تبلیغ کنار لوگو
بهزیستی؟
 • بهزیستی-۹۷/۱/۲۵

  بهزیستی چیست وراه تحقق آن چیست؟ بهتر زیستن مترادف بهزیستی است وراه تحقق آن مثبت واندیشی وافزودن بر توانمن ...

  بهزیستی چیست وراه تحقق آن چیست؟ بهتر زیستن مترادف بهزیستی است وراه تحقق آن مثبت واندیشی وافزودن بر توانمندی ها با بکارگیری و استفاده ازفرصت ها و امکانات موجود است و بهزیستی اجتماعی در گرو درکنار هم قر ...

  ادامه مطلب
 • بهزیستی-۹۷/۱/۲۵

  بهزیستی واژه ای خاص  مکان ها افراد خاص نیست واژه عمومی است که برای مکانی به بزرگی زمین و همه انسان ها صاد ...

  بهزیستی واژه ای خاص  مکان ها افراد خاص نیست واژه عمومی است که برای مکانی به بزرگی زمین و همه انسان ها صادق است چون هر انسانی در این کره خاکی منحصر به فرد است و بنابراین همه ما نیازمندان به بهزیستی در ...

  ادامه مطلب