تیر ۲۰, ۱۳۹۹

Uncategorized
 • پیامد دوستی ونفرت؟

   انسانیت و نوع دوستی  با گزینش دوستی یا نفرت جهان دلخواه خود را میسازیم اگر دوستی و محبت با هم نوع انتخاب ...

   انسانیت و نوع دوستی  با گزینش دوستی یا نفرت جهان دلخواه خود را میسازیم اگر دوستی و محبت با هم نوع انتخاب عموم ماگردد شاهد جهانی خواهیم بود که در آن کینه ونفرت ودشمنی استسنا میشود وزندگی کردن ممکن اما ...

  ادامه مطلب
 • سلامتی

  نکات ساده و قابل تامل در تامین سلامتی جسم-روح و روان سلامتی جسم و روان  ما با رویکردهای مثبت و اندیشمندان ...

  نکات ساده و قابل تامل در تامین سلامتی جسم-روح و روان سلامتی جسم و روان  ما با رویکردهای مثبت و اندیشمندانه قابل تحقق است لازمه تحقق آنها  لزوما انجام امور سخت وطاقت فرسا نیست بلکه مستلزم  درک و رعایت  ...

  ادامه مطلب
 • لزوم همزیستی مسالمت آمیز

  سلامتی ورفاه وثبات وامنیت واقتدار از ویژگی های یک جامعه سالم ومقتدر است و خواسته  همه خیر خواهان ومصلحین ...

  سلامتی ورفاه وثبات وامنیت واقتدار از ویژگی های یک جامعه سالم ومقتدر است و خواسته  همه خیر خواهان ومصلحین جامعه با هر  طرز تفکر وعقیده می باشد و وقتی تحقق می یابند که فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز در وجود ...

  ادامه مطلب
 • تبهکاران

  -تبهکاران خلق عظمت وشکوه ویا فجایع وبحران ها هر دو محصول انسان هایی با مشخصات ظاهری وفیزیکی یکسان می باشد ...

  -تبهکاران خلق عظمت وشکوه ویا فجایع وبحران ها هر دو محصول انسان هایی با مشخصات ظاهری وفیزیکی یکسان می باشد اما آموزش ها واصول تربیتی وعوامل محیطی  ودیدگاه ها ونگرش ها ومنش های متفاوت ما نتایج متفاوت وگ ...

  ادامه مطلب
 • همزیستی مسالمت آمیز و پیشگیری از فجایع و بحران ها

  آموزش وپرورش های موفق وکارآمد ومقتدر راه پیشگیری از چنین آسیب ها وفجایع میباشد وراه علمی واصولی برای تحقق ...

  آموزش وپرورش های موفق وکارآمد ومقتدر راه پیشگیری از چنین آسیب ها وفجایع میباشد وراه علمی واصولی برای تحقق بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز انسان میباشد آموزش وپرورش سالم وتوانمند با رویکرد های مثبت وسازن ...

  ادامه مطلب
 • عمل وعکس العمل

    قانون سوم نیوتن :برای هر عمل ؛عکس العملی است برابر با آن اما در جهت مخالف آن . این قانون طلایی نیوتن اس ...

    قانون سوم نیوتن :برای هر عمل ؛عکس العملی است برابر با آن اما در جهت مخالف آن . این قانون طلایی نیوتن است که علاوه بر کارکرد های حل مسایل فیزیک در حوزه  حل مسایل اجتماعی حرفهایی برای گفتن داردکه از آ ...

  ادامه مطلب
 • اهمیت شناخت زمین ؟

   شناخت زمین و دانش زمین شناسی ؛ارزش واهمیت زمین را برای ادامه حیات ورشد وشکوفایی مامشخص کرده وتعیین کننده ...

   شناخت زمین و دانش زمین شناسی ؛ارزش واهمیت زمین را برای ادامه حیات ورشد وشکوفایی مامشخص کرده وتعیین کننده باید ها ونباید های ما در نحوه استفاده از منابع حیاتی آن است  وکارآمد ترین شاخه ,از شاخه های عل ...

  ادامه مطلب
 • امکانات وسیله همزیستی مسالمت آمیز

   منابع وامکاناتی را که  زمین مقدس در اختیار مان قرار داده واز آن خود میدانیم متعلق به زمین زیر پایمان است ...

   منابع وامکاناتی را که  زمین مقدس در اختیار مان قرار داده واز آن خود میدانیم متعلق به زمین زیر پایمان است ومالک دایمی ومادام العمر آنها نیستیم با این منابع  میلیونها گونه متنوع  از جمله اجداد ما به تک ...

  ادامه مطلب