تبلیغ کنار لوگو
اندیشمندانه
 • علت مشکلات وگرفتاری های روزمره

  گفتار ۱-استفاده از ماشین ها کارها را به ماشین ها و تنبلی وبیکاری را به خود تقدیم میکنیم  ماشین ها را بکار ...

  گفتار ۱-استفاده از ماشین ها کارها را به ماشین ها و تنبلی وبیکاری را به خود تقدیم میکنیم  ماشین ها را بکار می اندازیم  اگر کاملا احتیاط کنیم و سبب ساز مرگ وخسارت خود ویادیگران  نباشیم هر روزه مشاهده می ...

  ادامه مطلب
 • توانایی ها وناتوانی ها

    ناتوانی هایی که ناتوانی ها وگرفتاری ها ودر ماندگی های ما را موجب میشوند علارغم تمام پیشرفت های پزشکی وب ...

    ناتوانی هایی که ناتوانی ها وگرفتاری ها ودر ماندگی های ما را موجب میشوند علارغم تمام پیشرفت های پزشکی وبهداشتی- کشاورزی وصنعتی و تکنولوژی و غیره بسیار مستاصل ودرمانده ایم وچاره آن شناخت ناتوانایی های ...

  ادامه مطلب
 • راه پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی چیست؟

   خلقت ما انتخاب آفرینش است و ما با انبوه اطلاعات ودانش خود در علت وعلل وجزییات خلقت همچنان کودکی نابالغیم ...

   خلقت ما انتخاب آفرینش است و ما با انبوه اطلاعات ودانش خود در علت وعلل وجزییات خلقت همچنان کودکی نابالغیم .  زنده بودن و زندگی کردن هنر ماست و کمیت وکیفیت زندگی در گرو رویکردها ورفتار فردی واجتماعی ما ...

  ادامه مطلب
 • علل حوادث رانندگی و راه های پیشگیری

  ناآگاهی واشتباهات خطر آفرین وفاجعه بار میباشند من وشما هم ندارد اما حوادث وسوانح در خانه کسانی که از خطرا ...

  ناآگاهی واشتباهات خطر آفرین وفاجعه بار میباشند من وشما هم ندارد اما حوادث وسوانح در خانه کسانی که از خطرات آگاهی ندارد و قوانین ایمنی را نمی شناسند یا جدی نمی گیرند را زودتر وبیشتر می کوبد و مجال وفرص ...

  ادامه مطلب
 • هنر انسان؟

  با اندکی دانش وتامل از جهان هستی میتوان فهمید که زمین تنها خانه ایمن و در دسترس ما در جهان هستی میباشد که ...

  با اندکی دانش وتامل از جهان هستی میتوان فهمید که زمین تنها خانه ایمن و در دسترس ما در جهان هستی میباشد که امکانات حیات ما در آن  یکجا فراهم شده است .زمین  خانه  هوشمند و زنده وپویای ماست که همواره نظا ...

  ادامه مطلب
 • منابع زمین عامل حیات و بقا

  تمام امکانات موجود را از دل زمین -روی زمین وجو اطراف آن دراختیار گرفته ایم وتمام این منابع وامکانات محصول ...

  تمام امکانات موجود را از دل زمین -روی زمین وجو اطراف آن دراختیار گرفته ایم وتمام این منابع وامکانات محصول میلیون ها سال تغییر وتحول وتکامل زمین میباشند که باید نهایت دقت وتامل را استفاده از آنها داشته ...

  ادامه مطلب
 • علل بیماریها وگرفتاریها و راه درمان آنها

  اغلب ما به دلایل ناراحتی وگرفتاری های خود  واقف نیستیم وعلت آنها را در ورای رویکردهای اشتباه خود میدانیم ...

  اغلب ما به دلایل ناراحتی وگرفتاری های خود  واقف نیستیم وعلت آنها را در ورای رویکردهای اشتباه خود میدانیم و اغلب  دیگران یا شانس واقبال خود را مقصر  بیماریها و گرفتاریها و مشکلات خود میدانیم.  متاسفانه ...

  ادامه مطلب
 • یاری به کودکان

  یاری به کودک وظیفه انسانی ومدنی ماست کودکان را در یابیم کودکان علارغم جثه کوچک خود ,قلب های بزرگی ومهربان ...

  یاری به کودک وظیفه انسانی ومدنی ماست کودکان را در یابیم کودکان علارغم جثه کوچک خود ,قلب های بزرگی ومهربانی دارند که اگر محبت وکمکی ببینند محال است فراموش کنند ونادیده بگیرند ،بلکه قدر شناسند و دو چندا ...

  ادامه مطلب