زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد-اندیشکده زمین

سلامتی و امنیت ؟
 

  گفتار ۱- تحقق سلامت و امنیت

قادر مطلق خداوند می باشد که هستی را با تمام عظمتش خلق نموده وفهم وشعوری به ما عطا نموده که جلوه هایی از آن را درک کنیم مغزی که خداوند به ما عطا نموده مشابهی در بین مخلوقات نداردو به ما چنان قدرت وعظمتی  بخشیده که علاوه بر تاثیر بر زندگی خود ودیگران ,حیات زمین را هم تحت تاثیر قرار داده ایم اما وقتی قادریم عظمت واقتدار بیافرینیم که حداقل هایی از عظمت خلقت را درک کرده باشیم و متواضع  وفروتن باشیم. انسان های فروتن و اندیشمند  همواره منشا تحولات مثبت وعظمت واقتداربوده اند و انسانهای نادان وخودخواه  منشا گرفتاری ها ومشکلات بوده اند و عظمت واقتدار جامعه را  با نادانی  ونابخردی آنها تباه شده است و آشوب ها و فجایع وبحران هایی را از خود برجای گذارده اند که از عهده هیچ مخلوق دیگری بر نمی آید انواع پیشرفت ها علمی وپزشکی وصنعتی وخدماتی ورفاهی که نسل اندر نسل از آن استفاده میکنیم محصول توانایی های مغزی وتلاش و پشتکار انسانهای  مثبت اندیش وفداکاری  میباشند که زندگی وسلامت وفاه وامنیت  خود را صرف سلامتی وآسایش ما نموده اند.آشوب ها وبحرانها و فجایع  تاریخی نیز محصول توانایی های مغزی  عده ای از انسان های ناآگاه و نادان بوده که با رویکردهای منفی واشتباه  خود بیکاری وفقر وفلاکت و بیماری وگرفتاری را به جامعه تحمیل نموده اند.

بنابراین خلق عظمت واقتدار یا فساد وتباهی به کمیت و کیفیت آموزش ها ومهارت هایی که از طریق آموزش وپرورش در وجود ما نهادینه شده است بستگی دارد.اگر زویکرد های  آموزش پرورش  ارتقای سطح دانش وخردورزی وتوانمند کردن افراد جامعه باشد زمینه همگرایی ومصالحه وشکوه واقتدار درجامعه فراهم میشود.

 Speech 1. Creating greatness
God is the omnipotent God who created the universe with all its greatness and gave us a clear understanding of the effects of it. The brain that God has given us is the same among creatures, and has given us such a power that, in addition to its effect on We have also influenced the life of our land, but when we are able to create great majesty, we have understood the minimum of the greatness of creation, and we are humble and honest. The humble and thoughtful humans have always been the source of positive and magnanimous transformations, and the ignorant and selfless people have been the source of troubles and problems, and the greatness of society has been ruined by their ignorance and ignorance, and have left troubles and disasters, There are no other creatures. The variety of scientific, medical, and industrial and industrial services that we use for generations is the product of the brain’s capabilities and the efforts and perseverance of the positive and responsible people who have put our lives and health in our health and wellbeing. Historical tragedies and disasters It is also the product of the brain’s abilities of a number of ignorant and ignorant people who have imposed on society with their negative attitudes and unemployment and ill-health and ill-health.
Therefore, the creation of greatness or corruption and the quality of education and the skills that are institutionalized through education are dependent on ourselves. If the education of education is to raise the level of knowledge and to empower the people of society, the field of convergence and harmony in society will be provided. Gets

 


