زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد

سخنی با دوستان زمین

 دوستان گرامی زمین؛ اغلب ما در سراسر جهان به اهمیت وارزش واقعی زمین برای بقا وحیات در زمین واقف میباشیم و اینجانب مواضع و مطالب سایت را فرای اندیشه وفهم شما گرامیان نمیدانم اما متاسفانه چون در این مقوله مهم که حیات وبقای ما با آن گره خورده صدای رسایی وجود نداشته وندارد؛ بشربهای بس سنگینی را در طول تاریخ بابت آن پرداخته است که اغلب  ما از آنها ناآگاهیم   علل ظهور وبروز خشونت ها وجنگ ها وبحران ها وفجایع تاریخ وآسیب زدن انسان به هم نوعان خود  را قبل از خود خواهی ها وطمع ورزی ها وانحصار طلبی ها باید در ناآگاهی  از ماهیت انسان و زمین, فرای عقاید وملیت ورنگ ونژاد بدانیم .

خردورزی و انسانیت ما عامل بقا و موفقیت وپیشرفت های ما در طول تاریخ بوده نه قدرت چنگ ودندان وخشونت ورزی ما ؛ از این رو راه تحقق سلامتی ورفاه وامنیت وآسایش ما, انسانیت وخرد ورزی  میباشد , قدرت ما درهوشمندی وهمکاری ومصالحه ما میباشد که به کمک آنها  قادر به خلق شاهکارهایی درپزشکی کشاورزی وصنعت وفضاو…. شده ایم.

  با آگاهی از ماهیت  انسان وزمین و با مصالحه و دوستی, نه تنها  زیستن سخت ودشوار نیست بلکه راحت تر وشیرین تر وکم هزینه تر از زندگی با نفرت وتخاصم و دشمنی میباشد.برای زندگی کردن در دنیای امروز وغلبه بر چالش های موجودناگزیریم ماهیت خود وزمینی را که روی آن زندگی میکنیم را به درستی بشناسیم وآگاهی بخشی نماییم  زیرا اگر آنها را نادیده انگاریم سطح سلامتی ورفاه و امنیت ما در همه ابعاد کاهش یافته ودر معرض آسیب و گرفتاری های بیشتری قرار میگیریم  بنابراین باید آگاهی های لازم از ماهیت زمین وانسان را داشته باشیم ودر اندیشه بهزیستی وهمزیستی مسالمت آمیز باشیم وبا هر تفکر و رنگ وزبان ونژاد وملیت در کنار هم قرار گیریم وبا تعامل وگفتگو ومصالحه منافع مشترک ایجاد کنیم وهمه برای تحقق آن بکوشیم و برای حل وفصل مشکلات وچالش ها ودستیابی به صلح وثبات وامنیت در کنار هم قرار گیریم و هم پیمان شویم.


لذا  از شما گرامیان تقاضا دارم اگر اندیشه سایت را درست واصولی میدانید ,سایت رابه دوستان خود معرفی نمایید به ارتقای کمیت وکیفیت مطالب سایت از طریق جیمیل سایت یاری رسانید . باتشکر

آدرس جیمیل سایت:

andeshkdezamin@gmail.com

با آرزوی توفیق  روز افزون -مدیر سایت اندیشکده زمین