زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد-اندیشکده زمین

عوامل ایجاد حیات در زمین

میدان مغناطیسی زمین, گرما و نور خورشید و اسید های آمینه عوامل عمده تشکیل حیات در زمین محسوب میشوند