تبلیغ کنار لوگو
آسیب های اجتماعی؟
 • آسیب های اجتماعی

  گفتار 1-منشاءآسیب های اجتماعی و راه برون رفت آسیب های اجتماعی عکس العمل رویکرد های اشتباه گذشته میباشد بس ...

  گفتار 1-منشاءآسیب های اجتماعی و راه برون رفت آسیب های اجتماعی عکس العمل رویکرد های اشتباه گذشته میباشد بسیاری از گرفتاریهای اجتماعی مانند فقر-بیماریهای جسمی و روحی-روانی - اعتیاد- طلاق-بذهکاری جرم وجن ...

  ادامه مطلب
 • درمان آسیب های کودکان

  گفتار 1- درک آسیب هاوگرفتاری های کودکان لازمه درمان درد ها وگرفتاری های  آنان  دیدن وبه حساب آوردن کودکان ...

  گفتار 1- درک آسیب هاوگرفتاری های کودکان لازمه درمان درد ها وگرفتاری های  آنان  دیدن وبه حساب آوردن کودکان آسیب دیده وگرفتار لازمه کمک به آنها و وظیفه انسانی ومدنی ماست.  گرفتاریهای روزمره ما درصد ناچی ...

  ادامه مطلب
 • آسیب کودکان

  گفتار 1- آسیب های کودکان آسیب های کودکان با هیچ منطق وعقیده ورویکرد مدنی ساز گاری ندارند و عکس العمل رویک ...

  گفتار 1- آسیب های کودکان آسیب های کودکان با هیچ منطق وعقیده ورویکرد مدنی ساز گاری ندارند و عکس العمل رویکردها وعملکردهای اشتباه گذشته میباشند ونمایانگر رویکردهای اشتباه وانحصار طلبانه ما و نقایص وکاست ...

  ادامه مطلب
 • علل آسیب ها وگرفتاری های روزمره

    گفتار 1-علل آسیب های جسمی و روحی-روانی اغلب ما به دلایل ناراحتی وگرفتاری های خود  واقف نیستیم و متاسفان ...

    گفتار 1-علل آسیب های جسمی و روحی-روانی اغلب ما به دلایل ناراحتی وگرفتاری های خود  واقف نیستیم و متاسفانه اغلب علت آنها را در ورای رویکردهای اشتباه خود میدانیم بنابراین دیگران یا شانس واقبال و همه چی ...

  ادامه مطلب