♠انسانیت ونوع دوستی وکمک به هم نوع فارغ از تعصبات قومی ونژادی ومذهبی ستودنی است  اگر انسان باشیم زندگی کردن همواره ممکن ولذت بخش است-اندیشکده زمین

زمین و فجایع تاریخی
این فجایع نمونه هایی از گذشته بشر در زمین میباشد چه رویکرد هایی چنین فجایعی را موجب شده است ؟وچه راهکار هایی برای پیشگیری از آنها وجود دارد؟

 گفتار ۱-انسان وزمین 

زمین تنها خانه ایمن ما  میباشد که مجموعه ای از شرایط برای زیستن  از جمله آب-هوا-دمای مناسب وایمنی از تشعشع ومنابع متعدد حیات وشرایط استسنایی  موقعیت مکانی نسبت به خورشید وماه -حرکت وضعی وانتقالی زمین -میدان مغناطیسی زمین در کنار هم  سلامت  آسایش ما را موجب شده است  که در هیچ جای دیگری مجموعه این شرایط را یکجا نیافته ایم  اما گاها  بشر با ناآگاهی ونابخردی سلامت وآسایش وامنیت خود را به مخاطره انداخته و در رقابت بر سر منابع وامکانات زمین , فارغ از نیازمان به همدیگر و زمین در طول تاریخ و دوران معاصر جنگ ها وفجایعی آفریده که زبان  از بیان آمها قاصر است واگر ریشه چنان فجایعی را درک نکنیم پیشگیری از آنها غیر ممکن است وچنانچه  در طول تاریخ شاهد بوده ایم  اگر آگاهی و خردورزی لازم را نداشته باشیم بهانه های لازم برای ایجاد بحران وآشوب وجنگ را خود فراهم میکنیم واین به قدمت تاریخ بشر رخ داده وگریزی هم از آن نیست مگر از ماهیت خود وزمینی که در آن روزگار میگذرانیم ونیازمان به همدیگر وزمین آگاه شویم وخردمندانه تن به گفتگو ومصالحه دهیم ؛در کنار هم ودر مقابل چالش های مشترک قرار گیریم ؛ با هم بدست آوریم وبا هم مصرف کنیم و باهم و در کنار هم  از منابع وامکانات زمین استفاده بهینه کنیم واز  سوء استفاده از آنها پیشگیری نماییم.


گفتار ۲-کارنامه زندگی بشر در زمین

 اگر چه  اطلاعات دقیقی  از کارنامه گذشته های دور بشر در دست نیست اما کارنامه معاصر بشر را در اختیار داریم  متاسفانه کارنامه درخشان ودر حد توان فکری مان نداشته ایم گاها انسانیت خود را فراموش کرده و برای زمین زیر پایمان که ما رادر خود پرورش داده احترام وارزشی زیادی قائل نبوده ایم  اکنون  نیز متاسفانه ارزش زمین را تنها در منابع ومعادن آن می دانیم و چون ارزش زمین را تنها در منابع وامکانات قابل استفاده آن می بینیم مثل خوره به جانش افتاده منابع حیاتی را  بی حد وحصراز دلش بیرون کشیده و منافع خود را از آنها تامین کرده  و تخریب و آلودگی و گرمایش را به آن برگردانیده ایم علاوه بر آن عده ای با ناآگاهی از ماهیت انسان و زمین و نابخردی ها وطمع ورزی ها زمینه خشونت وجنگ وتباهی را فراهم نموده اندو سلامتی وآسایش میلیون ها نفر را تباه کرده ومیکنند .تنها در جریان جنگ جهانی دوم مستقیما حدود ۷۰ میلیون نفر در کشور های در گیر جنگ کشته شدند و ده ها میلیون نفر به علت آسیب های ناشی از جنگ در همان کشور ها قربانی این جنگ شدند ومیلیون ها نفردر دیگر کشورهابه دلیل نارسایی های ناشی از جنگ وبحران جانشان را از دست دادند و هزینه های تولید بمب و موشک وهواپیما وتانک وسلاح های نظامی که در این جنگ تولید ونابود شده نیز ازسلامتی ورفاه وامنیت مردمان کشور های مختلف تامین و هزینه شده است.

 


گفتار ۳- دلایل و نتایج رویکرد های اشتباه

رویکردهای اشتباه  عکس العمل ناآگاهی ونادیده گرفتن ماهیت انسان وزمین ونیاز مان به همدیگر وزمین بوده است ودر نتیجه توسل به هر وسیله ممکن برای تحقق اهداف ؛ فارغ از نگاه دراز مدت وتاثیرات آنها بر هم نوعان وزمین توجیه شده است.

نتایج وعواقب رویکرد های اشتباه گذشته فقر وفلاکت وخسارت های جانی ومالی بوده که با

نا آگاهی ها وسهل انگاری ها وبی مسئولیتی ها و نابخردی ها وخود خواهی ها وطمع ورزی ها بر بشر تحمیل شده است و عبرت آموزی از آنها مانع از تکرار آنها میشود واز هدر رفتن منابع انسانی ومالی جامعه  پیشگیری میشود بشر در توسل به روش های قهر آمیز وبرای تحقق خواسته های خود کارنامه سیاهی دارد که بشر برای همیشه باید شرمنده آنها باشد جنگهای جهانی که بشر بابت آنها هزینهای بسیار گرانی پرداخته قابل عبرت آموزی است اما اگر به علت وعلل جنگ ها وفجایع واقف نشویم قادر به عبرت آموزی و پیشگیری از آنها نخواهیم بود .با تامل در رویکردهای گذشته بشر در می یابیم که هر زمان ناآگاهی و نابخردی وخودخواهی وطمع ورزی ونفرت پراکنی بر نوع دوستی وتعامل ومدارا غالب شده ؛هزاران بلکه میلیون ها انسان بیگناه وهم نوع وهمانند ما جانشان را از دست داده اند و هزاران  یا میلیون ها تن آسیب های جسمی وروحی روانی دیده اند وسرمایه ها ومنابع بیشمار ی قربانی آتش خود خواهی وطمع ورزی ونفرت انسان هایی شده که آگاهانه یا ناآگاهانه جهان را به منجلابی از فجایع وگرفتاریها کشانده اند که هم خود آنها وهم بیشمار انسان قربانی شده یا آسیب دیده اند علاوه بر  خسارات وآسیب های فراوان که بر منابع حیاتی زمین ومحیط زیست وارد شده که همواره از آن غافل بوده ایم .

به تجربه در یافته ایم که همواره غلبه رویکرد ها منفی وزیاده خواهی ها وطمع ورزی ها وکینه ونفرت پراکنی منشا کشمکش وخشونت وجنگ وفساد بوده اند.با اندکی تامل میتوان فهمید اگر رویکردهای مثبت وسازنده وخردمندانه عمومیت داشت وانسانیت وخردورزی ومصالحه راهکار تحقق  اهداف می بود اصولا چنین کارزارهایی بوجود نمی آمد واکنون نیزاحتمال چنان فجایعی منتفی نیست  راه پیشگیری  از آنها رویکردهای  انسانی ومثبت وسازنده وتعاملی وپیوند دادن منافع کشورها با یکدیگر می باشد تا زمینه های شکل گیری بحران ها وفجایع ایجاد نشود و تجارب گذشته بشر حاوی درس ها وعبرت هایی است که لازمه سلامتی وآسایش  نا بر روی زمین میباشد .

 

 

بازدید: 3