♠انسانیت ونوع دوستی وکمک به هم نوع فارغ از تعصبات قومی ونژادی ومذهبی ستودنی است  اگر انسان باشیم زندگی کردن همواره ممکن ولذت بخش است-اندیشکده زمین

آسیب های کودکان

گفتار ۱- آسیب های کودکان 

آسیب های کودکان با هیچ منطق وعقیده ورویکرد مدنی ساز گاری ندارند و عکس العمل رویکردها وعملکردهای اشتباه گذشته میباشند ونمایانگر رویکردهای اشتباه وانحصار طلبانه ما و نقایص وکاستی ها قوانین وناکارآمدی آنها می باشند هر یک ازما در خانواده وشرایط فرهنگی واجتماعی منحصر به فردبه دنیا می آییم و رشد میکنیم که هیچ نقش در گزینش آنها نداشته ایم و افکار ورویکردها ی ما متاثر از آنهاست ومجموعه آنها,شخص وشخصیت ونقش های متفاوت ما را  رقم زده است.  کودکان آسیب دیده  مانند بقیه افراد جامعه میباشند وجزیی از جامعه میباشند  که متفاوت با بقیه کودکان نیستند وآمال وآرزو های دیگر کودکان را دارمد اما قربانی شرایطی شده اند که در آن نقشی نداشته اندو اگرآنان شرایط وامکانات بقیه کودکان را داشتند مانند آنها بودند واگر کودکان سالم وبرخوردار هم در شرایط آنها بودند سرنوشتی بهتر از آنها نداشتند.

باید آنها را ببینیم با رویکردهای  انسانی وعلمی وکارشناسی به درمان گرفتاری های آنان همت گماریم.آنان نه از کره دیگر میباشند ونه با بقیه کودکان اختلافات اساسی دارند بلکه  مشکلات وگرفتاری هایی دارند که بازتاب ضعف ها وناکارآمدی ونقایص و رویکردهای  منفی واشتباه گذشته میباشد  آنها را بپذیریم درد ها وگرفتاریهای آنها را درد وگرفتاری های خودمان بدانیم ودر حد توان خود ,شانه از بار مسیولیت خالی نکنیم وبا در پیش گرفتن رویکرد های مثبت ودرست از ایجاد آسیب های اجتماعی پیشگیری کنیم  زیرا  پیشگیری بهتر وکم هزینه تر از درمان است واگر  آسیب ها وگرفتاری های  آنها درمان نشوند هیچ کس در جامعه از آسیب های وگرفتاری های آنها بی نصیب نخواهد بود.  با تامل در تصاویر زیر که ذره ای از خروار است؛ درد وگرفتاریهای آنها را ببینیم.

اگر آنها راببینیم فطرت انسانی ما به کمک آنها شتافته و از رفاه وآسایش خود قدری را در اختیار آنها قرار میدهیم آنها مانند مایند ودر حسرت حداقل ها روز وشب خود را میگذرانند به امید قلبی مهربان ودست دسنگیری که آنها را بفهمدو دریابد.

بازدید: 5