♠انسانیت ونوع دوستی وکمک به هم نوع فارغ از تعصبات قومی ونژادی ومذهبی ستودنی است  اگر انسان باشیم زندگی کردن همواره ممکن ولذت بخش است-اندیشکده زمین

ریشه آسیب های اجتماعی

گفتار ۱-منشاءآسیب های اجتماعی

آسیب های اجتماعی عکس العمل رویکرد های اشتباه گذشته میباشد بسیاری از گرفتاریهای اجتماعی مانند فقر-بیماریهای جسمی و روحی-روانی – اعتیاد- طلاق-بذهکاری جرم وجنایت وخشونت ریشه در بیکاری دارند وبدون حل آن توفیق چندانی درپیشگیری از عوارض آن بدست نمی آید واین یک فرضیه خام وخیال بافی نیست واقعیتی است که از گذشته های دور تا زمان حال باما بوده ,جوامعی که این واقعیات را درک کرده وپذیرای آن شده اند واقدامات مفید وموثری را در پیش گرفته اند علاوه بر حل معضل بیکاری و عوارض آن, رشد وشکوفایی و پیشرفت و موفقیت را در جوامع خودشکل داده اند و جوامعی که چشم خود را به روی این واقعیات بسته نگه داشته اند تا مشکلات را نبینند گرفتار انواع آسیب های اجتماعی میباشند. فقر وفلاکت وانواع آسیب ها وگرفتاری هایی جهان امروز واقعیاتی میباشند که ریشه در بی تدبیری ورویکرد های منفی واشتباه دارند که با تدبیر وخردورزی قابل کنترل وحل وفصل میباشند و با اتخاذ تصمیمات شی وغیر کارشناسی ،بیکاری وانواع آسیب ها وگرفتاری ها ی اجتماعی در جامعه پدید می آیند . از این رو باید موثر ترین وکارآمد ترین روش ها برای ایجاد اشتقال ومبارزه با بیکاری بکار گرفته شود تا بطور علمی واصولی از ایجاد بسیاری از آسیب هاو گرفتاری های اجتماعی  وبحران ها پیشگیری شود.

 

 

بازدید: 5