تیر ۲۰, ۱۳۹۹

صلح وامنیت واقتدار
  • صلح وامنیت

    هر انسان سالم و مدنی با هر مذهب و سلیقه و رنگ و نژاد و ملیت در سراسر جهان خواهان تحقق صلح و ثبات و امنیت ...

    هر انسان سالم و مدنی با هر مذهب و سلیقه و رنگ و نژاد و ملیت در سراسر جهان خواهان تحقق صلح و ثبات و امنیت میباشد. بجز معدود انسانهای بیمار و روان پریش. پس چرا با وجود خواست  جهانی  برای تحقق صلح و امنی ...

    ادامه مطلب