تبلیغ کنار لوگو
درد و درمان؟
 • اندیشه زندگی کردن

   انتخاب عموم مردمان در سراسر گیتی در کشورهای مختلف با هر رنگ ونژاد وعقیده دستیابی به سلامتی , رفاه ,صلح , ...

   انتخاب عموم مردمان در سراسر گیتی در کشورهای مختلف با هر رنگ ونژاد وعقیده دستیابی به سلامتی , رفاه ,صلح ,ثبات وامنیت است اما با این وجود چرا  روز به روز از آنها فاصله میگیریم و با وجود تلاش ها وبرنامه ...

  ادامه مطلب
 • تواضع وتامل

   درد ودرمان هر یک ازما  عکس العمل عوامل وراثتی و محیطی منحصر به فرد خود میباشیم , هرکدام امکانات و شرایط ...

   درد ودرمان هر یک ازما  عکس العمل عوامل وراثتی و محیطی منحصر به فرد خود میباشیم , هرکدام امکانات و شرایط خانوادگی و محیطی  متفاوت داشته ایم بنابراین طبیعی است که  افکار و روحیات و اندیشه های وباور های ...

  ادامه مطلب
 • انسانیت گوهر وجود ما و درمان درد هاوگرفتاری ها

  انسانیت وکمک به هم نوع در هر لباس  وبا هر تفکر وباور شخصی ستودنی است. (اندیشکده زمین)   انسانیت ما محدود ...

  انسانیت وکمک به هم نوع در هر لباس  وبا هر تفکر وباور شخصی ستودنی است. (اندیشکده زمین)   انسانیت ما محدود به سن وسال وجنسیت و رنگ ونژاد وعقیده خاص ومیزان تحصیلات   وسطح امکانات رفاهی نمی باشد  دکتر ومه ...

  ادامه مطلب
 • زندگی کردن

    هیچ یک از ما  با هر سطح اجتماعی ورفاهی  بی نیاز از زمین و دیگر هم نوعان خود قادر به زنده بودن نیستیم تا ...

    هیچ یک از ما  با هر سطح اجتماعی ورفاهی  بی نیاز از زمین و دیگر هم نوعان خود قادر به زنده بودن نیستیم تا چه رسد به زندگی کردن و کمیت وکیفیت زندگی روز مره ما تحت تاثیر واقعیاتی  است که چون نادیده گرفت ...

  ادامه مطلب