♠انسانیت ونوع دوستی وکمک به هم نوع فارغ از تعصبات قومی ونژادی ومذهبی ستودنی است  اگر انسان باشیم زندگی کردن همواره ممکن ولذت بخش است-اندیشکده زمین

قهرمان

مقاله ۱-قهرمانان زمین

 لغت قهربان برازنده  انساهای فهیم وفرهیخته ودریادلانی از هم نوعان مامی باشد که در طول تاریخ انسانیت را معنا بخشیده اند وبا زحمات طاقت فرسا و شبانه روزی خود زندگی وسلامتی ورفاه خود را وقف  بهبود سلامتی و رفاه  تک تک ما در جای جای این کره خاکی  نموده اند همانند شمعی سوخته اند وروشنایی وگرما را به زندگی تک تک ما بخشیده اند.زندگی انسانهای زیادی را از مرگ نجات داده  اندوباعث کاهش درد ورنج ومصیب انسانهای بیشماری شده اند .اگر چه آنان وارسته از نام ونشان وتمجید هستند اما یا آوری زحمات آنها خالی از لطف نیست زیرا آنها بهترین الگوهای تلاش وفداکاری می باشند که باید  از آنها الگوی گیریم واز طرفی تا درکی از تلاش ها وزحمات آنها نداشته باشیم قدر دان دستاوردهای آنان نمی باشیم واز دستاوردهای آنها استفاده بهینه نمیشود وگاها تلاش های آنها را با نابخردی وسهل انگاری ها واشتباهات نابود میکنیم  هریک از ما بالقوه یک قهرمان هستیم و با تلاش وخرد ورزی میتوانیم یک قهرمان همردیف دیگر قهرمانان جامعه باشیم . هرانسان وارسته ای که خدمتی به بشریت نمایدیا از خسارت وآسیب به هم نوعان خود پیشگیری کند بی شک قهرمانی همردیف دیگر قهرمانان است بنابراین بر ماست که قهرمانان جامعه بشری  که سلامتی ورفاه وصلح را به ما تقدیم داشته اند  نظیر بقراط, ابن سیناو …رابهتر بشناسیم و بشناسانیم تا شاهد ظهور قهرمانانی بیشتری از نوع آنان باشیم که دردو رنج آنها درد ورنج جامعه بوده و زمین در نظرشان زمین همکاری وخدمت وفداکاری بوده است.

 

بازدید: 13