زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد

مراحل پیدایش زمین

 

سرگذشت زمین از آغاز تا کنون در ۱۰ مرحله