♠انسانیت ونوع دوستی وکمک به هم نوع فارغ از تعصبات قومی ونژادی ومذهبی ستودنی است  اگر انسان باشیم زندگی کردن همواره ممکن ولذت بخش است-اندیشکده زمین

معرفی قهرمانان زمین

بقراط

بقراط پدر علم طب نامیده شده است وخود فرزند یک طبیب بود که اعلام کرد هر بیماری یک علت  طبیعی دارد ویک مدرسه طب بنا کرد, بقراط عقیده داشت ممکن است یک روش درمان برای یک بیمار موثر و برای بیمار دیگر بی تاثیر باشد. بقراط دیگر پزشکان را تشویق به استفاده  از درمان های ساده برای بیماران مانند رژیم غذایی سالم واستراحت و رعایت اصول بهداشتی مینمود او اعتقاد داشت  پزشک در مورد بیمار مسئول است وپزشکان باید خادم بیماران باشند وسلوک شرافتمندانه ای با آنها داشته باشند توصیه های بقراط امروز رفتار خوب بالینی شناخته میشود بقراط تعهد نامه ای بنام سوگند بقراط راتهیه کرد که درآن اظهار میشود من عمیقا تعهد میکنم خود را وقف انسانیت کنم-من حرفه خود را با وجدان وشرافت انجام خواهم داد و سلامتی بیماران نخستین وظیفه من است امروزه دانشجویان موقع اخذ دکتری متعهد به سوگند نامه بقراط میشوند.

بازدید: 2