ودرمان علمی واصولی از آسیب ها وگرفتاریهای اجتماعی تنها تخصص آموزش وپرورش ومتخصصان آموزش وپرورش است که میتوانند منابع وامکانات جامعه را برای رشد وپیشرفت وسلامت وامنیت واقتدار جامعه بکار گیرندوجایگزینی برای آن وجود ندارد .

نیاز پایه یک جامعه سالم ؛ آموزش وپرورش سالم و موفق وکارآمد و توانمند می باشد که اگر به درستی آن را درک کنیم واهمیت دهیم ,سلامتی ورفاه وثبات وامنیت واقتدار از دل جامعه سر برمی آورد وسلامتی ورفاه وثبات وامنیت واقتدار در جامعه قاعده میشود وبیماری ها وگرفتاریها  وآسیب های اجتماعی استسنا میشوندوبرعکس با نادیده گرفتن این نیاز اساسی جامعه,سلامتی ورفاه وثبات وامنیت  استسنا و بیماریها وگرفتاریها وآسیب های اجتماعی قاعده میشوند.

در عالم واقعیت هم بشر غیر آن راندیده؛ ژاپن وکشورهای اروپایی وآمریکایی  و دیگر کشورهای پیشرفته دنیا  با فهم وخرد وهمت واراده خود آموزش وپرورش های موفق وتوانمند خود را ساخته اند  و آموزش وپرورش های موفق وکارآمد وتوانمند آنها , موفقیت های فردی واجتماعی آنها را شکل داده است و این راه بهترین وکم هزینه ترین روش مدنی  است که بشر با فکر وتدبیر خود خلق نموده  ودر انحصار جامعه یا کشور خاصی هم نیست  و در صورتی که این راه نبینیم ویا نادیده  انگاریم وآن را

کنار گذاریم؛ ناچار به تحمل هزینه های نابخردی  وخودخواهی  وضعف وتنبلی میشویم و گرفتاریها وآسیب های اجتماعی, منابع وامکانات و رفاه وثبات وامنیت واقتدار جامعه را در کام خود نابود میکنند ازاین رو  آموزش وپرورش بهترین  وکارآمدترین روش  مدنی بزای رشد وپیشرفت  وتحقق سلامت ورفاه وثبات وامنیت واقتدار جامعه  و پیشگیری از آسیب های اجتماعی  وچالش ها وبحران های اجتماعی میباشد.


Speech 2. A successful and effective education for preventing and treating community disorders and abnormalities
Undoubtedly, the cost of preventing injuries and social harassment is far less than their treatment. Scientific prevention and treatment, and social welfare, are the sole specialty of education and education professionals who can utilize the resources and resources of society for the development and development of society and society, and the replacement It does not exist.
The basic need for a healthy community is healthy and successful, effective and capable education that if properly understood and important, health and well-being and stability and stability are at the heart of the community, and the health and well-being and stability and safety of the community are governed by the rules and attitudes Social disadvantages, and, conversely, by ignoring this basic need of society, health and safety, health and safety, and the health and safety of people and social woes.
In the real world, human beings have been driven to the contrary: Japan, European, American, and other advanced countries have built their own successful and influential education and training with their understanding and confidence, and their successful and effective education has shaped their individual and social achievements. And this is the best and most costly civil method that mankind has created with its own thought and intention, and it is not monopolized by a particular society or country, and if we do not see or overlook it, we will ignore it.
We will be forced to bear the costs of recklessness and selflessness, and we will endanger the social and economic hardship and resources, resources, prosperity and stability of our society. Therefore, the education of the best and most efficient civil society will promote growth and development of health, health, safety and security. Society and prevention of social harm and social problems.