زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد-اندیشکده زمین

کتابخانه همراه دانش آموز

مطالب فوق تقدیم به تمام دوستان زمین

امید است سودمند ومفید باشند و تغییرات مثبت وسازنده ای در زندگی شما عزیزان در پی داشته باشند.