زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد

موفقیت

گفتار ۱- فرایندحل مساله وتحقق هدف

موفقیت با رویکردهای مثبت و اندیشمندانه قابل تحقق است لازمه تحقق آنها انجام امور سخت وطاقت فرسا نیست بلکه مستلزم رعایت نکات ظریفی میباشدکه رعایت آنها موفقیت ها را  موجب میشوند برای انجام هرکار به ظاهر سخت وغیر ممکنی باید اصول کسب موفقیت را بشناسیم وبکارگیریم  واصولا روش انجام هر کار بزرگ یا سخت اینست که آن را به مجموعه ای از اجزا کوچک وکارهای  آسان وقابل انجام تبدیل کنیم وبا انجام کارهای کوچک وسپس کنار هم قرار دادن آنها کار  بزرگ وسخت را به انجام رسانیم چنانکه  تولید بهترین سازه ها و ماشین ها وهواپیما ها وترن ها وکشتی ها وزیر دریایی ها کارهای سخت وبه ظاهر غیر ممکنی بوده اند که متخصصان با بهره گیری از توان ومهارت میلیون ها تن ,میلیون ها قطعه مورد نیاز و باکیفیت را ساخته اند و با در کنار هم قرار دادن آنها  کارهای  محیر العقول  وغیر ممکن ما را  ممکن ساخته اند بنابراین برای انجام هر کاری باید آن رابه قطعات وپازل هایی تقسیم کنیم وهر قطعه وپازل را باتوجه به منابع وامکانات لازم بسازیم ودر نهایت آنها را درکنار  هم قرار دهیم تا در نهایت موفق به انجام کار  بزرگ و سخت شویم.

بنابراین مراحل کسب  موفقیت در هر کار به اختصارچنین است:

۱-مشحص کردن کار وهدف نهایی

۲-تبدیل کار وهدف نهایی به کارها و اهداف کوچکتر وقابل انجام

۳- تهیه برنامه دسنیابی به کارها و اهداف کوچک

۴-مشخص کردن منابع وامکانات لازم

۵-بکارگیری منابع وامکانات براساس برنامه

۶-ارزیابی از مراحل انجام کار

۷- مشخص کردن موانع و مشکلات تحقق کارها و اهداف کوچک

۸-یافتن راه حل برای گذر از موانع ومشکلات کارها واهداف کوچک

۹- سخت کوشی و غلبه بر یاس و موانع ومشکلات انجام کار

۱۰- پشتکار و در کنار هم قرار دادن کارها واهداف کوچک