تبلیغ کنار لوگو
انسانیت؟
 • درد و درمان درد

   گفتار 1- درد و درمان درد  خلا انسانیت درد زمانه ما و درمان آن تحقق انسانیت میباشد انسانیت در ذات خود ارز ...

   گفتار 1- درد و درمان درد  خلا انسانیت درد زمانه ما و درمان آن تحقق انسانیت میباشد انسانیت در ذات خود ارزشمند بوده و در هر رنگ ولباس وبا هر تفکر وباور شخصی ستودنی است انسانیت وتواضع محدود به سن وسال و ...

  ادامه مطلب
 • معنای انسانیت

  گفتار 1-انسانیت ومحبت انسانهایی  که منش ودرکشان از انسان و زمین وعالم هستی  آگاهانه وخردمندانه است و انسا ...

  گفتار 1-انسانیت ومحبت انسانهایی  که منش ودرکشان از انسان و زمین وعالم هستی  آگاهانه وخردمندانه است و انسانیت رامترادف انس والفت با هم نوعان میدانندوانسانیت رابا دوستی ومحبت ویاری به هم نوعان خود معنا ...

  ادامه مطلب
 • انسانیت

  گفتار 1-انسانیت چاره دردهای مزمن جوهره وجودی بشر انسانیت (انس والفت با هم نوع) می باشد و انسانیت  به مفهو ...

  گفتار 1-انسانیت چاره دردهای مزمن جوهره وجودی بشر انسانیت (انس والفت با هم نوع) می باشد و انسانیت  به مفهوم مونس هم شدن و نوع دوستی و باهم از در دوستی در آمدن میباشد . بی تردید  مفهوم انسانیت، گفتگو وم ...

  ادامه مطلب
 • بهترین نوع انسان

  مختصات  انسانیت هر شخصی که فارغ  از عقاید وسلایق شخصی وتعصبات ملی ومذهبی خود؛ روحیه انسان دوستی وشرافت و ...

  مختصات  انسانیت هر شخصی که فارغ  از عقاید وسلایق شخصی وتعصبات ملی ومذهبی خود؛ روحیه انسان دوستی وشرافت و تواضع وتحمل ومدرا و کارو تلاش وپشتکار داشته باشد و در اندیشه خدمت به هم نوعان خود بوده و با آگا ...

  ادامه مطلب
 • هنر انسان انسانیت است

  ...

  ...

  ادامه مطلب