درباره سایت
  •  ♠بفهمیم ودرک کنیم و بپذیریم که موجودات مشابه هستیم ,اصل وهویت ونیازهای مشترک داریم-دشمن همدیگر آفریده نش ...

     ♠بفهمیم ودرک کنیم و بپذیریم که موجودات مشابه هستیم ,اصل وهویت ونیازهای مشترک داریم-دشمن همدیگر آفریده نشده ایم ,فرصت زندگی محدود بوده وقابل تمدید نیست ,گذشته وتجارب گذشته چراغی پر فروغ برای غلبه بر چ ...

    ادامه مطلب