زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد-اندیشکده زمین

موفقیت و تحقق هدف

گفتار ۱- فرایندحل مساله وتحقق هدف

موفقیت با رویکردهای مثبت و اندیشمندانه قابل تحقق است لازمه تحقق آنها انجام امور سخت وطاقت فرسا نیست بلکه مستلزم رعایت نکات ظریفی میباشدکه رعایت آنها موفقیت ها را  موجب میشوند برای انجام هرکار به ظاهر سخت وغیر ممکنی باید اصول کسب موفقیت را بشناسیم وبکارگیریم  واصولا روش انجام هر کار بزرگ یا سخت اینست که آن را به مجموعه ای از اجزا کوچک وکارهای  آسان وقابل انجام تبدیل کنیم وبا انجام کارهای کوچک وسپس کنار هم قرار دادن آنها کار  بزرگ وسخت را به انجام رسانیم چنانکه  تولید بهترین سازه ها و ماشین ها وهواپیما ها وترن ها وکشتی ها وزیر دریایی ها کارهای سخت وبه ظاهر غیر ممکنی بوده اند که متخصصان با بهره گیری از توان ومهارت میلیون ها تن ,میلیون ها قطعه مورد نیاز و باکیفیت را ساخته اند و با در کنار هم قرار دادن آنها  کارهای  محیر العقول  وغیر ممکن ما را  ممکن ساخته اند بنابراین برای انجام هر کاری باید آن رابه قطعات وپازل هایی تقسیم کنیم وهر قطعه وپازل را باتوجه به منابع وامکانات لازم بسازیم ودر نهایت آنها را درکنار  هم قرار دهیم تا در نهایت موفق به انجام کار  بزرگ و سخت شویم.

بنابراین مراحل کسب  موفقیت در هر کار به اختصارچنین است:

۱-مشحص کردن کار وهدف نهایی

۲-تبدیل کار وهدف نهایی به کارها و اهداف کوچکتر وقابل انجام

۳- تهیه برنامه دسنیابی به کارها و اهداف کوچک

۴-مشخص کردن منابع وامکانات لازم

۵-بکارگیری منابع وامکانات براساس برنامه

۶-ارزیابی از مراحل انجام کار

۷- مشخص کردن موانع و مشکلات تحقق کارها و اهداف کوچک

۸-یافتن راه حل برای گذر از موانع ومشکلات کارها واهداف کوچک

۹- سخت کوشی و غلبه بر یاس و موانع ومشکلات انجام کار

۱۰- پشتکار و در کنار هم قرار دادن کارها واهداف کوچک

 

لینک های  سایت مرتبط

 

-هنر زندگی http://honarehzendegi.com/

 

Speech 1- Problem process and goal realization
Success with positive approaches and thoughtful realized the necessity realized they doing hard Vtaqt demanding, but requires compliance with delicate points These are observing the success of the cause to do all the seemingly hard and non possible to the principles of success to know Vbkargyrym Vasvla method of any great work hard is it to a set of small components businesses easy system and do make and by doing small tasks and then put together their great work hard to accomplish as producing the best structures and machines Vhvapyma of Veteran of wrestling The secretary of the sea is hard work Seemingly impossible were professionals utilizes the skills of millions of people, millions of pieces required and quality have made and the putting together of things Mhyr Alqvl non may be made possible so to do anything
So, success steps in any job are as follows:
۱٫ Compilation of the work and the ultimate goal
۲٫ Conversion of work and ultimate goal to smaller tasks and goals
۳- Provide a program for small tasks and tasks
۴٫ Identify the necessary resources and resources
۵٫ Applying Resources and Scheduling
۶٫ Evaluation of the steps involved
۷٫ Identify the barriers and problems of accomplishing small tasks
۸٫ Find a solution to overcome obstacles and problems and small goals
۹٫ Work hard and overcome obstacles and difficulties
۱۰٫ Perseverance and putting together small tasks and goals