گفتار ۲-عظمت یا تباهی

خلق عظمت وشکوه ویا فجایع وبحران ها هر دو محصول انسان هایی با مشخصات ظاهری وفیزیکی یکسان می باشد اما آموزش ها واصول تربیتی وعوامل محیطی دیدگاه ها ونگرش ها ومنش های متفاوت ما  عملکرد های متفاوت وگاها متضاد را شکل میدهد که تاثیرات متضادی را به دنبال دارد . این همه شاهکارهای علمی ؛پزشکی وبهداشتی وفنی ومهندسی ویا قصاوت هاونسل کشی ها  بیدادگریها فجایع را کسانی از کرات دیگر برای ما ایجاد ننموده اند همه را بشر با توجه به قدرت واستعداد های مغزی خود ایجاد نموده است .بزرگترین وفهیم ترین وشرافتمند ترین افراد که عظمت واقتدار وشکوه را به جامعه خود تقدیم داشته اند در کنار تبهکاران ومفسدین کودکی ونوجوانی خود را گذرانده اند و امکانات مادی مشابه در اختیار داشته اند اما مشاهده میشود که راه های متضادی را در پیش گرفته اند بطوریکه عده ای عظمت وشکوه وانسانیت را در جامعه ایجاد کرده اند ودر مقابل عده ای دیگر,  عظمت وشکوه واقتدار وانسانیت را در جامعه تباه کرده ومیکنندو دشمن قسم خورده هم نوعان خود شده اند  اگر چه تعداد انسانهای تبهکار وغیر اجتماعی بسیار نسبت به انسان های فهیم ومدنی اندک است اما متاسفانه آنان  با استفاده از خلاقیت و قدرت وامکانات خود ودیگران  عظمت وشکوه واقتدار را در جامعه تباه میکنند.اگر چه کارهایی که آنها انجام میدهند با هیچ منطق وعقیده ومذهبی قابل توجیه نیست اما بابد درک کنیم  وبپذیریم که رویکرد ها ورفتارهای آنها عکس العمل ضعف ها ی آموزشی وتربیتی ومشکلات محیطی آنها بوده که خود آنها نیز قربانی رویکردهای اشتباه وتخریبی خود میباشند .نوع رویکرد های ورفتار های فردی واجتماعی هر یک از ما به آموزش های خانواده وجامعه ما بستگی دارند که اندیشه ها وباورهای ومهارت های ما را شکل میدهند و در جهان امروزخانوده و جامعه تحت  تاثیر مستقیم وغیر مستقیم رویکردهای نهاد آموزش وپرورش قرار دارد که هیچ نهاد اجتماعی دیگری چنین جایگاه و توانمندی را نداردو آموزش وپرورش موفق وکارآمد چاره وراه پیشگیری اصولی از ناهنجاریها وآشوب ها وبحران ها وفجایعی نظیر افراط گرایی وخشونت گرایی  وتروریسم وجرایم سازمان یافته میباشد.


Speech 2-greatness or ruin
Creation of grandeur or disasters and evils are both products of human beings with the same physical and physical characteristics, but education, education, and environmental factors. Our different views and attitudes shape different and, at times, conflicting, opposite effects. All these masterpieces of science, medicine, health and medicine, or the affairs of the killing, have caused us not to bring disasters to us, because of their strengths and abilities. The greatest and most intelligent and most magnanimous people of great majesty They have paid tribute to their society, along with criminals and their families, have lived their childhood and education and have similar material facilities, but they are seen to have taken contradictory paths, so that they have created some great majesty and empathy in society. And against others, great majesty They have lost their authority and autonomy in society, and they have become their sworn enemy as well as their own. Although the number of criminal and non-social people is very small in comparison to humane and humane people, unfortunately, they are using their creativity, power and powers, and others with great majesty in society. Though what they do is not justified by any logic and religion, but we understand that our approaches are responsive to the educational and environmental weaknesses that they themselves are also victims of their misleading and deceptive approaches. Types of approaches The individual and social wings of each of us depend on our family and community education that shapes our thoughts and beliefs and is in today’s world, and the society is directly and indirectly influenced by the approaches of the educational institution to which no other social institution has such a status And the ability to work effectively and efficiently. It is a principled prevention of maladministration, violence and violence, including extremism and violence, terrorism and organized crime